Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया ।
तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानमुभयाश्रयम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

hastau ruruhatus tasya
nānā-karma-cikīrṣayā
tayos tu balavān indra
ādānam ubhayāśrayam
hastau ruruhatus tasya
nānā-karma-cikīrṣayā
tayos tu balavān indra
ādānam ubhayāśrayam

Synonyms

Synonyma

hastau — the hands; ruruhatuḥ — manifested; tasya — His; nānā — various; karma — work; cikīrṣayā — being so desirous; tayoḥ — of them; tu — however; balavān — to give strength; indraḥ — the demigod in heaven; ādānam — activities of the hand; ubhaya-āśrayam — dependent on both the demigod and the hand.

hastau — ruce; ruruhatuḥ — projevené; tasya — Jeho; nānā — různá; karma — práce; cikīrṣayā — takto toužící; tayoḥ — jich; tu — ovšem; balavān — dát sílu; indraḥ — nebeský polobůh; ādānam — činnosti ruky; ubhaya-āśrayam — závisející na polobohu i na rukách.

Translation

Překlad

Thereafter when the Supreme Person desired to perform varieties of work, the two hands and their controlling strength, and Indra, the demigod in heaven, became manifested, as also the acts dependent on both the hands and the demigod.

Když si potom Nejvyšší Pán přál vykonávat různé druhy práce, projevily se dvě ruce, jejich vládnoucí síla a nebeský polobůh Indra, jakož i činnosti, závisející na rukách i na tomto polobohu.

Purport

Význam

In every item we can note with profit that the sense organs of the living entity are never independent at any stage. The Lord is known as the Lord of the senses (Hṛṣīkeśa). Thus the sense organs of the living entities are manifested by the will of the Lord, and each organ is controlled by a certain type of demigod. No one, therefore, can claim any proprietorship of the senses. The living entity is controlled by the senses, the senses are controlled by the demigods, and the demigods are the servants of the Supreme Lord. That is the arrangement in the system of creation. The whole thing is controlled ultimately by the Supreme Lord, and there is no independence either of the material nature or of the living entity. The illusioned living entity who claims to be the lord of his senses is under the clutches of the external energy of the Lord. As long as a living entity continues to be puffed up by his tiny existence, he is to be understood to be under the stringent control of the external energy of the Lord, and there is no question of liberation from the clutches of illusion (māyā), however much one may declare himself a liberated soul.

U každé projevené části těla si můžeme ve vlastním zájmu povšimnout, že smyslové orgány živé bytosti nejsou na žádném stupni svého vývoje nezávislé. Pán je známý jako Pán smyslů (Hṛṣīkeśa). Smyslové orgány živých bytostí jsou projeveny Jeho vůlí a každý orgán je ovládán určitým polobohem. Nikdo se tedy nemůže prohlašovat za vlastníka smyslů. Živé bytosti jsou ovládány svými smysly, smysly jsou ovládány polobohy a polobozi jsou služebníci Nejvyššího Pána. Tímto je uspořádáno stvoření. Celé stvoření je z konečného hlediska ovládáno Nejvyšším Pánem a hmotná příroda ani živá bytost nejsou nezávislé. Zmatená živá bytost, která o sobě tvrdí, že je pánem svých smyslů, je v zajetí vnější energie Pána. Dokud živá bytost nepřestane být pyšná na svoji nepatrnou existenci, bude neustále podléhat přísné vládě vnější energie Pána, a o jejím osvobození z iluze (māyi) nemůže být ani řeči, i když se bude sebevíc prohlašovat za osvobozenou duši.