Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

Text

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yad āttha māṁ mahā-bhāga
tac-cikīrṣitam eva me
brahmā bhavo loka-pālāḥ
svar-vāsaṁ me ’bhikāṅkṣiṇaḥ
śrī-bhagavān uvāca
yad āttha māṁ mahā-bhāga
tac-cikīrṣitam eva me
brahmā bhavo loka-pālāḥ
svar-vāsaṁ me ’bhikāṅkṣiṇaḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; yat — that which; āttha — you spoke; mām — to Me; mahā-bhāga — O greatly fortunate Uddhava; tat — that; cikīrṣitam — the program that I am desiring to execute; eva — certainly; me — Mine; brahmā — Lord Brahmā; bhavaḥ — Lord Śiva; loka-pālāḥ — the leaders of all universal planets; svaḥ-vāsam — abode in Vaikuṇṭha; me — My; abhikāṅkṣiṇaḥ — they are desiring.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; yat — to, co; āttha — řekl jsi; mām — Mnĕ; mahā-bhāga — ó nesmírnĕ požehnaný Uddhavo; tat — to; cikīrṣitam — plán, který si přeji vykonat; eva — jistĕ; me — Můj; brahmā — Pán Brahmā; bhavaḥ — Pán Śiva; loka-pālāḥ — vládci všech planet ve vesmíru; svaḥ-vāsam — sídlo na Vaikuṇṭĕ; me — Moje; abhikāṅkṣiṇaḥ — přejí si.

Translation

Překlad

The Supreme Personality of Godhead said: O greatly fortunate Uddhava, you have accurately revealed My desire to withdraw the Yadu dynasty from the earth and return to My own abode in Vaikuṇṭha. Thus Lord Brahmā, Lord Śiva and all other planetary rulers are now praying for Me to resume My residence in Vaikuṇṭha.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó nesmírnĕ požehnaný Uddhavo, odhalil jsi správnĕ Moji touhu odstranit yaduovskou dynastii z povrchu Zemĕ a vrátit se do svého sídla na Vaikuṇṭĕ. Pán Brahmā, Pán Śiva a všichni ostatní vládci vesmíru se ke Mnĕ nyní modlí, abych se vrátil do svého sídla na Vaikuṇṭĕ.

Purport

Význam

Each and every demigod has his particular abode in the heavenly planets within the material universe. Although Lord Viṣṇu is sometimes counted among the demigods, His abode is in Vaikuṇṭha, the spiritual sky. The demigods are universal controllers within the kingdom of māyā, but Viṣṇu is the Lord of the illusory potency and many other spiritual potencies. His exalted residence does not lie within the kingdom of His insignificant maidservant māyā.

Každý z polobohů má své sídlo na nebeských planetách v hmotném vesmíru. Pán Viṣṇu je sice nĕkdy také počítán mezi polobohy, ale Jeho sídlo je na Vaikuṇṭĕ, duchovním nebi. Polobozi jsou vládci vesmíru v království māyi, ale Viṣṇu je Pán klamné energie a mnoha dalších duchovních energií. Jeho vznešené sídlo neleží v království Jeho nepatrné služebnice māyi.

Lord Viṣṇu, the Personality of Godhead, is the Supreme Lord of all lords; the demigods are His separated parts and parcels. Being themselves minute jīva souls, the demigods are under the influence of the potency of māyā; but Lord Viṣṇu is always the supreme controller of māyā. The Personality of Godhead is the reservoir and root of all existence, and the material world is just a dim reflection of the brilliant scenery of His eternal, spiritual abode, where everything is infinitely beautiful and pleasurable. Viṣṇu is the supreme reality, and no living entity can ever be equal to or greater than Him. The Lord exists within His own unique category called viṣṇu-tattva, or the Supreme Personality of Godhead. All other prominent or extraordinary living entities owe their positions and potencies to the Lord. Ultimately Viṣṇu Himself is a plenary expansion of Lord Kṛṣṇa, the original source of all the viṣṇu-tattva and jīva-tattva expansions. Thus Lord Kṛṣṇa is the basis of everything.

Pán Viṣṇu, Osobnost Božství, je Nejvyšší Pán všech pánů; polobozi jsou Jeho oddĕlené úplné části. Sami patří mezi nepatrné duše, jīvy, a proto podléhají vlivu māyi. Pán Viṣṇu je však za všech okolností svrchovaným vládcem māyi. Pán, Osobnost Božství, je zdrojem a kořenem veškeré existence a hmotný svĕt je jen matným odrazem zářivé scenérie Jeho vĕčného duchovního sídla, kde je všechno nekonečnĕ krásné a příjemné. Viṣṇu je nejvyšší realitou a žádná živá bytost se Mu nikdy nevyrovná ani nemůže být vĕtší než On. Pán existuje ve své jedinečné kategorii zvané viṣṇu-tattva neboli Nejvyšší Osobnost Božství. Všechny ostatní významné či neobyčejné živé bytosti vdĕčí za svá postavení a schopnosti Pánu. Viṣṇu samotný je z konečného hlediska úplnou expanzí Pána Kṛṣṇy, který je původním zdrojem všech expanzí kategorie viṣṇu-tattva i jīva-tattva. Pán Kṛṣṇa je tedy základem všeho.