Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

विचक्षणा यच्चरणोपसादनात्
सङ्गं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मन: ।
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा-
स्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नम: ॥ १६ ॥

Text

Verš

vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt
saṅgaṁ vyudasyobhayato ’ntar-ātmanaḥ
vindanti hi brahma-gatiṁ gata-klamās
tasmai subhadra-śravase namo namaḥ
vicakṣaṇā yac-caraṇopasādanāt
saṅgaṁ vyudasyobhayato ’ntar-ātmanaḥ
vindanti hi brahma-gatiṁ gata-klamās
tasmai subhadra-śravase namo namaḥ

Synonyms

Synonyma

vicakṣaṇāḥ — highly intellectual; yat — whose; caraṇa-upasādanāt — simply dedicating oneself unto the lotus feet; saṅgam — attachment; vyudasya — giving up completely; ubhayataḥ — for present and future existence; antaḥ-ātmanaḥ — of the heart and soul; vindanti — moves progressively; hi — certainly; brahma-gatim — toward spiritual existence; gata-klamāḥ — without difficulty; tasmai — unto Him; subhadra — all-auspicious; śravase — unto one who is heard; namaḥ — my due obeisances; namaḥ — again and again.

vicakṣaṇāḥ — vysoce inteligentní; yat — kteří; caraṇa-upasādanāt — pouze se odevzdají lotosovým nohám; saṅgam — připoutanosti; vyudasya — zcela se vzdávají; ubhayataḥ — k současnosti a budoucnosti; antaḥ-ātmanaḥ — srdcem a duší; vindanti — činí pokrok; hi — jistě; brahma-gatim — k duchovní existenci; gata-klamāḥ — bez potíží; tasmai — Jemu; subhadra — dokonale příznivému; śravase — tomu, o Němž se naslouchá; namaḥ — klaním se; namaḥ — znovu a znovu.

Translation

Překlad

Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all-auspicious Lord Śrī Kṛṣṇa. The highly intellectual, simply by surrendering unto His lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existences and without difficulty progress toward spiritual existence.

Znovu a znovu se uctivě klaním dokonale příznivému Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Inteligentní lidé, kteří se pouze odevzdají u Jeho lotosových nohou, jsou zbaveni veškeré připoutanosti k současnosti i budoucnosti a bez potíží činí pokroky na cestě k duchovní existenci.

Purport

Význam

Lord Śrī Kṛṣṇa has repeatedly instructed Arjuna, or for that matter everyone concerned with becoming His unalloyed devotee. In the last phase of His instruction in the Bhagavad-gītā (18.64-66) He instructed most confidentially as follows:

Pán Śrī Kṛṣṇa několikrát poučil Arjunu a s ním i všechny ostatní, aby se stali Jeho čistými oddanými. Na závěr Svých pokynů v Bhagavad-gītě (18.64-66) mu sdělil velice důvěrné rady:

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam
sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo 'si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“My dear Arjuna, you are very dear to Me, and therefore only for your good I will disclose the most secret part of My instructions. It is simply this: become a pure devotee of Mine and give yourself unto Me only, and I promise you full spiritual existence, by which you may gain the eternal right of transcendental loving service unto Me. Just give up all other ways of religiosity and exclusively surrender unto Me and believe that I will protect you from your sinful acts, and I shall deliver you. Do not worry any more.”

“Můj milý Arjuno, jsi Mi velice drahý, a pro tvé dobro ti odhalím nejtajnější pokyny ze všech. Jsou prosté: staň se Mým čistým oddaným, odevzdej se pouze Mně a Já ti slibuji plnou duchovní existenci, ve které získáš věčné právo na transcendentální láskyplnou službu Mně. Zanech všech ostatních druhů náboženství, odevzdej se výhradně Mně a věř, že Já tě ochráním od všech tvých hříšných činů a že tě osvobodím. Už neměj žádný strach.”

