Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Devanagari

Dévanágarí

स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसंनिकर्षं
मनोमयं देवमयं विकार्यम् ।
संसाद्य गत्या सह तेन याति
विज्ञानतत्त्वं गुणसंनिरोधम् ॥ ३० ॥

Text

Verš

sa bhūta-sūkṣmendriya-sannikarṣaṁ
manomayaṁ devamayaṁ vikāryam
saṁsādya gatyā saha tena yāti
vijñāna-tattvaṁ guṇa-sannirodham
sa bhūta-sūkṣmendriya-sannikarṣaṁ
manomayaṁ devamayaṁ vikāryam
saṁsādya gatyā saha tena yāti
vijñāna-tattvaṁ guṇa-sannirodham

Synonyms

Synonyma

saḥ — he (the devotee); bhūta — the gross; sūkṣma — and the subtle; indriya — senses; sannikarṣam — the point of neutralization; manaḥ-mayam — the mental plane; deva-mayam — in the mode of goodness; vikāryam — egoism; saṁsādya — surpassing; gatyā — by the progress; saha — along with; tena — them; yāti — goes; vijñāna — perfect knowledge; tattvam — truth; guṇa — the material modes; sannirodham — completely suspended.

saḥ — on (oddaný); bhūta — hrubé; sūkṣma — a jemné; indriya — smysly; sannikarṣam — bod neutralizace; manaḥ-mayam — mentální úroveň; deva-mayam — v kvalitě dobra; vikāryam — egoismus; saṁsādya — překonávající; gatyā — pokrokem; saha — společně s; tena — nimi; yāti — jde; vijñāna — dokonalé poznání; tattvam — pravda; guṇa — hmotné kvality; sannirodham — zcela pohlceny.

Translation

Překlad

The devotee, thus surpassing the gross and the subtle forms of coverings, enters the plane of egoism. And in that status he merges the material modes of nature [ignorance and passion] in this point of neutralization and thus reaches egoism in goodness. After this, all egoism is merged in the mahat-tattva, and he comes to the point of pure self-realization.

Oddaný, který takto překonal hrubé a jemné podoby obalů, vstoupí na úroveň egoismu. V tomto stavu pak neutralizuje hmotné kvality přírody (nevědomost a vášeň) a dosáhne egoismu v dobru. Když pak všechen egoismus splyne s mahat-tattvou, oddaný přichází na úroveň čisté seberealizace.

Purport

Význam

Pure self-realization, as we have several times discussed, is the pure consciousness of admitting oneself to be the eternal servitor of the Lord. Thus one is reinstated in his original position of transcendental loving service to the Lord, as will be clearly explained in the following verse. This stage of rendering transcendental loving service to the Lord without any hopes of emolument from the Lord, or any other way, can be attained when the material senses are purified and the original pure state of the senses is revived. It is suggested herein that the process of purifying the senses is by the yogic way — namely, the gross senses are merged in the mode of ignorance, and the subtle senses are merged in the mode of passion. The mind belongs to the mode of goodness and therefore is called devamaya, or godly. Perfect purification of the mind is made possible when one is fixed in the conviction of being the eternal servitor of the Lord. Therefore simple attainment of goodness is also a material mode; one has to surpass this stage of material goodness and reach the point of purified goodness, or vasudeva-sattva. This vasudeva-sattva helps one to enter into the kingdom of God.

Čistá seberealizace, jak jsme již několikrát rozebírali, je čisté vědomí toho, že jsme věčnými služebníky Pána. Když toto uznáme, vracíme se do svého původního postavení v transcendentální láskyplné službě Pánu, což bude jasně vysvětleno v následujícím verši. Tohoto stádia, ve kterém poskytujeme transcendentální láskyplnou službu Pánu bez touhy po odplatě ze strany Pána nebo po čemkoliv jiném, lze dosáhnout tehdy, když očistíme své hmotné smysly a oživíme jejich původní čistý stav. Zde je uvedeno, že k očištění smyslů dochází jógovým způsobem, kdy jsou hrubé smysly pohrouženy do kvality nevědomosti a jemné smysly do kvality vášně. Mysl patří do kvality dobra, a proto se nazývá devamaya neboli božská. Dokonalé očištění mysli je možné tehdy, když je člověk pevný v přesvědčení, že je věčným služebníkem Pána. Pouhé dosažení dobra tedy stále spadá do hmotné sféry a toto stádium hmotného dobra je nutné překonat a dojít na úroveň očištěného dobra, vasudeva-sattva. Tato vasudeva-sattva otevírá živé bytosti možnost vstoupit do Božího království.

We may also remember in this connection that the process of gradual emancipation by the devotees in the manner mentioned above, although authoritative, is not viable in the present age because of people’s being primarily unaware of yoga practice. The so-called yoga practice by the professional protagonists may be physiologically beneficial, but such small successes cannot help one in the attainment of spiritual emancipation as mentioned herein. Five thousand years ago, when the social status of human society was in perfect Vedic order, the yoga process mentioned herein was a common affair for everyone because everyone, and especially the brāhmaṇa and kṣatriya, was trained in the transcendental art under the care of the spiritual master far away from home, in the status of brahmacarya. Modern man, however, is incompetent to understand it perfectly.

