Skip to main content

Text 46

Sloka 46

Devanagari

Dévanágarí

युवयो: खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् ।
पुत्रतामगमद् यद् वां भगवानीश्वरोहरि: ॥ ४६ ॥

Text

Verš

yuvayoḥ khalu dampatyor
yaśasā pūritaṁ jagat
putratām agamad yad vāṁ
bhagavān īśvaro hariḥ
yuvayoḥ khalu dampatyor
yaśasā pūritaṁ jagat
putratām agamad yad vāṁ
bhagavān īśvaro hariḥ

Synonyms

Synonyma

yuvayoḥ — of the two of you; khalu — indeed; dam-patyoḥ — of the husband and wife; yaśasā — by the glories; pūritam — has become full; jagat — the earth; putratām — the state of being the son; agamat — assumed; yat — because; vām — your; bhagavān — the Personality of Godhead; īśvaraḥ — the Supreme Lord; hariḥ — Hari.

yuvayoḥ — vás dvou; khalu — jistĕ; dam-patyoḥ — manžela a manželky; yaśasā — slávou; pūritam — naplnil se; jagat — svĕt; putratām — synovství; agamat — přijal; yat — jelikož; vām — váš; bhagavān — Osobnost Božství; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; hariḥ — Hari.

Translation

Překlad

Indeed, the whole world has become filled with the glories of you and your good wife because the Supreme Personality of Godhead, Lord Hari, has taken the position of your son.

Sláva tvá a tvé šlechetné ženy už naplnila celý svĕt, jelikož Pán Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, přijal postavení vašeho syna.

Purport

Význam

In this verse Nārada Muni hints at the glories of Vasudeva and Devakī, the parents of Kṛṣṇa and Balarāma, by the words yaśasā pūritaṁ jagat, “the whole world is now filled with your glories.” In other words, although Vasudeva inquired from Nārada about spiritual advancement, Nārada here states, “You are already completely glorious due to your extraordinary devotion to the Supreme Personality of Godhead.”

V tomto verši poukazuje Nārada Muni slovy yaśasā pūritaṁ jagat, „celý svĕt se teď naplnil vaší slávou“, na slávu Vasudevy a Devakī, rodičů Kṛṣṇy a Balarāmy. I když se tedy Vasudeva dotazoval Nārady na duchovní pokrok, Nārada zde jinými slovy říká: „Vy dva už jste dokonale slavní svou neobyčejnou oddaností Nejvyšší Osobnosti Božství.“