Skip to main content

Text 51

Sloka 51

Devanagari

Dévanágarí

बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गत: ।
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत् ॥ ५१ ॥

Text

Verš

budhyate sve na bhedena
vyakti-stha iva tad-gataḥ
lakṣyate sthūla-matibhir
ātmā cāvasthito ’rka-vat
budhyate sve na bhedena
vyakti-stha iva tad-gataḥ
lakṣyate sthūla-matibhir
ātmā cāvasthito ’rka-vat

Synonyms

Synonyma

budhyate — is thought of; sve — in his original form; na — not; bhedena — in terms of diversity; vyakti — on separate reflecting objects; sthaḥ — situated; iva — apparently; tat-gataḥ — actually having entered within them; lakṣyate — seems; sthūla-matibhiḥ — to those whose intelligence is dull; ātmā — the self; ca — also; avasthitaḥ — situated; arkavat — like the sun.

budhyate — myslí se na; sve — ve své původní podobĕ; na — ne; bhedena — z hlediska rozmanitosti; vyakti — v různých objektech vytvářejících odraz; sthaḥ — umístĕné; iva — zdánlivĕ; tat-gataḥ — že do nich skutečnĕ vstoupilo; lakṣyate — připadá; sthūla-matibhiḥ — tĕm, kteří mají tupou inteligenci; ātmā — vlastní já; ca — také; avasthitaḥ — spočívající; arkavat — jako slunce.

Translation

Překlad

Even when reflected in various objects, the sun is never divided, nor does it merge into its reflection. Only those with dull brains would consider the sun in this way. Similarly, although the soul is reflected through different material bodies, the soul remains undivided and nonmaterial.

Přestože se slunce odráží v různých objektech, samo se nikdy nedĕlí ani nesplývá se svým odrazem. To by si o nĕm mohly myslet jedinĕ osoby s tupou inteligencí. Také duše zůstává nerozdĕlená a nehmotná, přestože se odráží v různých hmotných tĕlech.

Purport

Význam

The sun is reflected in many objects, such as windows, mirrors, shiny metal, oil, water, and so on, yet the sun remains one and indivisible. Similarly, the eternal spirit soul within the body is reflected through the screen of the material body. Thus the soul appears to be old or young, fat or skinny, happy or sad. The soul may appear to be American, Russian, African, Hindu or Christian; however, the eternal soul in its natural position is free of any material designation.

Slunce se odráží v mnoha objektech jako jsou okna, zrcadla, blyštivý kov, olej, voda a tak dále, a přesto zůstává jediné a nerozdĕlitelné. Vĕčná duchovní duše v tĕle se podobnĕ odráží skrze clonu, kterou představuje hmotné tĕlo. Proto duše vypadá jako stará nebo mladá, tlustá nebo hubená, veselá nebo smutná. Může se jevit jako americká, ruská, africká, hinduistická nebo křesťanská, ale ve svém přirozeném postavení je vĕčná duše prostá veškerých hmotných označení.

The word sthūla-matibhiḥ in this verse indicates those whose intelligence is gross and dull. We have practical experience of a dog urinating on a valuable painting at an outdoor art show. Due to its dull intelligence, the dog could not appreciate the actual value of the painting. Similarly, unless one takes to Kṛṣṇa consciousness, one is grossly misusing the invaluable opportunity of human life. Human life is meant for self-realization, and we should not waste time bickering over material designations such as capitalist, communist, American, Russian, and so on. Instead, all people should take to the loving devotional service of God and realize their eternal, pure identity. One should understand the sun by observing its direct manifestation and not its distorted reflection on material objects. Similarly, one should consider every living being in terms of his pure spiritual identity beyond the distorted manifestation of material designations.

