Skip to main content

Text 16

ВІРШ 16

Devanagari

Деванагарі

विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्
सङ्गं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मन: ।
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा-
स्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नम: ॥ १६ ॥

Text

Текст

vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt
saṅgaṁ vyudasyobhayato ’ntar-ātmanaḥ
vindanti hi brahma-gatiṁ gata-klamās
tasmai subhadra-śravase namo namaḥ
вічакшан̣а̄ йач-чаран̣ораса̄дана̄т
сан̇ґам̇ вйудасйобгайато ’нтар-а̄тманах̣
вінданті хі брахма-ґатім̇ ґата-клама̄с
тасмаі субгадра-ш́равасе намо намах̣

Synonyms

Послівний переклад

vicakṣaṇāḥ — highly intellectual; yat — whose; caraṇa-upasādanāt — simply dedicating oneself unto the lotus feet; saṅgam — attachment; vyudasya — giving up completely; ubhayataḥ — for present and future existence; antaḥ-ātmanaḥ — of the heart and soul; vindanti — moves progressively; hi — certainly; brahma-gatim — toward spiritual existence; gata-klamāḥ — without difficulty; tasmai — unto Him; subhadra — all-auspicious; śravase — unto one who is heard; namaḥ — my due obeisances; namaḥ — again and again.

вічакшан̣а̄х̣  —  велемудрі; йат  —  чиїм; чаран̣а-упаса̄дана̄т  —   просто віддавшись лотосовим стопам ; сан̇ґам   —   прив’язаність; вйудасйа  —  повністю відкинувши; убгайатах̣  —  для теперішнього і майбутнього життя; антах̣-а̄тманах̣  —  серця і душі; вінданті  —  стрімко просуваються вперед; хі  —  безперечно; брахма-ґатім  —  до духовного буття; ґата-клама̄х̣  —   без труда; тасмаі—Йому; субгадра—всеблагому; ш́равасе —   коли про Нього слухають; намах̣  —  мої шанобливі поклони; намах̣  —  знову й знову.

Translation

Переклад

Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all-auspicious Lord Śrī Kṛṣṇa. The highly intellectual, simply by surrendering unto His lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existences and without difficulty progress toward spiritual existence.

Я знову і знову складаю шанобливі поклони всеблагому Господеві Шрі Крішні. Просто віддавшись Його лотосовим стопам, велемудрі мужі звільняються від усіх прив’язаностей до теперішнього та майбутнього існування і без ускладнень простують до духовного буття.

Purport

Коментар

Lord Śrī Kṛṣṇa has repeatedly instructed Arjuna, or for that matter everyone concerned with becoming His unalloyed devotee. In the last phase of His instruction in the Bhagavad-gītā (18.64-66) He instructed most confidentially as follows:

ПОЯСНЕННЯ: Господь Шрі Крішна знову і знову настановляє Арджуну, а разом з ним і всіх небайдужих, про конечну потребу стати Його бездомісним відданим. У заключних віршах «Бгаґавад-ґіти» (18.64–66) Він відкриває найпотаємніше знання:

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam
сарва-ґухйатамам̇ бгӯйах̣
ш́р̣н̣у ме парамам̇ вачах̣
ішт̣о ’сі ме др̣д̣гам іті
тато вакшйа̄мі те хітам
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
ман-мана̄ бгава мад-бгакто
мад-йа̄джі ма̄м̇ намаскуру
ма̄м еваішйасі сатйам̇ те
пратіджа̄не прійо ’сі ме
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
сарва-дгарма̄н парітйаджйа
ма̄м екам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебгйо
мокшайішйа̄мі ма̄ ш́учах̣

“My dear Arjuna, you are very dear to Me, and therefore only for your good I will disclose the most secret part of My instructions. It is simply this: become a pure devotee of Mine and give yourself unto Me only, and I promise you full spiritual existence, by which you may gain the eternal right of transcendental loving service unto Me. Just give up all other ways of religiosity and exclusively surrender unto Me and believe that I will protect you from your sinful acts, and I shall deliver you. Do not worry any more.”

«Любий Арджуно, ти дуже дорогий Мені, і тому задля твого добра Я відкрию зараз тобі найпотаємнішу частину Моїх настанов. Вона зводиться ось до чого: стань Моїм чистим відданим і присвяти себе Мені одному. Тоді, Я обіцяю, ти досягнеш довершеного духовного буття, у якому ти отримаєш вічне право на трансцендентне любовне служіння Мені. Покинь усі інші різновиди релігії і цілковито віддайся Мені. Повір, Я захищу тебе від усіх наслідків твоїх гріхів і дарую тобі звільнення. Не хвилюйся більше ні за що».

