Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीब्राह्मण उवाच
परिग्रहो हि दु:खाय यद् यत्प्रियतमं नृणाम् ।
अनन्तं सुखमाप्नोति तद् विद्वान् यस्त्वकिञ्चन: ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-brāhmaṇa uvāca
parigraho hi duḥkhāya
yad yat priyatamaṁ nṛṇām
anantaṁ sukham āpnoti
tad vidvān yas tv akiñcanaḥ
śrī-brāhmaṇa uvāca
parigraho hi duḥkhāya
yad yat priyatamaṁ nṛṇām
anantaṁ sukham āpnoti
tad vidvān yas tv akiñcanaḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-brāhmaṇaḥ uvāca — the saintly brāhmaṇa said; parigrahaḥ — attachment to possession; hi — certainly; duḥkhāya — leading to misery; yat yat — whatever; priya-tamam — is most dear; nṛṇām — of men; anantam — unlimited; sukham — happiness; āpnoti — achieves; tat — that; vidvān — knowing; yaḥ — whoever; tu — indeed; akiñcanaḥ — is free from such attachment.

śrī-brāhmaṇaḥ uvācabrāhmaṇský svĕtec řekl; parigrahaḥ — připoutanost ke vlastnictví; hi — jistĕ; duḥkhāya — vedoucí k utrpení; yat yat — cokoliv; priya-tamam — je velmi drahé; nṛṇām — lidí; anantam — neomezené; sukham — štĕstí; āpnoti — získává; tat — to; vidvān — vĕdoucí; yaḥ — kdokoliv; tu — vskutku; akiñcanaḥ — je od této připoutanosti oproštĕný.

Translation

Překlad

The saintly brāhmaṇa said: Everyone considers certain things within the material world to be most dear to him, and because of attachment to such things one eventually becomes miserable. One who understands this gives up material possessiveness and attachment and thus achieves unlimited happiness.

Brāhmaṇský svĕtec řekl: Každému jsou v hmotném svĕtĕ jisté vĕci velmi drahé a připoutanost k nim mu nakonec způsobí utrpení. Človĕk, který toto chápe, se zříká hmotných vlastnických nároků a připoutanosti, a tak dosahuje nekonečného štĕstí.