Skip to main content

Text 7

ВІРШ 7

Devanagari

Деванагарі

आभासश्च निरोधश्च यतोऽस्त्यध्यवसीयते ।
स आश्रय: परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥ ७ ॥

Text

Текст

ābhāsaś ca nirodhaś ca
yato ’sty adhyavasīyate
sa āśrayaḥ paraṁ brahma
paramātmeti śabdyate
а̄бга̄саш́ ча ніродгаш́ ча
йато ’стй адгйавасійате
са а̄ш́райах̣ парам̇ брахма
парама̄тметі ш́абдйате

Synonyms

Послівний переклад

ābhāsaḥ — the cosmic manifestation; ca — and; nirodhaḥ — and its winding up; ca — also; yataḥ — from the source; asti — is; adhyavasīyate — become manifested; saḥ — He; āśrayaḥ — reservoir; param — the Supreme; brahma — Being; paramātmā — the Supersoul; iti — thus; śabdyate — called.

а̄бга̄сах̣   —   космічне проявлення ; ча   —   і ; ніродгах̣   —   і його згортання; ча  —  також; йатах̣  —  з джерела; асті  —  є; адгйавасійате   —   проявляється ; сах̣   —   Він ; а̄ш́райах̣   —   вмістище ; парам  —  Верховна; брахма  —  Істота; парама̄тма̄  —  Наддуша; іті  —  так; ш́абдйате  —  називають.

Translation

Переклад

The supreme one who is celebrated as the Supreme Being or the Supreme Soul is the supreme source of the cosmic manifestation as well as its reservoir and winding up. Thus He is the Supreme Fountainhead, the Absolute Truth.

Верховне джерело космічного прояву, його вмістище і причина його згортання    —    Всевишній , що Його називають Верховна Істота або Наддуша. Отже Він    —    Верховне Джерело, Абсолютна Істина.

Purport

Коментар

Synonyms for the supreme source of all energies, as explained in the very beginning of the Śrīmad-Bhāgavatam, are janmādy asya yataḥ, vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam/ brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate, called Parambrahma, Paramātmā or Bhagavān. The word iti used here in this verse completes the synonyms and thus indicates Bhagavān. This will be further explained in the later verses, but this Bhagavān ultimately means Lord Kṛṣṇa because the Śrīmad-Bhāgavatam has already accepted the Supreme Personality of Godhead as Kṛṣṇa. Kṛṣṇas tu bhagavān svayam. The original source of all energies, or the summum bonum, is the Absolute Truth, which is called Parambrahma, etc., and Bhagavān is the last word of the Absolute Truth. But even with the synonyms for Bhagavān, such as Nārāyaṇa, Viṣṇu and Puruṣa, the last word is Kṛṣṇa, as confirmed in the Bhagavad-gītā: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate, etc. Besides that, the Śrīmad-Bhāgavatam is the representation of Lord Kṛṣṇa as a sound incarnation of the Lord.

ПОЯСНЕННЯ: Як пояснено на самому початкові «Шрімад- Бгаґаватам » , верховне джерело всіх енерґій можна охарактеризувати як джанма̄дй асйа йатах̣ і рядом синонімів: ваданті тат таттва-відас таттвам̇ йадж джн̃а̄нам адвайам/ брахметі парама̄тметі бгаґава̄н іті ш́абдйате,    —     тобто Його можна назвати Парабрахман, Параматма і Бгаґаван. Слово іті, вжите в процитованому вірші, завершує синонімічний ряд і тому виокремлює Бгаґавана. Це буде докладніше пояснено в дальших віршах, але зрештою «Бгаґаван» означає «Господь Крішна», тому що «Шрімад-Бгаґаватам» уже визнав за Верховного Бога-Особу Крішну: кр̣шн̣ас ту бгаґава̄н свайам. Відначальне джерело всіх енерґій, або суммум бонум,    —    це Абсолютна Істина, що Її називають Парабрахман тощо  , а Бгаґаван      —      це найвищий аспект Абсолютної Істини. Проте навіть серед усіх синонімів слова «Бгаґаван»    —    «Нараяна», «Вішну», «Пуруша» і т. д.    —    «Крішна» стоїть на чільному місці, що потверджено в «Бгаґавад-ґіті»: ахам̇ сарвасйа прабгаво маттах̣ сарвам̇ правартате... Крім того, «Шрімад-Бгаґаватам» представляє Господа Крішну як Його звукове втілення:

kṛṣṇe sva-dhāmopagate
dharma-jñānādibhiḥ saha
kalau naṣṭa-dṛśām eṣaḥ
purāṇārko ’dhunoditaḥ
кр̣шн̣е сва-дга̄мопаґате
дгарма-джн̃а̄на̄дібгіх̣ саха
калау нашт̣а-др̣ш́а̄м ешах̣
пура̄н̣а̄рко ’дгунодітах̣