V této souvislosti můžeme připomenout, že proces postupného osvobození oddaných výše uvedeným způsobem je sice autoritativní, ale v současném věku neuskutečnitelný, protože lidé o jógovém systému téměř nic nevědí. Takzvaná yoga, kterou předvádějí profesionální yogīni, může být prospěšná po tělesné stránce, ale takový malý úspěch nikomu nepomůže dosáhnout duchovního osvobození, o kterém se zde hovoří. Před pěti tisíci lety, kdy ve společnosti panoval dokonalý védský řád, byl uvedený jógový proces běžnou záležitostí pro každého, protože všichni, a zvláště brāhmaṇové a kṣatriyové, se učili tomuto transcendentálnímu umění pod vedením duchovního mistra daleko od domova, ve stavu brahmacarya. Moderní člověk to však není schopný dokonale pochopit.

Lord Śrī Caitanya, therefore, made it easier for the prospective devotee of the present age in the following specific manner. Ultimately there is no difference in the result. The first and foremost point is that one must understand the prime importance of bhakti-yoga. The living beings in different species of life are undergoing different terms of encagement according to their fruitive actions and reactions. But in the execution of different activities, one who secures some resources in bhakti-yoga can understand the importance of service to the Lord through the causeless mercy of the Lord, as well as that of the spiritual master. A sincere soul is helped by the Lord through meeting a bona fide spiritual master, the representative of the Lord. By the instruction of such a spiritual master, one gets the seed of bhakti-yoga. Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu recommends that the devotee sow the seed of bhakti-yoga in his heart and nurture it by the watering of hearing and chanting the holy name, fame, etc., of the Lord. The simple process of offenselessly chanting and hearing the holy name of the Lord will gradually promote one very soon to the stage of emancipation. There are three stages in chanting the holy name of the Lord. The first stage is the offensive chanting of the holy name, and the second is the reflective stage of chanting the holy name. The third stage is the offenseless chanting of the holy name of the Lord. In the second stage only, the stage of reflection, between the offensive and offenseless stages, one automatically attains the stage of emancipation. And in the offenseless stage, one actually enters into the kingdom of God, although physically he may apparently be within the material world. To attain the offenseless stage, one must be on guard in the following manner.

Pán Śrī Caitanya proto celý proces zjednodušil pro budoucí oddané tohoto věku. Konečný výsledek však zůstává stále stejný. Prvním a nejdůležitějším bodem je pochopit prvořadou důležitost bhakti-yogy. Živé bytosti v různých životních druzích procházejí různými etapami uvěznění podle svých plodonosných činů a jejich reakcí. Kdo však při vykonávání různých činností vloží své síly či prostředky do bhakti-yogy, může bezpříčinnou milostí Pána a duchovního mistra pochopit důležitost služby Pánovi. Upřímné duši Pán pomáhá a umožňuje jí setkat se s pravým duchovním mistrem, Pánovým zástupcem. V pokynech takového duchovního mistra člověk obdrží semínko bhakti-yogy. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučuje, aby oddaný zasel semínko bhakti-yogy do svého srdce a aby ho zaléval a živil vláhou v podobě naslouchání a opěvování svatého jména, slávy atd. Pána. Jednoduchý proces naslouchání a opěvování svatého jména Pána bez přestupků člověka postupně velice brzy povýší do stádia osvobození. Zpívání svatého jména Pána má tři stádia. Prvním stádiem je zpívání svatého jména s přestupky a druhým je stínové stádium zpívání svatého jména. Třetím stádiem je zpívání svatého jména Pána bez přestupků. Již ve druhém, stínovém stádiu, které představuje pouhý odraz svatého jména a nachází se mezi stádiem bez přestupků a s přestupky, člověk automaticky dosáhne osvobození. A ve stádiu bez přestupků pak skutečně vstoupí do Božího království, přestože tělesně se může stále zdánlivě nalézat v hmotném světě. Aby člověk dosáhl tohoto stádia bez přestupků, musí se mít na pozoru následujícím způsobem.

When we speak of hearing and chanting, it means that not only should one chant and hear of the holy name of the Lord as Rāma, Kṛṣṇa (or systematically the sixteen names Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare), but one should also read and hear the Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam in the association of devotees. The primary practice of bhakti-yoga will cause the seed already sown in the heart to sprout, and by a regular watering process, as mentioned above, the bhakti-yoga creeper will begin to grow. By systematic nurturing, the creeper will grow to such an extent that it will penetrate the coverings of the universe, as we have heard in the previous verses, reach the effulgent sky, the brahmajyoti, and go farther and farther and reach the spiritual sky, where there are innumerable spiritual planets called Vaikuṇṭhalokas. Above all of them is Kṛṣṇaloka, or Goloka Vṛndāvana, wherein the growing creeper enters and takes repose at the lotus feet of Lord Śrī Kṛṣṇa, the original Personality of Godhead. When one reaches the lotus feet of Lord Kṛṣṇa at Goloka Vṛndāvana, the watering process of hearing and reading, as also chanting of the holy name in the pure devotional stage, fructifies, and the fruits grown there in the form of love of God are tangibly tasted by the devotee, even though he is here in this material world. The ripe fruits of love of God are relished only by the devotees constantly engaged in the watering process as described above. But the working devotee must always be mindful so that the creeper which has so grown will not be cut off. Therefore he should be mindful of the following considerations:

