Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

श्रीब्रह्मोवाच
भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापित: प्रभो ।
त्वमस्माभिरशेषात्मन्तत्तथैवोपपादितम् ॥ २१ ॥

Text

Verš

śrī-brahmovāca
bhūmer bhārāvatārāya
purā vijñāpitaḥ prabho
tvam asmābhir aśeṣātman
tat tathaivopapāditam
śrī-brahmovāca
bhūmer bhārāvatārāya
purā vijñāpitaḥ prabho
tvam asmābhir aśeṣātman
tat tathaivopapāditam

Synonyms

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Śrī Brahmā said; bhūmeḥ — of the earth; bhāra — the burden; avatārāya — for the sake of diminishing; purā — previously; vijñāpitaḥ — were requested; prabho — O Lord; tvam — You; asmābhiḥ — by us; aśeṣa-ātman — O unlimited Soul of all; tat — that (request); tathā eva — just as expressed by us; upapāditam — was fulfilled.

śrī-brahmā uvāca — Śrī Brahmā řekl; bhūmeḥ — Zemĕ; bhāra — břemeno; avatārāya — za účelem odlehčení; purā — dříve; vijñāpitaḥ — byl jsi požádán; prabho — ó Pane; tvam — Ty; asmābhiḥ — námi; aśeṣa-ātman — ó nekonečná Duše všech bytostí; tat — tato (žádost); tathā eva — jak byla námi vznesena; upapāditam — byla splnĕna.

Translation

Překlad

Lord Brahmā said: My dear Lord, previously we requested You to remove the burden of the earth. O unlimited Personality of Godhead, that request has certainly been fulfilled.

Pán Brahmā řekl: Můj milý Pane, v minulosti jsme Tĕ žádali, abys odstranil břemeno Zemĕ. Ó nekonečná Osobnosti Božství, tato žádost už byla splnĕna.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa might have said to the demigods, “Actually, you requested Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu to come down, so why are you saying that you requested Me? After all, I am Govinda.” Therefore Brahmā has addressed the Lord here as aśeṣātmā, or the unlimited Personality of Godhead from whom all plenary expansions of Viṣṇu emanate. This is the opinion of Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

Pán Kṛṣṇa mohl polobohům namítnout: „Vždyť vy jste žádali Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua, aby sestoupil, tak proč říkáte, že jste žádali Mĕ? Já jsem přece Govinda.“ Proto zde Brahmā oslovuje Pána výrazem aśeṣātmā, nekonečná Osobnost Božství, z níž pocházejí všechny úplné expanze Viṣṇua. To je mínĕní Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura.