Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवामृश प्रभो ।
बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया ॥ ९ ॥

Text

Verš

evam ātmānam ātma-stham
ātmanaivāmṛśa prabho
buddhyānumāna-garbhiṇyā
vāsudevānucintayā
evam ātmānam ātma-stham
ātmanaivāmṛśa prabho
buddhyānumāna-garbhiṇyā
vāsudevānucintayā

Synonyms

Synonyma

evam — in this way; ātmānam — your true self; ātma-stham — situated within the bodily covering; ātmanā — with your mind; eva — indeed; āmṛśa — consider carefully; prabho — O master of the self (King Parīkṣit); buddhyā — with intelligence; anumāna-garbhiṇyā — conceived by logic; vāsudeva-anucintayā — with meditation upon Lord Vāsudeva.

evam — takto; ātmānam — své skutečné já; ātma-stham — nacházející se v tĕlesném pokryvu; ātmanā — svou myslí; eva — vskutku; āmṛśa — pečlivĕ zvaž; prabho — ó vládče vlastního já (králi Parīkṣite); buddhyā — inteligencí; anumāna-garbhiṇyā — zrozenou z logiky; vāsudeva-anucintayā — s meditací o Pánu Vāsudevovi.

Translation

Překlad

My dear King, by constantly meditating upon the Supreme Lord, Vāsudeva, and by applying clear and logical intelligence, you should carefully consider your true self and how it is situated within the material body.

Můj drahý králi, neustálou meditací o Nejvyšším Pánu Vāsudevovi a s využitím čisté a logické inteligence by ses mĕl pečlivĕ zamyslet nad svým skutečným já a nad tím, jak setrvává v hmotném tĕle.