Když mluvíme o naslouchání a opěvování, znamená to, že bychom měli nejen poslouchat a zpívat svatá jména Pána jako je Rāma a Kṛṣṇa (nebo systematicky šestnáct jmen Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare), ale měli bychom také číst a poslouchat Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam ve společnosti oddaných. Tato hlavní metoda v bhakti-yoze způsobí, že semínko již zaseté v srdci vyklíčí, a s pravidelným zaléváním, které je popsané výše, začne rostlinka bhakti-yogy růst. Po systematickém zalévání vyroste do takových rozměrů, že pronikne obaly vesmíru, jak jsme se dozvěděli ve dřívějších verších, dosáhne zářivé oblohy brahmajyoti a pokračuje dále a dále do duchovního nebe, kde existuje bezpočet duchovních planet zvaných Vaikuṇṭhaloky. Nad nimi se nachází Kṛṣṇaloka neboli Goloka Vṛndāvana, kde rostlina nakonec spočine u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy, původní Osobnosti Božství. Jakmile oddaný dosáhne lotosových nohou Pána Kṛṣṇy na Goloce Vṛndāvaně, zalévání rostlinky bhakti—naslouchání, čtení a také zpívání svatého jména v oddané službě — přináší své plody a oddaný může tyto plody v podobě lásky k Bohu vychutnávat, i když je ještě v hmotném světě. Zralé plody lásky k Bohu vychutnávají pouze oddaní, kteří neustále zalévají rostlinku bhakti, jak bylo popsáno výše. Oddaný při tom však musí neustále dávat pozor, aby rostlina v jeho srdci nebyla utržena. Musí proto mít na paměti následující:

1) Offense by one at the feet of a pure devotee may be likened to the mad elephant who devastates a very good garden if it enters.

1) Přestupek u nohou čistého oddaného lze přirovnat k šílenému slonu, který když vstoupí do nádherné zahrady, dokáže ji celou zničit.

2) One must be very careful to guard himself against such offenses at the feet of pure devotees, just as one protects a creeper by all-around fencing.

2) Musíme se pečlivě střežit takových přestupků u nohou čistých oddaných, stejně jako sadař chrání rostlinu tím, že kolem ní staví plot.

3) It so happens that by the watering process some weeds are also grown, and unless such weeds are uprooted, the nurturing of the main creeper, or the creeper of bhakti-yoga, may be hampered.

3) Stává se, že díky zalévání vyrůstá také plevel, a dokud ho nevytrháme i s kořeny, výživa hlavní rostliny, rostliny bhakti-yogy, bude narušena.

4) Actually these weeds are material enjoyment, merging of the self in the Absolute without separate individuality, and many other desires in the field of religion, economic development, sense enjoyment and emancipation.

4) Plevelem je hmotný požitek, splynutí s Absolutním bez zachování oddělené individuality a mnoho dalších tužeb na poli náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku a osvobození.

5) There are many other weeds, like disobedience to the tenets of the revered scriptures, unnecessary engagements, killing animals, and hankering after material gain, prestige and adoration.

5) Existuje mnoho jiných druhů plevele, jako je neposlouchat příkazy uznávaných písem, nežádoucí zbytečná zaměstnání, zabíjení zvířat a touha po hmotném zisku, prestiži a úctě.

6) If sufficient care is not taken, then the watering process may only help to breed the weeds, stunting the healthy growth of the main creeper and resulting in no fructification of the ultimate requirement: love of God.

6) Pokud není vynaložena dostatečná péče, pak zalévání může napomáhat jen růstu plevele, který brání zdravému rozvoji hlavní rostliny a má za výsledek, že nedozrají očekávané plody, láska k Bohu.

7) The devotee must therefore be very careful to uproot the different weeds in the very beginning. Only then will the healthy growth of the main creeper not be stunted.

7) Oddaný proto musí velice pečlivě vytrhávat všechen plevel od samého začátku. Jedině pak nebude zdravému růstu hlavní rostliny nic bránit.

8) And by so doing, the devotee is able to relish the fruit of love of God and thus live practically with Lord Kṛṣṇa, even in this life, and be able to see the Lord in every step.

8) Takto může oddaný vychutnat plody lásky k Bohu, žít s Kṛṣṇou ještě v tomto životě a být schopen vidět Pána na každém kroku.

The highest perfection of life is to enjoy life constantly in the association of the Lord, and one who can relish this does not aspire after any temporary enjoyment of the material world via other media.

Nejvyšší životní dokonalostí je užívat života neustále ve společnosti Pána a ten, kdo to dokáže vychutnávat, neusiluje o žádný dočasný požitek hmotného světa.