Skip to main content

Text 47

Sloka 47

Devanagari

Dévanágarí

स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्ल‍क्षणं विभु: ।
प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवैधसि ॥ ४७ ॥

Text

Verš

sva-māyayā sṛṣṭam idaṁ
sad-asal-lakṣaṇaṁ vibhuḥ
praviṣṭa īyate tat-tat-
svarūpo ’gnir ivaidhasi
sva-māyayā sṛṣṭam idaṁ
sad-asal-lakṣaṇaṁ vibhuḥ
praviṣṭa īyate tat-tat-
svarūpo ’gnir ivaidhasi

Synonyms

Synonyma

sva-māyayā — by His own material energy; sṛṣṭam — created; idam — this (body of the individual jīva); sat-asat — as demigod, animal, and so on; lakṣaṇam — characterized; vibhuḥ — the Almighty; praviṣṭaḥ — having entered; īyate — appears; tat-tat — of each different form; svarūpaḥ — assuming the identity; agniḥ — fire; iva — as; edhasi — in firewood.

sva-māyayā — svou hmotnou energií; sṛṣṭam — stvořeného; idam — do tohoto (tĕla individuální jīvy); sat-asat — poloboha, zvířete a podobnĕ; lakṣaṇam — nesoucího znaky; vibhuḥ — Všemohoucí; praviṣṭaḥ — poté, co vstoupil; īyate — jeví se; tat-tat — každé příslušné podoby; svarūpaḥ — přijímající totožnost; agniḥ — oheň; iva — jako; edhasi — v palivovém dříví.

Translation

Překlad

Just as fire manifests differently in pieces of wood of different sizes and qualities, the omnipotent Supreme Soul, having entered the bodies of higher and lower life forms created by His own potency, appears to assume the identity of each.

Tak jako se oheň projevuje různĕ v kusech dřeva s různou velikostí a vlastnostmi, všemohoucí Nejvyšší Duše vypadá poté, co vstoupí do tĕl vyšších a nižších forem života vytvořených svou vlastní energií, jako kdyby přijímala totožnost každé z nich.

Purport

Význam

Although the Supreme Lord is within everything, everything is not the Lord. By the mode of goodness the Lord creates the exalted material bodies of demigods and brāhmaṇas, and by expanding the mode of ignorance He similarly creates the bodies of animals, śūdras and other lower forms of life. The Lord enters all of these superior and inferior creations, but He remains vibhu, the all-powerful Personality of Godhead. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explains that although fire is present within smoldering wood, it blazes forth when we stir the wood around. Similarly, although the Personality of Godhead is indirectly present everywhere, when we chant and hear His glories with love and devotion the Lord is stirred into manifestation and directly appears before His devotees.

I když je Nejvyšší Pán ve všem, není pravda, že všechno je Pán. Prostřednictvím kvality dobra vytváří Pán vznešená hmotná tĕla polobohů a brāhmaṇů a expandováním kvality nevĕdomosti vytváří tĕla zvířat, śūdrů a dalších nižších forem života. I když Pán vstupuje do všech tĕchto vyšších a nižších výtvorů, sám zůstává vibhu, všemohoucí Osobností Božství. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že oheň je sice v doutnajícím dřevĕ přítomný, ale vyšlehne teprve tehdy, když se dřevem začneme pohybovat. Také Pán, Osobnost Božství, je nepřímo přítomný všude, ale projeví se teprve tehdy, když začneme s láskou a oddaností opĕvovat Jeho slávu a naslouchat o ní. Pak se Pán přímo zjevuje před svými oddanými.

The foolish conditioned souls ignore the spectacular presence of the Lord within everything and instead absorb their mediocre consciousness in their own temporary material coverings, thinking, “I am a strong man,” “I am a beautiful woman,” “I am the richest man in this city,” “I am a Ph.D.,” and so on. One should cut off such useless entanglement and accept the fact that one is pure spirit soul, the eternal, blissful servant of Lord Kṛṣṇa.

Pošetilé podmínĕné duše ignorují úchvatnou přítomnost Pána ve všem a své bĕžné vĕdomí místo toho soustředí na své dočasné hmotné obaly. Myslí si: „Jsem silný muž,“ „Jsem krásná žena,“ „Jsem nejbohatší človĕk tohoto mĕsta,“ „Já jsem PhDr.,“ a podobnĕ. Toto zbytečné zapletení by mĕla ráznĕ ukončit a uznat skutečnost, že je čistou duchovní duší, vĕčným blaženým služebníkem Pána Kṛṣṇy.