Persons who are intelligent take serious notice of this last instruction of the Lord. Knowledge of the self is the first step in spiritual realization, which is called confidential knowledge, and a step further is God realization, which is called more confidential knowledge. The culmination of the knowledge of Bhagavad-gītā is God realization, and when one attains this stage of God realization, he naturally, voluntarily becomes a devotee of the Lord to render Him loving transcendental service. This devotional service to the Lord is always based on love of God and is distinct from the nature of routine service as prescribed in karma-yoga, jñāna-yoga or dhyāna-yoga. In the Bhagavad-gītā there are different instructions for such men of different categories, and there are various descriptions for varṇāśrama-dharma, sannyāsa-dharma, yati-dharma, the renounced order of life, controlling the senses, meditation, perfection of mystic powers, etc., but one who fully surrenders unto the Lord to render service unto Him, out of spontaneous love for Him, factually assimilates the essence of all knowledge described in the Vedas. One who adopts this method very skillfully attains perfection of life at once. And this perfection of human life is called brahma-gati, or the progressive march in spiritual existence. As enunciated by Śrīla Jīva Gosvāmī on the basis of Vedic assurances, brahma-gati means to attain a spiritual form as good as that of the Lord, and in that form the liberated living being eternally lives on one of the spiritual planets situated in the spiritual sky. Attainment of this perfection of life is easily available to a pure devotee of the Lord without his undergoing any difficult method of perfection. Such a devotional life is full of kīrtanam, smaraṇam, īkṣaṇam, etc., as mentioned in the previous verse. One must therefore adopt this simple way of devotional life in order to attain the highest perfection available in any category of the human form of life in any part of the world. When Lord Brahmā met Lord Kṛṣṇa as a playful child at Vṛndāvana, he offered his prayer in which he said:

Inteligentní lidé přijmou tento závěrečný pokyn Pána se vší vážností. Poznání vlastního já je prvním krokem v duchovní realizaci a nazývá se důvěrné poznání a o krok dál je realizace Boha, která se nazývá ještě důvěrnější poznání. Vrcholem učení Bhagavad-gīty je realizace Boha a jakmile člověk dosáhne tohoto stádia, stane se přirozeně a dobrovolně oddaným Pána a začne Mu prokazovat láskyplnou transcendentální službu. Tato oddaná služba Pánovi se vždy zakládá na lásce k Bohu a je jiná než rutinní služba, jakou předepisuje karma-yoga, jñāna-yoga nebo dhyāna-yoga. V Bhagavad-gītě jsou různé pokyny pro různé druhy lidí a je tam popsána varṇāśrama-dharma, sannyāsa-dharma, yati-dharma, život v odříkání, ovládání smyslů, meditace, způsob získávání mystických sil atd., ale ten, kdo se plně odevzdá Pánovi, aby Mu sloužil ze spontánní lásky k Němu, skutečně naplňuje podstatu všeho poznání popsaného ve Vedách. Člověk, který inteligentně přijme tuto metodu, velice rychle dosáhne dokonalosti života. Tato dokonalost lidského života se nazývá brahma-gati neboli pokroky na cestě k duchovní existenci. Śrīla Jīva Gosvāmī na základě védských textů prohlašuje, že brahma-gati znamená dosáhnout podobné duchovní podoby jako má Pán, ve které osvobozená živá bytost žije věčně na jedné z duchovních planet v duchovním nebi. Čistý oddaný Pána této dokonalosti života snadno dosáhne, aniž by se musel věnovat obtížným metodám. Život oddaného naplňuje kīrtanam, smaraṇam, īkṣaṇam atd., jak bylo uvedeno v předchozím verši. Tento jednoduchý způsob duchovního života tedy musí přijmout každý, kdo chce dosáhnout nejvyšší dokonalosti, která je dostupná pro lidi všech skupin a kategorií v kterékoliv části světa. Když Brahmā přistoupil k Pánu Kṛṣṇovi, který si hrál jako dítě ve Vṛndāvanu, modlil se k Němu následujícími slovy:

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām
śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām

(Bhāg. 10.14.4)

Bhakti-yoga is the highest quality of perfection to be achieved by the intelligent person in lieu of performing a large quantity of spiritual activities. The example cited here is very appropriate. A handful of real paddy is more valuable than heaps of paddy skins without any substance within. Similarly, one should not be attracted by the jugglery of karma-kāṇḍa or jñāna-kāṇḍa or even the gymnastic performances of yoga, but skillfully should take to the simple performances of kīrtanam, smaraṇam, etc., under a bona fide spiritual master, and without any difficulty attain the highest perfection.

Bhakti-yoga je nejvyšším stupněm dokonalosti, kterého může inteligentní člověk dosáhnout namísto vykonávání velkého množství duchovních činností. V citovaném verši je uveden velice výstižný příklad — hrst skutečné rýže je cennější než hromady prázdných rýžových slupek. Stejně tak by nás nemělo přitahovat žonglérství karma-kāṇḍy či jñāna-kāṇḍy ani gymnastické cviky yogy, ale měli bychom inteligentně začít vykonávat jednoduché kīrtanam, smaraṇam atd. pod vedením pravého duchovního mistra, a tak bez potíží dosáhnout nejvyšší dokonalosti.