Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

चतुर्युगसहस्रं तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते ।
स कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशाम्पते ॥ २ ॥

Text

Verš

catur-yuga-sahasraṁ tu
brahmaṇo dinam ucyate
sa kalpo yatra manavaś
caturdaśa viśām-pate
catur-yuga-sahasraṁ tu
brahmaṇo dinam ucyate
sa kalpo yatra manavaś
caturdaśa viśām-pate

Synonyms

Synonyma

catuḥ-yuga — four ages; sahasram — one thousand; tu — indeed; brahmaṇaḥ — of Lord Brahmā; dinam — the day; ucyate — is said; saḥ — that; kalpaḥ — a kalpa; yatra — in which; manavaḥ — original progenitors of mankind; caturdaśa — fourteen; viśām-pate — O King.

catuḥ-yuga — čtyři vĕky; sahasram — tisíc; tu — vskutku; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; dinam — den; ucyate — je řečeno; saḥ — to; kalpaḥkalpa; yatra — ve které; manavaḥ — původních praotců lidstva; caturdaśa — čtrnáct; viśām-pate — ó králi.

Translation

Překlad

One thousand cycles of four ages constitute a single day of Brahmā, known as a kalpa. In that period, O King, fourteen Manus come and go.

Tisíc cyklů čtyř vĕků tvoří jeden Brahmův den zvaný kalpa. Bĕhem této doby přijde a odejde čtrnáct Manuů.