Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

वैश्वानरं याति विहायसा गत:
सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा ।
विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्
प्रयाति चक्रं नृप शैशुमारम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

vaiśvānaraṁ yāti vihāyasā gataḥ
suṣumṇayā brahma-pathena śociṣā
vidhūta-kalko ’tha harer udastāt
prayāti cakraṁ nṛpa śaiśumāram
vaiśvānaraṁ yāti vihāyasā gataḥ
suṣumṇayā brahma-pathena śociṣā
vidhūta-kalko ’tha harer udastāt
prayāti cakraṁ nṛpa śaiśumāram

Synonyms

Synonyma

vaiśvānaram — the controlling deity of fire; yāti — goes; vihāyasā — by the path in the sky (the Milky Way); gataḥ — by passing over; suṣumṇayā — by the Suṣumṇā; brahma — Brahmaloka; pathena — on the way to; śociṣā — illuminating; vidhūta — being washed off; kalkaḥ — dirt; atha — thereafter; hareḥ — of Lord Hari; udastāt — upwards; prayāti — does reach; cakram — circle; nṛpa — O King; śaiśumāram — named Śiśumāra.

vaiśvānaram — božstvo vládnoucí ohni; yāti — jde; vihāyasā — cestou na obloze (Mléčná dráha); gataḥ — procházením; suṣumṇayā — Suṣumṇou; brahma — Brahmaloka; pathena — na cestě k; śociṣā — ozařující; vidhūta — smyta; kalkaḥ — špína; atha — poté; hareḥ — Pána Hariho; udastāt — vzhůru; prayāti — dosahuje; cakram — okruhu; nṛpa — ó králi; śaiśumāram — jménem Śiśumāra.

Translation

Překlad

O King, when such a mystic passes over the Milky Way by the illuminating Suṣumṇā to reach the highest planet, Brahmaloka, he goes first to Vaiśvānara, the planet of the deity of fire, wherein he becomes completely cleansed of all contaminations, and thereafter he still goes higher, to the circle of Śiśumāra, to relate with Lord Hari, the Personality of Godhead.

Ó králi, když takový mystik prochází Mléčnou dráhou po svítící Suṣumṇě, aby dospěl na nejvyšší planetu Brahmaloku, jde nejprve na Vaiśvānaru, planetu boha ohně, kde se zcela zbaví veškerého znečištění, a pak jde ještě výš do okruhu Śiśumāra, aby navázal vztah s Pánem Harim, Osobností Božství.

Purport

Význam

The polar star of the universe and the circle thereof is called the Śiśumāra circle, and therein the local residential planet of the Personality of Godhead (Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu) is situated. Before reaching there, the mystic passes over the Milky Way to reach Brahmaloka, and while going there he first reaches Vaiśvānara-loka, where the demigod controls fire. On Vaiśvānara-loka the yogī becomes completely cleansed of all dirty sins acquired while in contact with the material world. The Milky Way in the sky is indicated herein as the way leading to Brahmaloka, the highest planet of the universe.

Oblast polární hvězdy vesmíru se nazývá Śiśumāra a zde se nachází planeta, na níž pobývá Osobnost Božství (Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu). Nežli tam mystik dojde, prochází Mléčnou dráhou k Brahmaloce a přitom nejprve přijde na Vaiśvānaraloku, planetu poloboha ovládajícího oheň. Na Vaiśvānaraloce se yogī zcela očišťuje od hříchů, kterých nabyl ve styku s hmotným světem. Mléčná dráha je zde označena jako cesta, která vede k Brahmaloce, nejvyšší planetě vesmíru.