Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

अनाढ्यतैवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु ।
स्वीकार एव चोद्वाहे स्न‍ानमेव प्रसाधनम् ॥ ५ ॥

Text

Verš

anāḍhyataivāsādhutve
sādhutve dambha eva tu
svīkāra eva codvāhe
snānam eva prasādhanam
anāḍhyataivāsādhutve
sādhutve dambha eva tu
svīkāra eva codvāhe
snānam eva prasādhanam

Synonyms

Synonyma

anāḍhyatā — poverty; eva — simply; asādhutve — in one’s being unholy; sādhutve — in virtue, or success; dambhaḥ — hypocrisy; eva — alone; tu — and; svī-kāraḥ — verbal acceptance; eva — alone; ca — and; udvāhe — in marriage; snānam — bathing with water; eva — alone; prasādhanam — cleaning and decorating of the body.

anāḍhyatā — chudoba; eva — jednoduše; asādhutve — bude považován za nesvatého; sādhutve — ve cti či úspĕchu; dambhaḥ — pokrytectví; eva — pouze; tu — a; svī-kāraḥ — ústní přijetí; eva — pouze; ca — a; udvāhe — v manželství; snānam — umýt se vodou; eva — pouze; prasādhanam — mytí a zdobení tĕla.

Translation

Překlad

A person will be judged unholy if he does not have money, and hypocrisy will be accepted as virtue. Marriage will be arranged simply by verbal agreement, and a person will think he is fit to appear in public if he has merely taken a bath.

Ten, kdo nebude mít peníze, bude považován za nesvatého a pokrytectví bude přijímáno jako ctnost. Manželství bude stvrzeno pouze ústním souhlasem a človĕk se bude považovat za připraveného jít mezi lidi, když se pouze vykoupe.

Purport

Význam

The word dambha indicates a self-righteous hypocrite — someone not so much concerned with being saintly as with appearing saintly. In the Age of Kali there is a rather large number of self-righteous, hypocritical religious fanatics claiming to have the only way, the only truth and the only light. In many Muslim countries this mentality has resulted in brutal repression of religious freedom and thus destroyed the opportunity for enlightened spiritual dialectic. Fortunately, in much of the Western world there is a system of free religious expression. Even in the West, however, self-righteous hypocrites consider sincere and saintly followers of other disciplines to be heathens and devils.

Slovo dambha označuje pokrytce – nĕkoho, kdo se více stará o to, aby vypadal jako svatý, než aby svatý opravdu byl. Ve vĕku Kali existuje velké množství pokryteckých náboženských fanatiků prohlašujících o sobĕ, že znají jedinou cestu, jedinou pravdu a jediné svĕtlo. V mnoha muslimských zemích tato mentalita vyústila v brutální represi náboženské svobody, čímž byla zničena příležitost pro osvícený duchovní dialog. Ve vĕtšinĕ západního svĕta však naštĕstí existuje svoboda nábožeského projevu. I na Západĕ se však pokrytci považují za upřímné a svaté následovníky jiných smĕrů považují za pohany a ďábly.

Western religious fanatics are usually addicted to many bad habits, such as smoking, drinking, sex, gambling and animal slaughter. Although the followers of the Kṛṣṇa consciousness movement strictly avoid illicit sex, intoxication, gambling and animal killing, and although they dedicate their lives to the constant glorification of God, self-righteous hypocrites claim that such strict austerity and devotion to God are “tricks of the devil.” Thus the sinful are promoted as religious, and the saintly are decried as demonic. This pathetic incapacity to grasp the most rudimentary criteria of spirituality is a prominent symptom of Kali-yuga.

Západní náboženští fanatici mají obvykle mnoho zlozvyků jako je kouření, pití, sex, hazard a zabíjení zvířat. Přestože se členové hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy nezákonnému sexu, omamným látkám, hazardu a zabíjení zvířat přísnĕ vyhýbají a i když své životy vĕnují neustálému opĕvování Boha, náboženští pokrytci namítají, že takové přísné odříkání a oddanost Bohu jsou „ďáblova podvody“. Hříšníci jsou tak považováni za zbožné a svĕtci za démonské. Tato smutná neschopnost pochopit ta nejzákladnĕjší mĕřítka duchovnosti je význačným znakem Kali-yugy.

In this age, the institution of marriage will degenerate. Indeed, already a marriage certificate is sometimes cynically rejected as “a mere piece of paper.” Forgetting the spiritual purpose of marriage and misunderstanding sex to be the goal of family life, lusty men and women directly engage in sexual affairs without the troublesome formalities and responsibilities of a legal relationship. Such foolish people argue that “sex is natural.” But if sex is natural, pregnancy and childbirth are equally natural. And for the child it is certainly natural to be raised by a loving father and mother and in fact to have the same father and mother throughout his life. Psychological studies confirm that a child needs to be cared for by both his father and his mother, and thus it is obviously natural for sex to be accompanied by a permanent marriage arrangement. Hypocritical people justify unrestricted sex by saying “it is natural,” but to avoid the natural consequence of sex — pregnancy — they use contraceptives, which certainly do not grow on trees. Indeed, contraceptives are not at all natural. Thus hypocrisy and foolishness abound in the Age of Kali.

V tomto vĕku se zvrhne také instituce manželství. Oddací list je nĕkdy opravdu cynicky označován za „pouhý cár papíru“. Protože chtiví muži a ženy zapomnĕli na duchovní význam manželství a sex mylnĕ považují za náplň rodinného života, pouštĕjí se rovnou do sexuálních vztahů, aniž by si dĕlali starosti s formalitami a zodpovĕdnostmi zákonného svazku. Tito pošetilí lidé tvrdí, že „sex je přirozený“. Pokud je však sex přirozený, potom je stejnĕ přirozené i tĕhotenství a porod. A pro dítĕ je jistĕ přirozené, aby bylo vychováno milujícím otcem a matkou a mít toho samého otce a matku po celý život. Psychologické studie potvrzují, že dítĕ potřebuje péči otce i matky, a proto je přirozené, aby byl sex doprovázen trvalým manželským svazkem. Pokrytci nevázaný sex ospravedlňují jako „přirozený“, ale aby se vyhnuli přirozenému následku sexu – tĕhotenství – používají antikoncepci, která zajisté neroste na stromech. Antikoncepce ve skutečnosti vůbec přirozená není. Ve vĕku Kali tedy pokrytectví a hloupost všude vzkvétají.

The verse concludes by saying that people will neglect to ornament their bodies properly in the present age. A human being should decorate his body with various religious ornaments. Vaiṣṇavas mark their bodies with tilaka blessed with the holy name of God. But in the Age of Kali, religious and even material formalities are thoughtlessly discarded.

Na závĕr tento verš říká, že v současném vĕku budou lidé zanedbávat zdobení tĕla. Lidská bytost by své tĕlo mĕla zdobit různými náboženskými symboly. Vaiṣṇavové si tĕla značí tilakem požehnaným svatým jménem Boha. Ve vĕku Kali jsou však náboženské a dokonce i hmotné formality bezmyšlenkovitĕ zavrhovány.