Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

दाम्पत्येऽभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिके ।
स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥ ३ ॥

Text

Verš

dāmpatye ’bhirucir hetur
māyaiva vyāvahārike
strītve puṁstve ca hi ratir
vipratve sūtram eva hi
dāmpatye ’bhirucir hetur
māyaiva vyāvahārike
strītve puṁstve ca hi ratir
vipratve sūtram eva hi

Synonyms

Synonyma

dām-patye — in the relationship of husband and wife; abhiruciḥ — superficial attraction; hetuḥ — the reason; māyā — deceit; eva — indeed; vyāvahārike — in business; strītve — in being a woman; puṁstve — in being a man; ca — and; hi — indeed; ratiḥ — sex; vipratve — in being a brāhmaṇa; sūtram — the sacred thread; eva — only; hi — indeed.

dām-patye — ve vztahu mezi manželi; abhiruciḥ — povrchní přitažlivost; hetuḥ — důvod; māyā — podvod; eva — vskutku; vyāvahārike — v podnikání; strītve — v ženskosti; puṁstve — v mužskosti; ca — a; hi — vskutku; ratiḥ — sex; vipratve — v postavení brāhmaṇy; sūtram — posvátná šňůra; eva — pouze; hi — vskutku.

Translation

Překlad

Men and women will live together merely because of superficial attraction, and success in business will depend on deceit. Womanliness and manliness will be judged according to one’s expertise in sex, and a man will be known as a brāhmaṇa just by his wearing a thread.

Muži a ženy spolu budou žít pouze na základĕ povrchní přitažlivosti a úspĕch v podnikání bude záviset na podvádĕní. Ženskost a mužskost budou posuzovány pouze podle pohlavních schopností a jako brāhmaṇa bude znám ten, kdo nosí posvátnou šňůru.

Purport

Význam

Just as human life as a whole has a great and serious purpose — namely spiritual liberation — fundamental human institutions such as marriage and child-rearing should also be dedicated to that great objective. Unfortunately, in the present age the satisfaction of the sex impulse has become the overriding, if not the exclusive, reason for marriage.

Lidský život jako celek má velký a vážný význam – duchovní osvobození – a tomuto velkému cíli by mĕly být zasvĕceny i základní lidské instituce jako je manželství a výchova dĕtí. V současném vĕku se naneštĕstí stalo uspokojování pohlavního pudu převládajícím, ne-li výhradním důvodem k manželství.

The sexual impulse, which induces the male and female of almost every species to combine physically, and in higher species also emotionally, is ultimately not a natural urge, because it is based on the unnatural identification of the self with the body. Life itself is a spiritual phenomenon. It is the soul that lives and gives apparent life to the biological machine called the body. Consciousness is the soul’s manifest energy, and thus consciousness, awareness itself, is originally an entirely spiritual event. When life, or consciousness, is confined within a biological machine and falsely mistakes itself to be that machine, material existence occurs and sex desire arises.

Pohlavní pud, který nutí samce a samice témĕř každého druhu se fyzicky, a u vyšších druhů i citovĕ spojit v konečném smyslu přirozený není, protože je založen na nepřirozeném ztotožňování vlastního já s tĕlem. Život samotný je duchovní jev. Je to právĕ duše, která žije a zdánlivĕ oživuje biologický stroj zvaný tĕlo. Vĕdomí je projevenou energií duše, a proto je vĕdomí nebo uvĕdomĕní samotné původnĕ zcela duchovní. Když je vĕdomí omezeno pouze biologickým strojem a mylnĕ se s tímto strojem ztotožňuje, vzniká hmotná existence a povstává pohlavní touha.

God intends human life to be an opportunity for us to rectify this illusory mode of existence and return to the vast satisfaction of pure, godly existence. But because our identification with the material body is a long historical affair, it is difficult for most people to immediately break free from the demands of the materially molded mind. Therefore the Vedic scriptures prescribe sacred marriage, in which a so-called man and a so-called woman may combine in a regulated, spiritual marriage sheltered by overarching religious injunctions. In this way the candidate for self-realization who has selected family life can derive adequate satisfaction for his senses and simultaneously please the Lord within his heart by obeying religious injunctions. The Lord then purifies him of material desire.

