Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

नैमित्तिक: प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लय: ।
संस्थेति कविभि: प्रोक्तश्चतुर्धास्य स्वभावत: ॥ १७ ॥

Text

Verš

naimittikaḥ prākṛtiko
nitya ātyantiko layaḥ
saṁstheti kavibhiḥ proktaś
caturdhāsya svabhāvataḥ
naimittikaḥ prākṛtiko
nitya ātyantiko layaḥ
saṁstheti kavibhiḥ proktaś
caturdhāsya svabhāvataḥ

Synonyms

Synonyma

naimittikaḥ — occasional; prākṛtikaḥ — elemental; nityaḥ — continuous; ātyantikaḥ — ultimate; layaḥ — annihilation; saṁsthā — the dissolution; iti — thus; kavibhiḥ — by learned scholars; proktaḥ — described; caturdhā — in four aspects; asya — of this universe; svabhāvataḥ — by the inherent energy of the Supreme Personality of Godhead.

naimittikaḥ — příležitostné; prākṛtikaḥ — týkající se prvků; nityaḥ — průbĕžné; ātyantikaḥ — konečné; layaḥ — zničení; saṁsthā — zánik; iti — tak; kavibhiḥ — učenci; proktaḥ — popsány; caturdhā — ve čtyřech aspektech; asya — tohoto vesmíru; svabhāvataḥ — neodmyslitelnou energií Nejvyšší Osobnosti Božství.

Translation

Překlad

There are four types of cosmic annihilation — occasional, elemental, continuous and ultimate — all of which are effected by the inherent potency of the Supreme Lord. Learned scholars have designated this topic dissolution.

Existují čtyři druhy vesmírného zničení  —  příležitostné, týkající se prvků, průbĕžné a konečné  —  ke kterým dochází vlivem neodmyslitelné energie Nejvyššího Pána. Učenci toto téma označili jako zničení.