Skip to main content

Text 50

Sloka 50

Devanagari

Dévanágarí

एवं ह्यनादिनिधनो भगवान् हरिरीश्वर: ।
कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यज: ॥ ५० ॥

Text

Verš

evaṁ hy anādi-nidhano
bhagavān harir īśvaraḥ
kalpe kalpe svam ātmānaṁ
vyūhya lokān avaty ajaḥ
evaṁ hy anādi-nidhano
bhagavān harir īśvaraḥ
kalpe kalpe svam ātmānaṁ
vyūhya lokān avaty ajaḥ

Synonyms

Synonyma

evam — thus; hi — indeed; anādi — without beginning; nidhanaḥ — or end; bhagavān — the Personality of Godhead; hariḥ — Lord Hari; īśvaraḥ — the supreme controller; kalpe kalpe — in each day of Brahmā; svam ātmānam — Himself; vyūhya — expanding into various forms; lokān — the worlds; avati — protects; ajaḥ — the unborn Lord.

evam — tak; hi — vskutku; anādi — bez počátku; nidhanaḥ — nebo konce; bhagavān — Osobnost Božství; hariḥ — Pán Hari; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; kalpe kalpe — v každém Brahmovĕ dni; svam ātmānam — Osobnĕ; vyūhya — expanduje se do různých podob; lokān — svĕty; avati — ochraňuje; ajaḥ — nezrozený Pán.

Translation

Překlad

For the protection of all the worlds, the Supreme Personality of Godhead Hari, who is unborn and without beginning or end, thus expands Himself during each day of Brahmā into these specific categories of His personal representations.

V každém dni Brahmy se pro ochranu všech svĕtů nezrozený Pán Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, který je bez počátku a bez konce, expanduje v podobĕ tĕchto konkrétních kategorií svých osobních zástupců.

Purport

Význam

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Twelfth Canto, Eleventh Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Summary Description of the Mahāpuruṣa.”

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k jedenácté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Souhrnný popis Mahāpuruṣi.“