Skip to main content

Texts 9-10

Sloka 9-10

Devanagari

Dévanágarí

सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च ।
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रय: ॥ ९ ॥
दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदु: ।
केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया ॥ १० ॥

Text

Verš

sargo ’syātha visargaś ca
vṛtti-rakṣāntarāṇi ca
vaṁśo vaṁśānucaritaṁ
saṁsthā hetur apāśrayaḥ
sargo ’syātha visargaś ca
vṛtti-rakṣāntarāṇi ca
vaṁśo vaṁśānucaritaṁ
saṁsthā hetur apāśrayaḥ
daśabhir lakṣaṇair yuktaṁ
purāṇaṁ tad-vido viduḥ
kecit pañca-vidhaṁ brahman
mahad-alpa-vyavasthayā
daśabhir lakṣaṇair yuktaṁ
purāṇaṁ tad-vido viduḥ
kecit pañca-vidhaṁ brahman
mahad-alpa-vyavasthayā

Synonyms

Synonyma

sargaḥ — the creation; asya — of this universe; atha — then; visargaḥ — the secondary creation; ca — and; vṛtti — maintenance; rakṣā — protection by sustenance; antarāṇi — the reigns of the Manus; ca — and; vaṁśaḥ — the dynasties of great kings; vaṁśa-anucaritam — the narrations of their activities; saṁsthā — the annihilation; hetuḥ — the motivation (for the living entities’ involvement in material activities); apāśrayaḥ — the supreme shelter; daśabhiḥ — with the ten; lakṣaṇaiḥ — characteristics; yuktam — endowed; purāṇam — a Purāṇa; tat — of this matter; vidaḥ — those who know; viduḥ — they know; kecit — some authorities; pañca-vidham — fivefold; brahman — O brāhmaṇa; mahat — of great; alpa — and lesser; vyavasthayā — according to the distinction.

sargaḥ — stvoření; asya — tohoto vesmíru; atha — poté; visargaḥ — druhotné stvoření; ca — a; vṛtti — udržování; rakṣā — ochrana výživou; antarāṇi — vlády jednotlivých Manuů; ca — a; vaṁśaḥ — dynastie velkých králů; vaṁśa-anucaritam — vyprávĕní o jejich činnostech; saṁsthā — zničení; hetuḥ — motivace (aby se živé bytosti zapojily do hmotných činností); apāśrayaḥ — nejvyšší útočištĕ; daśabhiḥ — tĕmito deseti; lakṣaṇaiḥ — charakteristikami; yuktam — obdařena; purāṇamPurāṇa; tat — tohoto tématu; vidaḥ — znalci; viduḥ — vĕdí; kecit — nĕkteré autority; pañca-vidham — pĕti; brahman — ó brāhmaṇo; mahat — velkých; alpa — a menších; vyavasthayā — podle rozdílu.

Translation

Překlad

O brāhmaṇa, authorities on the matter understand a Purāṇa to contain ten characteristic topics: the creation of this universe, the subsequent creation of worlds and beings, the maintenance of all living beings, their sustenance, the rule of various Manus, the dynasties of great kings, the activities of such kings, annihilation, motivation and the supreme shelter. Other scholars state that the great Purāṇas deal with these ten topics, while lesser Purāṇas may deal with five.

Ó brāhmaṇo, autority na toto téma vĕdí, že Purāṇa obsahuje deset charakteristických témat: stvoření vesmíru, druhotné stvoření svĕtů a bytostí, udržování všech živých bytostí, jejich výživu, vlády různých Manuů, dynastie velkých králů, jejich činnosti, zničení, motivaci a nejvyšší útočištĕ. Ostatní učenci uvádĕjí, že o tĕchto deseti tématech pojednávají velké Purāṇy, zatímco menší Purāṇy mohou pojednávat o pĕti tématech.

Purport

Význam

The ten subjects of a great Purāṇa are also described in the Second Canto of Śrīmad-Bhāgavatam (2.10.1):

Deset témat, o kterých pojednávají velké Purāṇy, je popsáno také ve druhém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu (2.10.1):

śrī-śuka uvāca
atra sargo visargaś ca
sthānaṁ poṣaṇam ūtayaḥ
manvantareśānukathā
nirodho muktir āśrayaḥ
śrī-śuka uvāca
atra sargo visargaś ca
sthānaṁ poṣaṇam ūtayaḥ
manvantareśānukathā
nirodho muktir āśrayaḥ

“Śrī Śukadeva Gosvāmī said: In the Śrīmad-Bhāgavatam there are ten divisions of statements regarding the following: the creation of the universe, subcreation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impetus, the change of Manus, the science of God, returning home (back to Godhead), liberation and the summum bonum.

„Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ve Śrīmad-Bhāgavatamu se nachází deset kategorií výroků týkajících se následujících témat: stvoření vesmíru, druhotné stvoření, planetární soustavy, Pánova ochrana, podnĕt ke tvoření, střídání Manuů, vĕda o Bohu, návrat domů (zpĕt k Bohu), osvobození a summum bonum."

According to Śrīla Jīva Gosvāmī, Purāṇas such as Śrīmad-Bhāgavatam deal with these ten topics, whereas lesser Purāṇas deal with only five. As stated in Vedic literature:

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho pojednávají Purāṇy jako je Śrīmad-Bhāgavatam o tĕchto deseti tématech, kdežto menší Purāṇy pouze o pĕti. Ve védských písmech je řečeno:

sargaś ca pratisargaś ca
vaṁśo manvantarāṇi ca
vaṁśānucaritaṁ ceti
purāṇaṁ pañca-lakṣaṇam
sargaś ca pratisargaś ca
vaṁśo manvantarāṇi ca
vaṁśānucaritaṁ ceti
purāṇaṁ pañca-lakṣaṇam

“Creation, secondary creation, the dynasties of kings, the reigns of Manus and the activities of various dynasties are the five characteristics of a Purāṇa.Purāṇas covering five categories of knowledge are understood to be secondary Purāṇic literature.

„Stvoření, druhotné stvoření, dynastie králů, vlády jednotlivých Manuů a činnosti různých dynastií je pĕt charakteristik Purāṇy.Purāṇy pojednávající o tĕchto pĕti kategoriích poznání jsou považovány za druhotné.

Śrīla Jīva Gosvāmī has explained that the ten principal topics of Śrīmad-Bhāgavatam are found within each of the twelve cantos. One should not try to assign each of the ten topics to a particular canto. Nor should the Śrīmad-Bhāgavatam be artificially interpreted to show that it deals with the topics successively. The simple fact is that all aspects of knowledge important to human beings, summarized in the ten categories mentioned above, are described with various degrees of emphasis and analysis throughout the Śrīmad-Bhāgavatam.

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že všech deset základních témat Śrīmad-Bhāgavatamu najdeme v každém z dvanácti zpĕvů. Nikdo by se nemĕl snažit připisovat jedno téma určitému zpĕvu. Ani bychom se nemĕli snažit Śrīmad-Bhāgavatam umĕle vysvĕtlovat tak, že je v nĕm o tĕchto tématech pojednáváno postupnĕ za sebou. Jednoduchou skutečností je, že veškeré aspekty poznání důležitého pro lidské bytosti, tak jak jsou shrnuty ve výše zmínĕných deseti kategoriích, jsou v celém Śrīmad-Bhāgavatamu popisovány na různých úrovních důrazu a analízy.