Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा ।
कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलम् ॥ ५ ॥

Text

Verš

samudrāvaraṇāṁ jitvā
māṁ viśanty abdhim ojasā
kiyad ātma-jayasyaitan
muktir ātma-jaye phalam
samudrāvaraṇāṁ jitvā
māṁ viśanty abdhim ojasā
kiyad ātma-jayasyaitan
muktir ātma-jaye phalam

Synonyms

Synonyma

samudra-āvaraṇām — bounded by the ocean; jitvā — having conquered; mām — me; viśanti — they enter; abdhim — the ocean; ojasā — by their strength; kiyat — how much; ātma-jayasya — of victory over the self; etat — this; muktiḥ — liberation; ātma-jaye — of victory over the self; phalam — the fruit.

samudra-āvaraṇām — ohraničenou oceánem; jitvā — když pokořili; mām — mĕ; viśanti — vstoupí; abdhim — do oceánu; ojasā — svou silou; kiyat — kolik; ātma-jayasya — vítĕzství nad sebou samotným; etat — toto; muktiḥ — osvobození; ātma-jaye — vítĕzství nad sebou samotným; phalam — plod.

Translation

Překlad

“After conquering all the land on my surface, these proud kings forcibly enter the ocean to conquer the sea itself. What is the use of their self-control, which is aimed at political exploitation? The actual goal of self-control is spiritual liberation.”

„Potom, co tito pyšní králové pokořili veškerou zemi na mém povrchu, vstupují násilím do oceánů, aby pokořili moře samotné. Jaký má význam jejich sebeovládání, jež je určeno pouze k politickému vykořisťování? Skutečným cílem sebeovládání je duchovní osvobození.“