Skip to main content

Text 23

Sloka 23

Devanagari

Dévanágarí

वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीतताम् ।
जिघृक्षतस्त्वङ् निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहा: ।
तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृत: ॥ २३ ॥

Text

Verš

vastuno mṛdu-kāṭhinya-
laghu-gurv-oṣṇa-śītatām
jighṛkṣatas tvaṅ nirbhinnā
tasyāṁ roma-mahī-ruhāḥ
tatra cāntar bahir vātas
tvacā labdha-guṇo vṛtaḥ
vastuno mṛdu-kāṭhinya-
laghu-gurv-oṣṇa-śītatām
jighṛkṣatas tvaṅ nirbhinnā
tasyāṁ roma-mahī-ruhāḥ
tatra cāntar bahir vātas
tvacā labdha-guṇo vṛtaḥ

Synonyms

Synonyma

vastunaḥ — of all matter; mṛdu — softness; kāṭhinya — hardness; laghu — lightness; guru — heaviness; oṣṇa — warmness; śītatām — coldness; jighṛkṣataḥ — desiring to perceive; tvak — the touch sensation; nirbhinnā — distributed; tasyām — in the skin; roma — hairs on the body; mahī-ruhāḥ — as well as the trees, the controlling deities; tatra — there; ca — also; antaḥ — within; bahiḥ — outside; vātaḥ tvacā — the sense of touch or the skin; labdha — having been perceived; guṇaḥ — objects of sense perception; vṛtaḥ — generated.

vastunaḥ — veškerá hmota; mṛdu — jemnost; kāṭhinya — tvrdost; laghu — lehkost; guru — těžkost; oṣṇa — teplota; śītatām — chlad; jighṛkṣataḥ — toužící vnímat; tvak — pocit doteku; nirbhinnā — rozšířený; tasyām — v kůži; roma — chlupy na těle; mahī-ruhāḥ — jakož i stromy, vládnoucí božstva; tatra — tam; ca — také; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; vātaḥ tvacā — smysl doteku neboli kůže; labdha — vnímání; guṇaḥ — předměty smyslového vnímání; vṛtaḥ — vytvořeny.

Translation

Překlad

When there was a desire to perceive the physical characteristics of matter, such as softness, hardness, warmth, cold, lightness and heaviness, the background of sensation, the skin, the skin pores, the hairs on the body and their controlling deities (the trees) were generated. Within and outside the skin is a covering of air through which sense perception became prominent.

Na základě touhy vnímat fyzikální vlastnosti hmoty jako je jemnost, tvrdost, teplota, chlad, lehkost a těžkost byl vytvořen cit, kůže, kožní póry, chlupy na těle a jejich vládnoucí božstva (stromy). Uvnitř a vně kůže je vrstva vzduchu, která umožňuje smyslové vnímání.

Purport

Význam

The physical characteristics of matter, such as softness, are subjects of sense perception, and thus physical knowledge is the subject matter of the touch sensation. One can measure the temperature of matter by touching with the hand, and one can measure the weight of an object by lifting it with the hand and thus estimate its heaviness or lightness. The skin, the skin pores and the hairs on the body are all interdependent with the touch sensation. The air blowing within and outside the skin is also an object of sense perception. This sense perception is also a source of knowledge, and therefore it is suggested here that physical or physiological knowledge is subordinate to the knowledge of the Self, as above mentioned. Knowledge of Self can expand to the knowledge of phenomena, but physical knowledge cannot lead to knowledge of the Self.

Fyzikální vlastnosti hmoty jako je jemnost atd. jsou předměty smyslového vnímání, a dotek nám může zprostředkovat fyzikální poznání. Teplotu předmětu můžeme určit dotekem ruky a chceme-li zjistit jeho váhu, můžeme ho zdvihnout v ruce a tak odhadnout, jak je těžký. Se smyslem doteku se pojí jak kůže, tak kožní póry i chlupy na těle. Vzduch proudící uvnitř a vně kůže je také předmětem smyslového vnímání. Toto smyslové vnímání je zdrojem poznání, a zde je naznačeno, že fyzikální nebo fyziologické poznání je podřízeno poznání o Nejvyšším Já, o kterém se mluví v předchozím verši. Poznání Nejvyššího se může rozšířit na poznání hmotných jevů, ale fyzikální poznání nikoho nedovede k poznání Nejvyššího.

There is, however, an intimate relation between the hairs on the body and the vegetation on the body of the earth. The vegetables are nourishment for the skin both as food and medicine, as stated in the Third Canto: tvacam asya vinirbhinnāṁ viviśur dhiṣṇyam oṣadhīḥ.

Mezi chlupy na těle a rostlinstvem na povrchu Země existuje blízký vztah. Rostliny mají přímý vliv na kůži, a to nejen jako potrava, ale i jako léky, což je uvedeno ve třetím zpěvu: tvacam asya vinirbhinnāṁ viviśur dhiṣṇyam oṣadhīḥ.