Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले ।
जनोऽभद्ररुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ ५ ॥

Text

Verš

na vastavyaṁ tvayaiveha
mayā tyakte mahī-tale
jano ’bhadra-rucir bhadra
bhaviṣyati kalau yuge
na vastavyaṁ tvayaiveha
mayā tyakte mahī-tale
jano ’bhadra-rucir bhadra
bhaviṣyati kalau yuge

Synonyms

Synonyma

na — not; vastavyam — should remain; tvayā — you; eva — certainly; iha — in this world; mayā — by Me; tyakte — when it is abandoned; mahītale — the earth; janaḥ — the people; abhadra — sinful, inauspicious things; ruciḥ — addicted to; bhadra — O you who are sinless and auspicious; bhaviṣyati — will be; kalau — in Kali; yuge — in this yuga.

na — ne; vastavyam — mĕl bys zůstávat; tvayā — ty; eva — jistĕ; iha — v tomto svĕtĕ; mayā — Mnou; tyakte — když je opuštĕný; mahītale — Zemĕ; janaḥ — lidé; abhadra — hříšným, nepříznivým vĕcem; ruciḥ — propadlí; bhadra — ó ty, který jsi bez hříchu a příznivý; bhaviṣyati — budou; kalau — v Kali; yuge — v této yuze.

Translation

Překlad

My dear Uddhava, you should not remain here on the earth once I have abandoned this world. My dear devotee, you are sinless, but in Kali-yuga the people will be addicted to all types of sinful activities; therefore do not stay here.

Můj milý Uddhavo, nemĕl bys tady na Zemi zůstávat, až opustím tento svĕt. Můj drahý oddaný, ty jsi bez hříchu, ale v Kali-yuze lidé propadnou hříšným činnostem všeho druhu. Proto tu nezůstávej.

Purport

Význam

In this Age of Kali, human beings are totally unaware that the Supreme Personality of Godhead comes personally to the earth to manifest His transcendental pastimes as they are enacted in the spiritual world. Heedless of the authority of the Personality of Godhead, the fallen souls of Kali-yuga become engulfed in bitter quarrel and cruelly harass one another. Because people in Kali-yuga are addicted to polluted, sinful activities, they are always angry, lusty and frustrated. In Kali-yuga the devotees of the Personality of Godhead, who are engaged in the ever-increasing loving service of the Lord, should never be attracted to living on the earth, the population of which is covered in the darkness of ignorance and devoid of any loving relationship with the Lord. Thus Lord Kṛṣṇa advised Uddhava not to remain on the earth in Kali-yuga. In fact, in Bhagavad-gītā the Lord advises all living entities that they should never remain anywhere within the material universe — during any age. Therefore every living being should take advantage of the pressures of Kali-yuga to understand the overall useless nature of the material world and surrender himself at the lotus feet of Lord Kṛṣṇa. Following in the footsteps of Śrī Uddhava, one should surrender to Kṛṣṇa and go back home, back to Godhead.

V tomto vĕku Kali lidské bytosti vůbec nevĕdí, že Nejvyšší Osobnost Božství přichází osobnĕ na Zemi projevovat své transcendentální zábavy tak, jak se odehrávají v duchovním svĕtĕ. Pokleslí obyvatelé Kali-yugy nedbající na autoritu Osobnosti Božství se utápĕjí v nepřátelských sporech a bezcitnĕ si navzájem ubližují. Jelikož lidé v Kali-yuze propadli nečistým, hříšným činnostem, jsou neustále rozhnĕvaní, plní chtíče a zklamaní. Oddané Osobnosti Božství vĕnující se vĕčnĕ rostoucí láskyplné službĕ Pánu by v tomto vĕku nemĕl přitahovat život na Zemi, jejíž obyvatelstvo je zahalené temnotou nevĕdomosti a nemá žádný láskyplný vztah s Pánem. Proto Pán Kṛṣṇa doporučil Uddhavovi, ať v Kali-yuze nezůstává na Zemi. Pán ve skutečnosti doporučuje v Bhagavad-gītĕ všem živým bytostem, aby nezůstávaly nikde v hmotném vesmíru v kterémkoliv vĕku. Každá živá bytost by tedy mĕla využít tlaků Kali-yugy k tomu, aby pochopila celkovou nesmyslnost hmotného svĕta a odevzdala se u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy. Po vzoru Śrī Uddhavy by se mĕla odevzdat Kṛṣṇovi a vrátit se domů, zpátky k Bohu.