Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे
प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् ।
चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख-
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ ८ ॥

Text

Verš

kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe
prādeśa-mātraṁ puruṣaṁ vasantam
catur-bhujaṁ kañja-rathāṅga-śaṅkha-
gadā-dharaṁ dhāraṇayā smaranti
kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe
prādeśa-mātraṁ puruṣaṁ vasantam
catur-bhujaṁ kañja-rathāṅga-śaṅkha-
gadā-dharaṁ dhāraṇayā smaranti

Synonyms

Synonyma

kecit — others; sva-deha-antaḥ — within the body; hṛdaya-avakāśe — in the region of the heart; prādeśa-mātram — measuring only eight inches; puruṣam — the Personality of Godhead; vasantam — residing; catuḥ-bhujam — with four hands; kañja — lotus; ratha-aṅga — the wheel of a chariot; śaṅkha — conchshell; gadā-dharam — and with a club in the hand; dhāraṇayā — conceiving in that way; smaranti — do meditate upon Him.

kecit — ostatní; sva-deha-antaḥ — uvnitř těla; hṛdaya-avakāśe — v oblasti srdce; prādeśa-mātram — velikosti jen osmi palců; puruṣam — Osobnost Božství; vasantam — pobývá; catuḥ-bhujam — se čtyřma rukama; kañja — lotos; ratha-aṅga — kolo válečného vozu; śaṅkha — lastura; gadā-dharam — a s kyjem v ruce; dhāraṇayā — s tímto pojetím; smaranti — o Něm meditují.

Translation

Překlad

Others conceive of the Personality of Godhead residing within the body in the region of the heart and measuring only eight inches, with four hands carrying a lotus, a wheel of a chariot, a conchshell and a club respectively.

Ostatní se soustřeďují na Pána, Osobnost Božství, pobývajícího v těle v oblasti srdce, který měří pouze osm palců a ve čtyřech rukách drží lotos, kolo, lasturu a kyj.

Purport

Význam

The all-pervading Personality of Godhead resides as Paramātmā in the heart of each and every living entity. The measurement of the localized Personality of Godhead is estimated to expand from the ring finger to the end of the thumb, more or less eight inches. The form of the Lord described in this verse with distribution of different symbols — beginning from the lower right hand up and down to the lower left hand with lotus, wheel of a chariot, conchshell and club respectively — is called Janārdana, or the plenary portion of the Lord who controls the general mass. There are many other forms of the Lord with varied situations of the symbols of lotus, conchshell, etc., and they are differently known as Puruṣottama, Acyuta, Narasiṁha, Trivikrama, Hṛṣīkeśa, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Pradyumna, Saṅkarṣaṇa, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Hari, Padmanābha, Vāmana, Madhusūdana, Govinda, Kṛṣṇa, Viṣṇu-mūrti, Adhokṣaja and Upendra. These twenty-four forms of the localized Personality of Godhead are worshiped in different parts of the planetary system, and in each system there is an incarnation of the Lord having a different Vaikuṇṭha planet in the spiritual sky, which is called the paravyoma. There are many other hundreds and scores of different forms of the Lord, and each and every one of them has a particular planet in the spiritual sky, of which this material sky is only a fragmental offshoot. The Lord exists as puruṣa, or the male enjoyer, although there is no comparing Him to any male form in the material world. But all such forms are advaita, nondifferent from one another, and each of them is eternally young. The young Lord with four hands is nicely decorated, as described below.

Všeprostupující Osobnost Božství sídlí jako Paramātmā v srdci každé živé bytosti. Velikost lokalizované Osobnosti Božství se odhaduje na rozpětí mezi prsteníkem a koncem palce, tj. přibližně 20 centimetrů. Podoba Pána, kterou popisuje tento verš s příslušným rozmístěním symbolů — lotos v pravé dolní ruce, kolo v pravé horní, lastura v levé horní ruce a kyj v levé dolní — se nazývá Janārdana neboli úplná část Pána ovládající lidstvo. Existuje mnoho jiných podob Pána, které mají tyto symboly (lotos, kyj atd.) v různých rukách, a nazývají se podle toho Puruṣottama, Acyuta, Narasiṁha, Trivikrama, Hṛṣīkeśa, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Pradyumna, Saṅkarṣaṇa, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyana, Hari, Padmanābha, Vāmana, Madhusūdana, Govinda, Kṛṣṇa, Viṣṇumūrti, Adhokṣaja a Upendra. Těchto dvacet čtyři podob lokalizované Osobnosti Božství je uctíváno v různých částech planetárního systému a v každém systému je jiná inkarnace Pána z jiné vaikuṇṭhské planety v duchovním nebi, zvaném paravyoma. Existuje mnoho a mnoho stovek dalších odlišných podob Pána a každé z nich náleží příslušná planeta v duchovním nebi, kterého je toto hmotné nebe pouze nepatrným zlomkem. Pán žije jako puruṣa, mužský uživatel, přestože v hmotném světě neexistuje žádná mužská bytost, kterou by bylo možné k Němu přirovnat. Všechny tyto podoby jsou advaita — navzájem duchovně totožné — a všechny jsou věčně mladé. Neustále mladý Nejvyšší Pán se čtyřma rukama má nádherné šaty a ozdoby, což je popsáno dále.