(Бгаґ. 1.3.43)

Thus by general conclusion Lord Kṛṣṇa is the ultimate source of all energies, and the word kṛṣṇa means that. And to explain Kṛṣṇa or the science of Kṛṣṇa, the Śrīmad-Bhāgavatam has been prepared. In the First Canto of Śrīmad-Bhāgavatam this truth is indicated in the questions and answers by Sūta Gosvāmī and great sages like Śaunaka, and in the First and Second Chapters of the canto this is explained. In the Third Chapter this subject is more explicit, and in the Fourth Chapter even more explicit. In the Second Canto the Absolute Truth as the Personality of Godhead is further emphasized, and the indication is the Supreme Lord, Kṛṣṇa. The summary of Śrīmad-Bhāgavatam in four verses, as we have already discussed, is succinct. This Supreme Personality of Godhead in the ultimate issue is confirmed by Brahmā in his Brahma-saṁhitā as īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. So it is concluded in the Third Canto of the Śrīmad-Bhāgavatam. The complete subject matter is elaborately explained in the Tenth and Eleventh Cantos of the Śrīmad-Bhāgavatam. In the matter of the changes of the Manus or manvantaras, such as the Svāyambhuva-manvantara and Cākṣuṣa-manvantara, as they are discussed in the Third, Fourth, Fifth, Sixth and Seventh Cantos of Śrīmad-Bhāgavatam, Lord Kṛṣṇa is indicated. In the Eighth Canto the Vaivasvata-manvantara explains the same subject indirectly, and in the Ninth Canto the same purport is there. In the Twelfth Canto the same is further explained, specifically regarding the different incarnations of the Lord. Thus it is concluded by studying the complete Śrīmad-Bhāgavatam that Lord Śrī Kṛṣṇa is the ultimate summum bonum, or the ultimate source of all energy. And according to the grades of worshipers, the indications of the nomenclature may be differently explained as Nārāyaṇa, Brahmā, Paramātmā, etc.

Отже, за остаточним висновком писань відначальне джерело всіх енерґій    —    це Господь Крішна. Саме це й означає ім’я «Крішна». А щоб пояснити Крішну і викласти науку про Крішну, записано «Шрімад-Бгаґаватам». «Шрімад-Бгаґаватам» пояснює цю істину у першій та другій главах Першої пісні, що містять запитання великих мудреців, як-от Шаунаки, і відповіді Сути Ґосвамі щодо цього. У третій главі цю тему висвітлено чіткіше, а в четвертій    —    навіть ще ясніше. У Другій пісні ще раз наголошено на тому, що Абсолютна Істина    —    це Бог-Особа, і вказано на Верховного Господа Крішну. Як ми вже пояснювали, Господь стисло підсумував Брахмі «Шрімад-Бгаґаватам» у чотирьох коротких віршах, і Брахма у своїй «Брахма-самхіті» підтвердив вищість аспекту Верховного Бога-Особи: іш́варах̣ парамах̣ кр̣шн̣ах̣ сач-чід-а̄нанда-віґрахах̣. Такий висновок подає і Третя пісня «Шрімад-Бгаґаватам». В цілому це питання детально висвітлено в Десятій та Одинадцятій піснях «Шрімад-Бгаґаватам». На Господа Крішну вказує і опис змін Ману, або манвантар, як-от Сваямбгува-манвантара та Чакшуша-манвантара, що за них мова в Третій, Четвертій, П’ятій, Шостій та Сьомій піснях «Шрімад-Бгаґаватам». У Восьмій пісні в описі Вайвасвата-манвантари це питання теж непрямо висвітлено, а в Дев’ятій пісні йдеться за те саме. У Дванадцятій пісні цю тему розкрито далі, з окремим розглядом різних втілень Господа. Тому з вивчення цілого «Шрімад-Бгаґаватам» випливає, що Господь Шрі Крішна    —    верховне суммум бонум, або відначальне джерело всієї енерґії. І відповідно до рівня тих, що поклоняються, Його можуть по-різному називати: Нараяна, Брахма, Параматма тощо.