Skip to main content

Text 43

Sloka 43

Devanagari

Dévanágarí

श्रीब्राह्मण उवाच
एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्षजाम् ।
छित्त्वोपशममास्थाय शय्यामुपविवेश सा ॥ ४३ ॥

Text

Verš

śrī-brāhmaṇa uvāca
evaṁ vyavasita-matir
durāśāṁ kānta-tarṣa-jām
chittvopaśamam āsthāya
śayyām upaviveśa sā
śrī-brāhmaṇa uvāca
evaṁ vyavasita-matir
durāśāṁ kānta-tarṣa-jām
chittvopaśamam āsthāya
śayyām upaviveśa sā

Synonyms

Synonyma

śrī-brāhmaṇaḥ uvāca — the avadhūta said; evam — thus; vyavasita — determined; matiḥ — her mind; durāśām — the sinful desire; kānta — lovers; tarṣa — hankering for; jām — caused by; chittvā — cutting off; upaśamam — in tranquillity; āsthāya — being situated; śayyām — on her bed; upaviveśa — sat down; — she.

śrī-brāhmaṇaḥ uvācaavadhūta řekl; evam — takto; vyavasita — odhodlaná; matiḥ — její mysl; durāśām — hříšnou touhu; kānta — po milencích; tarṣa — dychtĕním; jām — vyvolanou; chittvā — poté, co utnula; upaśamam — ve stavu klidu; āsthāya — setrvávající; śayyām — na své lůžko; upaviveśa — usedla; — ona.

Translation

Překlad

The avadhūta said: Thus, her mind completely made up, Piṅgalā cut off all her sinful desires to enjoy sex pleasure with lovers, and she became situated in perfect peace. Then she sat down on her bed.

Avadhūta řekl: Takto se Piṅgalā s konečnou platností rozhodla, utnula všechny své hříšné touhy užívat si sexuálního potĕšení s milenci a dosáhla dokonalého klidu. Potom se posadila na lůžko.