Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
ततश्चानुदिनं धर्म: सत्यं शौचं क्षमा दया ।
कालेन बलिना राजन् नङ्‌क्ष्यत्यायुर्बलं स्मृति: ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
tataś cānu-dinaṁ dharmaḥ
satyaṁ śaucaṁ kṣamā dayā
kālena balinā rājan
naṅkṣyaty āyur balaṁ smṛtiḥ
śrī-śuka uvāca
tataś cānu-dinaṁ dharmaḥ
satyaṁ śaucaṁ kṣamā dayā
kālena balinā rājan
naṅkṣyaty āyur balaṁ smṛtiḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; tataḥ — then; ca — and; anudinam — day after day; dharmaḥ — religion; satyam — truth; śaucam — cleanliness; kṣamā — tolerance; dayā — mercy; kālena — by the force of time; balinā — strong; rājan — O King Parīkṣit; naṅkṣyati — will become ruined; āyuḥ — duration of life; balam — strength; smṛtiḥ — memory.

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; tataḥ — potom; ca — a; anudinam — den za dnem; dharmaḥ — zbožnost; satyam — pravda; śaucam — čistota; kṣamā — snášenlivost; dayā — milosrdnost; kālena — silou času; balinā — mocného; rājan — ó králi Parīkṣite; naṅkṣyati — budou zničeny; āyuḥ — délka života; balam — síla; smṛtiḥ — pamĕť.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: Then, O King, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength and memory will all diminish day by day because of the powerful influence of the Age of Kali.

Śukadeva Gosvāmī řekl: „Potom, ó králi, bude den za dnem silným vlivem vĕku Kali ubývat zbožnosti, pravdomluvnosti, čistoty, snášenlivosti, milosrdnosti, délky života, fyzické síly i pamĕti.“

Purport

Význam

During the present age, Kali-yuga, practically all desirable qualities will gradually diminish, as described in this verse. For example, dharma, which indicates a respect for higher authority that leads one to obey religious principles, will diminish.

V tomto verši se uvádí, že v Kali-yuze, současném vĕku, budou témĕř všechny žádoucí vlastnosti postupnĕ ubývat. Ubyde například dharmy, která znamená úctu k vyšší autoritĕ vedoucí k následování náboženských zásad.

In the Western world, theologians have been unable to scientifically present the laws of God or, indeed, God Himself, and thus in Western intellectual history a rigid dichotomy has arisen between theology and science. In an attempt to resolve this conflict, some theologians have agreed to modify their doctrines so that they conform not only to proven scientific facts but even to pseudoscientific speculations and hypotheses, which, though unproven, are hypocritically included within the realm of “science.” On the other hand, some fanatical theologians disregard the scientific method altogether and insist on the veracity of their antiquated, sectarian dogmas.

Protože teologové západního svĕta nebyli schopni vĕdecky představit zákony Boha ani Boha samotného, došlo v západní intelektuální historii k příkrému rozkolu mezi teologií a vĕdou. Aby tento konflikt nĕjak vyřešili, souhlasili nĕkteří teologové s tím, že svá učení upraví tak, aby odpovídala nejen dokázaným vĕdeckých faktům, ale také rádoby vĕdeckým spekulacím a hypotézám, které jsou pokrytecky zahrnuty v oblasti „vĕdy“, i když nebyly prokázány. Na druhé stranĕ nĕkteří fanatičtí teologové vĕdeckou metodu zcela zavrhují a prosazují vĕrohodnost svých zastaralých sektářských dogmat.

Thus bereft of systematic Vedic theology, material science has moved into the destructive realm of gross materialism, while speculative Western philosophy has drifted into the superficiality of relativistic ethics and inconclusive linguistic analysis. With so many of the best Western minds dedicated to materialistic analysis, naturally much of Western religious life, separated from the intellectual mainstream, is dominated by irrational fanaticism and unauthorized mystic and mystery cults. People have become so ignorant of the science of God that they often lump the Kṛṣṇa consciousness movement in with this odd assortment of fanciful attempts at theology and religion. Thus dharma, or true religion, which is strict and conscious obedience to God’s law, is diminishing.

Materialistická vĕda zbavená systematické védské teologie se posunula k destruktivnímu hrubému materialismu, zatímco spekulativní západní filozofie zabředla do povrchnosti relativistické etiky a neprůkazné jazykové analýzy. S takovým množstvím nejlepších západních myslí zabývajících se materialistickými analýzami je přirozenĕ vĕtšina západního náboženského života, oddĕleného od hlavního intelektuálního proudu, ovládána iracionálním fanatismem, neautorizovanou mystikou a mystickými sektami. Lidé ztratili poznání o vĕdĕ o Bohu do té míry, že hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy často řadí po bok této podivné smĕsice podivných snah v oblasti teologie a náboženství. Dharma neboli skutečné náboženství přísné a vĕdomé poslušnosti zákonů Boha tak postupnĕ mizí.

