Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

स चिरं मायया विष्णोर्भ्रामित: कर्शितो भृशम् ।
शिववागमृतध्वस्तक्लेशपुञ्जस्तमब्रवीत् ॥ २७ ॥

Text

Verš

sa ciraṁ māyayā viṣṇor
bhrāmitaḥ karśito bhṛśam
śiva-vāg-amṛta-dhvasta-
kleśa-puñjas tam abravīt
sa ciraṁ māyayā viṣṇor
bhrāmitaḥ karśito bhṛśam
śiva-vāg-amṛta-dhvasta-
kleśa-puñjas tam abravīt

Synonyms

Synonyma

saḥ — he; ciram — for a long time; māyayā — by the illusory energy; viṣṇoḥ — of the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu; bhrāmitaḥ — made to wander; karśitaḥ — exhausted; bhṛśam — extremely; śiva — of Lord Śiva; vāk-amṛta — by the words of nectar; dhvasta — destroyed; kleśa-puñjaḥ — his heaps of suffering; tam — to him; abravīt — spoke.

saḥ — on; ciram — dlouhou dobu; māyayā — klamnou energií; viṣṇoḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; bhrāmitaḥ — přinucen pohybovat se; karśitaḥ — vyčerpán; bhṛśam — krajnĕ; śiva — Pána Śivy; vāk-amṛta — slovy plnými nektaru; dhvasta — zničené; kleśa-puñjaḥ — spousty jeho utrpení; tam — k nĕmu; abravīt — promluvil.

Translation

Překlad

Mārkaṇḍeya, having been forced by Lord Viṣṇu’s illusory energy to wander about for a long time in the water of dissolution, had become extremely exhausted. But Lord Śiva’s words of nectar vanquished his accumulated suffering. Thus he addressed Lord Śiva.

Mārkaṇḍeya byl na pokraji sil z toho, jak jej klamná energie Pána Viṣṇua donutila se dlouhou dobu pohybovat v oceánu zkázy, ale nektaruplná slova Pána Śivy všechno toto nahromadĕné utrpení odstranila. Mārkaṇḍeya proto Pána Śivu oslovil.

Purport

Význam

Mārkaṇḍeya Ṛṣi had desired to see Lord Viṣṇu’s illusory energy and had suffered extensive miseries. But now, in the person of Śiva, Lord Viṣṇu again appeared before the sage and relieved all his suffering by imparting blissful spiritual instructions.

Mārkaṇḍeya Ṛṣi toužil shlédnout klamnou energii Pána Viṣṇua a prožil velké utrpení. Nyní se však před mudrcem Pán Viṣṇu znovu objevil v osobĕ Pána Śivy a zbavil ho všeho strádání tím, že mu předal blažené duchovní pokyny.