Skip to main content

Text 55

Sloka 55

Devanagari

Dévanágarí

शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम् ।
मिथुनीभूय विश्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु ॥ ५५ ॥

Text

Verš

śayyāsanāṭana-sthāna
vārtā-krīḍāśanādikam
mithunī-bhūya viśrabdhau
ceratur vana-rājiṣu
śayyāsanāṭana-sthāna
vārtā-krīḍāśanādikam
mithunī-bhūya viśrabdhau
ceratur vana-rājiṣu

Synonyms

Synonyma

śayyā — resting; āsana — sitting; aṭana — walking; sthāna — standing; vārtā — conversing; krīḍā — playing; aśana — eating; ādikam — and so on; mithunī-bhūya — together as a couple; viśrabdhau — trusting; ceratuḥ — they performed; vana — of the forest; rājiṣu — among the groves of trees.

śayyā — odpočívání; āsana — sezení; aṭana — chození; sthāna — stání; vārtā — rozmlouvání; krīḍā — hraní si; aśana — jedení; ādikam — a tak dále; mithunī-bhūya — spolu jako pár; viśrabdhau — důvĕřující; ceratuḥ — provádĕli; vana — lesa; rājiṣu — v hájích stromů.

Translation

Překlad

Naively trusting in the future, they carried out their acts of resting, sitting, walking, standing, conversing, playing, eating and so forth as a loving couple among the trees of the forest.

S naivní důvĕrou v budoucnost spolu odpočívali, sedávali, procházeli se, postávali, rozmlouvali, hráli si, jedli a tak dále mezi lesními stromy jako zamilovaný pár.