Satyam, truthfulness, is also diminishing, simply because people do not know what the truth is. Without knowing the Absolute Truth, one cannot clearly understand the real significance or purpose of life merely by amassing huge quantities of relative or hypothetical truths.

Satyam, pravdomluvnost, ubývá také, protože lidé nevĕdí, co pravda je. Bez poznání Absolutní Pravdy človĕk nemůže jasnĕ pochopit skutečný význam života pouhým hromadĕním velkého množství relativních či hypotetických pravd.

Kṣamā, tolerance or forgiveness, is diminishing as well, because there is no practical method by which people can purify themselves and thus become free of envy. Unless one is purified by chanting the holy names of the Lord in an authorized program of spiritual improvement, the mind will be overwhelmed by anger, envy and all sorts of small-mindedness. Thus dayā, mercy, is also decreasing. All living beings are eternally connected by their common participation in the divine existence of God. When this existential oneness is obscured through atheism and agnosticism, people are not inclined to be merciful to one another; they cannot recognize their self-interest in promoting the welfare of other living beings. In fact, people are no longer even merciful to themselves: they systematically destroy themselves through liquor, drugs, tobacco, meat-eating, sexual promiscuity and whatever other cheap gratificatory processes are available to them.

Kṣamā, snášenlivost či schopnost odpouštĕt, je také na ústupu, protože tu neexistuje praktický způsob, jak se lidé mohou očistit a zbavit se tak závisti. Dokud človĕk není očištĕn pronášením svatých jmen Pána v rámci autorizovaného programu duchovního pokroku, bude jeho mysl přemáhána hnĕvem, závistí a všemožnými malichernostmi. Proto ubývá i milosrdnosti, dayā. Všechny živé bytosti jsou vĕčnĕ spojeny společnou účastí na Boží existenci. Pokud je však tato existenciální jednota zastřena ateismem a agnosticismem, lidé k sobĕ nejsou milostiví a nechápou, co jim může přinést konání dobra ostatním živým bytostem. Lidé již ve skutečnosti nejsou milostiví ani sami k sobĕ; cílevĕdomĕ se ničí alkoholem, drogami, tabákem, jedením masa, pohlavní nevázaností a jakýmikoliv dalšími dostupnými způsoby laciného uspokojování smylů.

Because of all these self-destructive practices and the powerful influence of time, the average life span (āyur) is decreasing. Modern scientists, seeking to gain credibility among the mass of people, often publish statistics supposedly showing that science has increased the average duration of life. But these statistics do not take into account the number of people killed through the cruel practice of abortion. When we figure aborted children into the life expectancy of the total population, we find that the average duration of life has not at all increased in the Age of Kali but is rather decreasing drastically.

Kvůli všem tĕmto sebezničujícím činnostem a mocnému vlivu času se krátí průmĕrná délka života (āyur). Moderní vĕdci se snaží u mas lidí získat hodnovĕrnost tím, že často publikují statistiky, které ukazují, jak vĕda přispĕla k prodloužení průmĕrné délky života. Tyto statistiky však neberou v úvahu lidi zabité při krutých potratech. Pokud do statistik průmĕrné délky života populace zahrneme potracené dĕti, zjistíme, že se délka života ve vĕku Kali neprodlužuje, ale naopak drasticky zkracuje.

Balam, bodily strength, is also decreasing. The Vedic literature states that five thousand years ago, in the previous age, human beings — and even animals and plants — were larger and stronger. With the progress of the Age of Kali, physical stature and strength will gradually diminish.

Balam, tĕlesná síla, ubývá také. Védská literatura uvádí, že před pĕti tisíci lety, v minulém vĕku, byly lidské bytosti – a dokonce i zvířata a rostliny – vĕtší a silnĕjší. Fyzický vzrůst a síla se budou postupem vĕku Kali také zmenšovat.

Certainly smṛti, memory, is weakening. In former ages human beings possessed superior memory, and they also did not encumber themselves with a terrible bureaucratic and technical society, as we have done. Thus essential information and abiding wisdom were preserved without recourse to writing. Of course, in the Age of Kali things are dramatically different.

Pamĕť, smṛti, slábne zcela jistĕ také. V předchozích vĕcích mĕli lidé lepší pamĕť a nezatĕžovali se hroznou byrokratickou a technickou společností jako my. Podstatné informace a vĕčná moudrost byly přechovávány bez pomoci písma. Ve vĕku Kali jsou vĕci samozřejmĕ dramaticky odlišné.