Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारक: ।
यं चानुशायिनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे ॥ १८ ॥

Text

Verš

hetur jīvo ’sya sargāder
avidyā-karma-kārakaḥ
yaṁ cānuśāyinaṁ prāhur
avyākṛtam utāpare
hetur jīvo ’sya sargāder
avidyā-karma-kārakaḥ
yaṁ cānuśāyinaṁ prāhur
avyākṛtam utāpare

Synonyms

Synonyma

hetuḥ — the cause; jīvaḥ — the living being; asya — of this universe; sarga-ādeḥ — of the creation, maintenance and destruction; avidyā — out of ignorance; karma-kārakaḥ — the performer of material activities; yam — whom; ca — and; anuśāyinam — the underlying personality; prāhuḥ — they call; avyākṛtam — the unmanifest; uta — indeed; apare — others.

hetuḥ — příčina; jīvaḥ — živá bytost; asya — tohoto vesmíru; sarga-ādeḥ — stvoření, udržování a zničení; avidyā — z nevĕdomosti; karma-kārakaḥ — konatel hmotných činností; yam — jehož; ca — a; anuśāyinam — základní osobnost; prāhuḥ — nazývají; avyākṛtam — neprojevené; uta — vskutku; apare — ostatní.

Translation

Překlad

Out of ignorance the living being performs material activities and thereby becomes in one sense the cause of the creation, maintenance and destruction of the universe. Some authorities call the living being the personality underlying the material creation, while others say he is the unmanifest self.

Živá bytost z nevĕdomosti koná hmotné činnosti a tak se v jednom smyslu stává příčinou stvoření, udržování a zničení vesmíru. Nĕkteré autority živou bytost označují jako osobnost, na které je založeno hmotné stvoření, zatímco jiní říkají, že je neprojeveným já.

Purport

Význam

The Supreme Lord Himself creates, maintains and annihilates the cosmos. However, such activities are performed in response to the desires of conditioned souls, who are described herein as hetu, or the cause of cosmic activity. The Lord creates this world to facilitate the conditioned soul’s attempt to exploit nature and ultimately to facilitate his self-realization.

Vesmír tvoří, udržuje a ničí samotný Nejvyšší Pán. Tyto činnosti jsou však provádĕny jako odezva na touhy podmínĕných duší, které jsou zde popsány jako hetu neboli příčina vesmírného dĕní. Pán tento svĕt tvoří proto, aby podmínĕné duši umožnil uskutečnit její snahy vykořisťovat přírodu a nakonec dosáhnout seberealizaci.

Since conditioned souls cannot perceive their own constitutional identity, they are described here as avyākṛtam, or unmanifest. In other words, the living entity cannot perceive his real form unless he is completely Kṛṣṇa conscious.

Protože živé bytosti nejsou schopny vnímat svou přirozenou totožnost, jsou zde popsány jako avyākṛtam neboli neprojevené. Živá bytost jinými slovy nemůže vnímat svou skutečnou podobu, dokud si není zcela vĕdoma Kṛṣṇy.