Lidský život je Bohem zamýšlen jako příležitost napravit svůj falešný způsob života a vrátit se do nedozírné spokojenosti čisté, božské existence. Naše ztotožňování se s hmotným tĕlem má však dlouhou historii, a proto je pro vĕtšinu lidí tĕžké se okamžitĕ osvobodit od žádostí hmotou ovlivnĕné mysli. Védská písma proto předepisují posvátný sňatek, ve kterém se může takzvaný muž a takzvaná žena spojit v usmĕrnĕném duchovním manželství chránĕném náboženskými pokyny. Tak může uchazeč o seberealizaci, který si zvolil rodinný život, získat přimĕřené uspokojení pro své smysly a zároveň potĕšit Pána ve svém srdci následováním náboženských pokynů. Pán jej poté očistí od hmotných tužeb.

In Kali-yuga this deep understanding has been almost lost, and, as stated in this verse, men and women combine like animals, solely on the basis of mutual attraction to bodies made of flesh, bone, membrane, blood and so on. In other words, in our modern, godless society the weak, superficial intelligence of humanity rarely penetrates beyond the gross physical covering of the eternal soul, and thus family life has in most cases lost its highest purpose and value.

V Kali-yuze bylo toto hluboké pochopení témĕř ztraceno a jak je uvedeno v tomto verši, muži a ženy se spojují jako zvířata pouze na základĕ vzájemné přitažlivosti k tĕlům z masa, kostí, sliznice, krve a tak dále. Jinými slovy, v naší moderní bezbožné společnosti slabá a povrchní inteligence lidstva jen vzácnĕ pronikne nad hrubé fyzické pokrytí vĕčné duše a rodinný život tak ve vĕtšinĕ případů ztrácí svůj nejvyšší význam a hodnotu.

A corollary point established in this verse is that in the Age of Kali a woman is considered “a good woman” if she is sexually attractive and, indeed, sexually efficient. Similarly, a sexually attractive man is “a good man.” The best example of this superficiality is the incredible attention twentieth-century people give to materialistic movie stars, music stars and other prominent figures in the entertainment industry. In fact, pursuing sexual experiences with various types of bodies is similar to drinking old wine from new bottles. But few people in the Kali-yuga can understand this.

Ve vĕku Kali je tedy podle tohoto verše „dobrou ženou“ ta, která je sexuálnĕ přitažlivá a opravdu sexuálnĕ zdatná. Podobnĕ je „dobrým mužem“ ten muž, který je sexuálnĕ přitažlivý. Nejlepším příkladem této povrchnosti je neuvĕřitelná pozornost, kterou vĕnují lidé dvacátého století materialistickým filmovým a hudebním hvĕzdám a dalším prominentním postavám zábavního průmyslu. Vyhledávání pohlavních zážitků s různými druhy tĕl je podobné pití starého vína z nových lahví. To však dokáže v Kali-yuze pochopit pouze málo lidí.

Finally, this verse states that in the Age of Kali a man will become known as a priest, or brāhmaṇa, merely by wearing ceremonial dress. In India, brāhmaṇas wear a sacred thread, and in other parts of world members of the priestly class have other ornaments and symbols. But in the Age of Kali the symbols alone will suffice to establish a person as a religious leader, despite his ignorance of God.

Nakonec tento verš uvádí, že v Kali-yuze se človĕk stane známý jako knĕz neboli brāhmaṇa pouhým nošením obřadního odĕvu. V Indii nosí brāhmaṇi posvátnou šňůru a v jiných částech svĕta nosí příslušníci knĕžského stavu jiné ozdoby a symboly. Ve vĕku Kali však budou stačit pouhé symboly, aby z človĕka udĕlaly náboženského vůdce i přesto, že o Bohu nic neví.