Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुने: ।
शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवर्धनम् ॥ २५ ॥

Text

Verš

brahmann idaṁ samākhyātaṁ
śākhā-praṇayanaṁ muneḥ
śiṣya-śiṣya-praśiṣyāṇāṁ
brahma-tejo-vivardhanam
brahmann idaṁ samākhyātaṁ
śākhā-praṇayanaṁ muneḥ
śiṣya-śiṣya-praśiṣyāṇāṁ
brahma-tejo-vivardhanam

Synonyms

Synonyma

brahman — O brāhmaṇa; idam — this; samākhyātam — thoroughly described; śākhā-praṇayanam — the expansion of the branches; muneḥ — of the sage (Śrīla Vyāsadeva); śiṣya — of the disciples; śiṣya-praśiṣyāṇām — and the subsequent disciples of his disciples; brahma-tejaḥ — spiritual potency; vivardhanam — which increases.

brahman — ó brāhmaṇo; idam — toto; samākhyātam — obšírnĕ popsané; śākhā-praṇayanam — rozšiřování odvĕtví; muneḥ — mudrce (Śrīly Vyāsadevy); śiṣya — žáků; śiṣya-praśiṣyāṇām — a žáků jeho žáků; brahma-tejaḥ — duchovní sílu; vivardhanam — které zvĕtšuje.

Translation

Překlad

I have thoroughly described to you, O brāhmaṇa, the expansion of the branches of the Vedas by the great sage Vyāsadeva, his disciples and the disciples of his disciples. One who listens to this narration will increase in spiritual strength.

Ó brāhmaṇo, podrobnĕ jsem ti popsal to, jak velký mudrc Vyāsadeva, jeho žáci a žáci jeho žáků rozšiřovali védská odvĕtví. Ten, kdo tomuto vyprávĕní naslouchá, zvĕtší svou duchovní sílu.

Purport

Význam

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Twelfth Canto, Seventh Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “The Purāṇic Literatures.”

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmé kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Purāṇny.“