Slovo sthūla-matibhiḥ v tomto verši poukazuje na lidi s primitivní a tupou inteligencí. Zažili jsme, jak se bĕhem pouliční výstavy pes vymočil na cenný obraz. Svou tupou inteligencí nemohl pochopit, jakou má ten obraz skutečnou hodnotu. Také človĕk, který nerozvíjí vĕdomí Kṛṣṇy, hrubĕ zneužívá nedocenitelnou příležitost, kterou skýtá lidský život. Lidský život je určený k seberealizaci, a nemĕli bychom tedy marnit čas hašteřením o hmotná označení, jako je kapitalista, komunista, Američan, Rus a podobnĕ. Místo toho by se všichni lidé mĕli začít vĕnovat láskyplné oddané službĕ Bohu a poznat svou vĕčnou, čistou totožnost. Slunce bychom mĕli poznávat pozorováním jeho přímého projevu, ne jeho pokřivených odrazů ve hmotných objektech. Také o každé živé bytosti bychom mĕli uvažovat z hlediska její čisté duchovní totožnosti za zkreslenými projevy hmotných označení.

The word ātmā in this verse also refers to the Supreme Personality of Godhead. Just as we tend to observe ordinary jīva souls through the reflection of the material body, we tend to observe the Personality of Godhead through the distorting screen of our material mind. Thus, we imagine God to be impersonal or material or unknowable. When the sky is overcast, sunlight is the highest possible perception of the sun, which is covered by clouds. Similarly, when one’s mind is fogged over with mental speculation one may take the light emanating from the transcendental body of God to be the highest spiritual truth. However, when the mind is spotlessly clear like a cloudless blue sky, one can see the actual form of the Personality of Godhead, Lord Kṛṣṇa. The Absolute Truth cannot be perfectly understood by the covered mind of the conditioned soul; rather, one must see the Lord through the clear blue sky of pure Kṛṣṇa consciousness, which is free from fruitive desires and mental speculation. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura sings:

Slovo ātmā v tomto verši se také vztahuje na Nejvyšší Osobnost Božství. Tak jako máme sklon pohlížet na obyčejné duše, jīvy, skrze jejich odraz v podobĕ hmotného tĕla, máme sklon pohlížet na Osobnost Božství skrze deformující clonu naší hmotné mysli. Potom si představujeme, že Bůh je neosobní, hmotný nebo nepoznatelný. Když je zataženo, pak ze slunce schovaného za mraky nevidíme víc než jeho svĕtlo. A když je naše mysl zamlžená mentální spekulací, pak můžeme svĕtlo vycházející z transcendentálního tĕla Boha považovat za nejvyšší duchovní pravdu. Jakmile je však mysl čistá, bez jediné poskvrny, jako modré nebe bez jediného mraku, je možné vidĕt skutečnou podobu Osobnosti Božství, Pána Kṛṣṇu. Zahalená mysl neumožní podmínĕné duši dokonale poznat Absolutní Pravdu – Pána je třeba vidĕt na jasnĕ modré obloze čistého vĕdomí Kṛṣṇy, bez ploduchtivých tužeb a mentální spekulace. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá:

jīvera kalyāṇa-sādhana-kāma
jagate āsi’ e madhura nāma
avidyā-timira-tāpana-rūpe
hṛd-gagane virāje
jīvera kalyāṇa-sādhana-kāma
jagate āsi' e madhura nāma
avidyā-timira-tāpana-rūpe
hṛd-gagane virāje

“The holy name of Lord Kṛṣṇa descends into the darkness of the material world just to benedict the conditioned souls. The holy name of Lord Kṛṣṇa is just like the sun that rises in the clear sky of the heart of the devotees.” Such brilliant knowledge cannot be understood by those who are trying, in the name of either piety or atheism, to exploit the material creation of the Lord. One must become a pure devotee of Lord Kṛṣṇa, and then his knowledge will illuminate everything in all directions: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3).

„Svaté jméno Pána Kṛṣṇy sestupuje do temnoty hmotného svĕta, jen aby přineslo prospĕch podmínĕným duším. Kṛṣṇovo svaté jméno je jako slunce, které vychází na jasném nebi srdce oddaných.“ Toto zářivé poznání nemohou pochopit ti, kdo se snaží – ve jménu zbožnosti či ateismu – vykořisťovat Pánovo hmotné stvoření. Človĕk se musí stát čistým oddaným Pána Kṛṣṇy a pak jeho poznání osvítí všechno na všech stranách: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3).