Persons who are intelligent take serious notice of this last instruction of the Lord. Knowledge of the self is the first step in spiritual realization, which is called confidential knowledge, and a step further is God realization, which is called more confidential knowledge. The culmination of the knowledge of Bhagavad-gītā is God realization, and when one attains this stage of God realization, he naturally, voluntarily becomes a devotee of the Lord to render Him loving transcendental service. This devotional service to the Lord is always based on love of God and is distinct from the nature of routine service as prescribed in karma-yoga, jñāna-yoga or dhyāna-yoga. In the Bhagavad-gītā there are different instructions for such men of different categories, and there are various descriptions for varṇāśrama-dharma, sannyāsa-dharma, yati-dharma, the renounced order of life, controlling the senses, meditation, perfection of mystic powers, etc., but one who fully surrenders unto the Lord to render service unto Him, out of spontaneous love for Him, factually assimilates the essence of all knowledge described in the Vedas. One who adopts this method very skillfully attains perfection of life at once. And this perfection of human life is called brahma-gati, or the progressive march in spiritual existence. As enunciated by Śrīla Jīva Gosvāmī on the basis of Vedic assurances, brahma-gati means to attain a spiritual form as good as that of the Lord, and in that form the liberated living being eternally lives on one of the spiritual planets situated in the spiritual sky. Attainment of this perfection of life is easily available to a pure devotee of the Lord without his undergoing any difficult method of perfection. Such a devotional life is full of kīrtanam, smaraṇam, īkṣaṇam, etc., as mentioned in the previous verse. One must therefore adopt this simple way of devotional life in order to attain the highest perfection available in any category of the human form of life in any part of the world. When Lord Brahmā met Lord Kṛṣṇa as a playful child at Vṛndāvana, he offered his prayer in which he said:

Люди розумні звертають серйозну увагу на це завершальне слово Господа. Наука про душу    —    це перший крок у духовному усвідомленні, і її називають потаємним знанням. Наступний крок    —    це усвідомлення Бога, яке вважають знанням потаємнішим. Вершина знання, що його подано в «Бгаґавад-ґіті», це усвідомлення Бога, і коли людина приходить на цей рівень усвідомлення Бога, вона природно, самохіть віддає себе Господу і служить Йому з трансцендентною любов’ю. Віддане служіння Господеві завжди має у своїй основі любов до Бога і відрізняється від машинального служіння, що його приписують карма-йоґа, ґ’яна-йоґа та дг’яна-йоґа. « Бгаґавад - ґіта » містить настанови для різних класів людей, вона подає відомості щодо варнашрама- дгарми, санн’яса-дгарми, йаті-дгарми, зреченого стану життя, приборкання чуттів, медитації, опанування містичних сил тощо; але той, хто, цілковито віддається Господу і служить Йому з невимушеної любови, насправді засвоює суть усього знання, викладеного у Ведах. Цей вишуканий метод дає змогу одразу досягнути досконалости життя. Досконалість людського життя називається брахма - ґаті , тобто поступ до духовного буття. Шріла Джіва Ґосвамі, спираючись на авторитетні твердження Вед, свідчить, що досягнути брахма-ґаті означає отримати духовне тіло, яке подібне до Господнього і в якому звільнена істота живе вічно на одній з планет духовного неба. Чистий відданий Господа легко досягає цієї досконалости життя, не вдаючись до якихось складних методів самовдосконалення. Життя такого відданого складається з кіртанам, смаранам, ікшанам і т. ін., як описано в попередньому вірші. Отже всім людям треба скористатися з цього нескладного методу життя у відданості, який приступний будь-якій людині в будь-якій частині світу і який дає змогу досягнути найвищої досконалости. Коли Господь Брахма зустрів Господа Крішну в образі пустотливого хлопчика, що грається у Вріндавані, він підніс до Нього таку молитву:

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām
ш́рейах̣-ср̣тім̇ бгактім удасйа те вібго
кліш́йанті йе кевала-бодга-лабдгайе
теша̄м асау клеш́ала ева ш́ішйате
на̄нйад йатга̄ стгӯла-туша̄ваґга̄тіна̄м

(Бгаґ. 10.14.4)

Bhakti-yoga is the highest quality of perfection to be achieved by the intelligent person in lieu of performing a large quantity of spiritual activities. The example cited here is very appropriate. A handful of real paddy is more valuable than heaps of paddy skins without any substance within. Similarly, one should not be attracted by the jugglery of karma-kāṇḍa or jñāna-kāṇḍa or even the gymnastic performances of yoga, but skillfully should take to the simple performances of kīrtanam, smaraṇam, etc., under a bona fide spiritual master, and without any difficulty attain the highest perfection.

Бгакті-йоґа    —    найвищий рівень досконалости, якого мудра людина може досягнути, відмовившись від численних різновидів духовної практики. У цій молитві наведено вдалий приклад: від жменьки рису більше користи, ніж від куп пустої полови . Отже , замість того щоб принаджуватись пишномовством карма-канди, ґ’яна-канди або гімнастичними вправами йоґи, треба під керівництвом істинного духовного вчителя ретельно виконувати кіртанам, смаранам та інші прості методи бгакті-йоґи    —    і так без ускладнень сягнути найвищої досконалости.