Skip to main content

Text 50

Sloka 50

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुत: ।
एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्धवं समभाषत ॥ ५० ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ vijñāpito rājan
bhagavān devakī-sutaḥ
ekāntinaṁ priyaṁ bhṛtyam
uddhavaṁ samabhāṣata
śrī-śuka uvāca
evaṁ vijñāpito rājan
bhagavān devakī-sutaḥ
ekāntinaṁ priyaṁ bhṛtyam
uddhavaṁ samabhāṣata

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; evam — in this way; vijñāpitaḥ — requested; rājan — O King; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; devakī-sutaḥ — the son of Devakī; ekāntinam — in private; priyam — dear; bhṛtyam — to the servant; uddhavam — Uddhava; samabhāṣata — He spoke at length.

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; vijñāpitaḥ — požádaný; rājan — ó králi; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; devakī-sutaḥ — syn Devakī; ekāntinam — v soukromí; priyam — ke drahému; bhṛtyam — služebníkovi; uddhavam — Uddhavovi; samabhāṣata — obšírnĕ promluvil.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: O King Parīkṣit, thus addressed, the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, the son of Devakī, began to reply confidentially to His dear, unalloyed servant Uddhava.

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi Parīkṣite, po tomto oslovení začal Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, svému drahému, čistému služebníkovi Uddhavovi důvĕrnĕ odpovídat.

Purport

Význam

According to Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī, the conditioned living entities, by their movements, laughter, activities and words, simply bind themselves more and more in material existence. But if they engage in hearing and chanting about the pastimes of the Personality of Godhead, the conditioned souls will achieve liberation from the bondage of repeated birth and death. This process of supreme liberation will now be elaborately described by Lord Śrī Kṛṣṇa to His dearmost devotee Śrī Uddhava.

Podle Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho se podmínĕné živé bytosti svými pohyby, smíchem, jednáním a slovy jen více a více zaplétají do hmotné existence. Pokud však naslouchají a rozmlouvají o zábavách Osobnosti Božství, dosáhnou vysvobození z kolobĕhu rození a umírání. Tento proces svrchovaného osvobození nyní Pán Śrī Kṛṣṇa obšírnĕ popíše svému nanejvýš drahému oddanému Śrī Uddhavovi.

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Eleventh Canto, Sixth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “The Yadu Dynasty Retires to Prabhāsa.”

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šesté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Yaduovská dynastie se odebírá do Prabhāsy“.