Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंश त्रैकालिकोऽन्वय: ।
वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये ॥ १६ ॥

Text

Verš

rājñāṁ brahma-prasūtānāṁ
vaṁśas trai-kāliko ’nvayaḥ
vaṁśānucaritaṁ teṣāṁ
vṛttaṁ vaṁśa-dharās ca ye
rājñāṁ brahma-prasūtānāṁ
vaṁśas trai-kāliko ’nvayaḥ
vaṁśānucaritaṁ teṣāṁ
vṛttaṁ vaṁśa-dharās ca ye

Synonyms

Synonyma

rājñām — of the kings; brahma-prasūtānām — born originally from Brahmā; vaṁśaḥ — dynasty; trai-kālikaḥ — extending into the three phases of time (past, present and future); anvayaḥ — the series; vaṁśa-anucaritam — histories of the dynasties; teṣām — of these dynasties; vṛttam — the activities; vaṁśa-dharāḥ — the prominent members of the dynasties; ca — and; ye — which.

rājñām — králů; brahma-prasūtānām — původnĕ zrozených z Brahmy; vaṁśaḥ — dynastie; trai-kālikaḥ — existující ve třech fázích času (minulosti, přítomnosti a budoucnosti); anvayaḥ — pořadí; vaṁśa-anucaritam — historie dynastií; teṣām — tĕchto dynastií; vṛttam — činnosti; vaṁśa dharāḥ — význační příslušníci tĕchto dynastií; ca — a; ye — jež.

Translation

Překlad

Dynasties are lines of kings originating with Lord Brahmā and extending continuously through past, present and future. The accounts of such dynasties, especially of their most prominent members, constitute the subject of dynastic history.

Dynastie jsou rody králů, jež mají svůj původ v Pánu Brahmovi a sahají z minulosti přes současnost do budoucnosti. Záznamy o tĕchto dynastiích, zvláštĕ o jejich význačních členech, jsou námĕtem historie dynastií.