Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

नात्यद्भ‍ुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् ।
अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह: ॥ ३ ॥

Text

Verš

nāty-adbhutam ahaṁ manye
mahatām acyutātmanām
ajñeṣu tāpa-tapteṣu
bhūteṣu yad anugrahaḥ
nāty-adbhutam ahaṁ manye
mahatām acyutātmanām
ajñeṣu tāpa-tapteṣu
bhūteṣu yad anugrahaḥ

Synonyms

Synonyma

na — not; ati-adbhutam — very surprising; aham — I; manye — think; mahatām — for the great souls; acyuta-ātmanām — whose minds are always absorbed in Lord Kṛṣṇa; ajñeṣu — upon the ignorant; tāpa — by the distresses of material life; tapteṣu — tormented; bhūteṣu — upon the conditioned souls; yat — which; anugrahaḥ — mercy.

na — ne; ati-adbhutam — velmi překvapující; aham — já; manye — myslím; mahatām — pro velké duše; acyuta-ātmanām — jejichž mysli jsou vždy pohrouženy v Pánu Kṛṣṇovi; ajñeṣu — nevĕdomým; tāpa — utrpením hmotného života; tapteṣu — sužovaným; bhūteṣu — podmínĕným duším; yat — kterou; anugrahaḥ — milost.

Translation

Překlad

I do not consider it at all amazing that great souls such as yourself, whose minds are always absorbed in the infallible Personality of Godhead, show mercy to the foolish conditioned souls, tormented as we are by the problems of material life.

Nepovažuji za nic překvapujícího, když velké duše jako jsi ty, jež mají mysl pohrouženou v neselhávající Osobnosti Božství, prokazují milost pošetilým podmínĕným duším sužovaným utrpením hmotného života tak jako my.