Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Devanagari

Dévanágarí

इत्येष मानवो वंशो यथा सङ्ख्यायते भुवि ।
तथा विट्‌शूद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥ ३५ ॥

Text

Verš

ity eṣa mānavo vaṁśo
yathā saṅkhyāyate bhuvi
tathā viṭ-śūdra-viprāṇāṁ
tās tā jñeyā yuge yuge
ity eṣa mānavo vaṁśo
yathā saṅkhyāyate bhuvi
tathā viṭ-śūdra-viprāṇāṁ
tās tā jñeyā yuge yuge

Synonyms

Synonyma

iti — thus (in the cantos of this Śrīmad-Bhāgavatam); eṣaḥ — this; mānavaḥ — descending from Vaivasvata Manu; vaṁśaḥ — the dynasty; yathā — as; saṅkhyāyate — it is enumerated; bhuvi — upon the earth; tathā — in the same way; viṭ — of the vaiśyas; śūdraśūdras; viprāṇām — and brāhmaṇas; tāḥ tāḥ — the situations of each; jñeyāḥ — are to be understood; yuge yuge — in each age.

iti — tak (ve zpĕvech tohoto Śrīmad-Bhāgavatamu); eṣaḥ — tuto; mānavaḥ — Vaivasvaty Manua; vaṁśaḥ — dynastii; yathā — jak; saṅkhyāyate — je vyjmenována; bhuvi — na zemi; tathā — stejnĕ; viṭvaiśyů; śūdraśūdrů; viprāṇām — a brāhmaṇů; tāḥ tāḥ — jejich stavy; jñeyāḥ — je třeba pochopit; yuge yuge — v každém vĕku.

Translation

Překlad

Thus I have described the royal dynasty of Manu, as it is known on this earth. One can similarly study the history of the vaiśyas, śūdras and brāhmaṇas living in the various ages.

Takto jsem popsal královskou dynastii Manua, jak je známa zde na zemi. Podobnĕ lze studovat historii vaiśyů, śūdrů a brāhmaṇů žijících v různých vĕcích.

Purport

Význam

Just as the dynasty of kings includes exalted and insignificant, virtuous and wicked monarchs, varieties of human character are found in the intellectual, commercial and laboring orders of society.

Ve společenských třídách inteligence, obchodníků a dĕlníků lze najít vznešené i bezvýznamné, čestné i podlé povahy, tak jako mezi králi.