Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

न ह्यत: परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह ।
यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृति: ॥ ३७ ॥

Text

Verš

na hy ataḥ paramo lābho
dehināṁ bhrāmyatām iha
yato vindeta paramāṁ
śāntiṁ naśyati saṁsṛtiḥ
na hy ataḥ paramo lābho
dehināṁ bhrāmyatām iha
yato vindeta paramāṁ
śāntiṁ naśyati saṁsṛtiḥ

Synonyms

Synonyma

na — there is no; hi — indeed; ataḥ — than this (process of saṅkīrtana); paramaḥ — greater; lābhaḥ — thing to be gained; dehinām — for embodied souls; bhrāmyatām — who are being forced to wander; iha — throughout this material universe; yataḥ — from which; vindeta — one obtains; paramām — the supreme; śāntim — peace; naśyati — and is destroyed; saṁsṛtiḥ — the cycle of repeated birth and death.

na — neexistuje; hi — jistĕ; ataḥ — než toto (saṅkīrtanový proces); paramaḥ — vĕtší; lābhaḥ — zisk; dehinām — pro vtĕlené duše; bhrāmyatām — které jsou nucené putovat; iha — tímto hmotným vesmírem; yataḥ — díky nĕmuž; vindeta — človĕk získá; paramām — svrchovaný; śāntim — mír; naśyati — a je zničen; saṁsṛtiḥ — kolobĕh opakovaného rození a umírání.

Translation

Překlad

Indeed, there is no higher possible gain for embodied souls forced to wander throughout the material world than the Supreme Lord’s saṅkīrtana movement, by which one can attain the supreme peace and free oneself from the cycle of repeated birth and death.

Neexistuje nic, co by vtĕleným duším, které jsou nuceny putovat hmotným svĕtem, mohlo dát víc než saṅkīrtanové hnutí Nejvyššího Pána, jehož prostřednictvím lze získat nejvyšší mír a vysvobození z kolobĕhu opakovaného rození a umírání.

Purport

Význam

In the Skanda Purāṇa, as well as in other Purāṇas, there is the following statement: mahā-bhāgavatā nityaṁ kalau kurvanti kīrtanam. “During Kali-yuga the great devotees of the Lord always engage in kīrtana, chanting the Lord’s holy names.” It is the nature of the Supreme Personality of Godhead to be merciful, and He is especially merciful to those who, in a helpless condition, take complete shelter of His lotus feet. One can immediately take shelter of the lotus feet of the Lord by chanting His holy names. According to Śrīdhara Svāmī, even in previous ages such as Satya-yuga it was not possible for the living entities to achieve the perfection that is available in Kali-yuga. Śrīla Jīva Gosvāmī has explained this as follows. In former ages such as Satya-yuga human beings were perfectly qualified and easily performed even the most difficult spiritual processes, meditating for many thousands of years practically without eating or sleeping. Thus, although in any age one who completely takes shelter of the Lord’s holy name gets all perfection, the highly qualified inhabitants of Satya-yuga do not consider that merely moving the tongue and lips, chanting the Lord’s holy name, is a complete process and that the Lord’s holy name is the only shelter within the universe. They are more attracted to the difficult and elaborate yoga system of meditation, complete with sophisticated sitting postures, painstaking control of the breath and deep, extended meditations in trance on the Personality of Godhead within the heart. In Satya-yuga sinful life is practically unheard of, and therefore people are not afflicted with the terrible reactions seen in Kali-yuga, such as world war, famine, plague, drought, insanity, etc. Although in Satya-yuga people always worship the Personality of Godhead as the ultimate goal of life and meticulously follow His laws, called dharma, they do not feel themselves to be in a helpless condition, and thus they do not always experience intense love for the Lord.

Ve Skanda Purāṇĕ, jakož i v jiných Purāṇách, je psáno: mahā-bhāgavatā nityaṁ kalau kurvanti kīrtanam. „Bĕhem Kali-yugy se velcí oddaní Pána vĕnují neustále kīrtanu, zpívání svatých jmen Pána.“ Nejvyšší Pán je přirozenĕ milostivý, a zvláštĕ k tĕm, kdo se v beznadĕjné situaci zcela odevzdají u Jeho lotosových nohou. To můžeme učinit okamžitĕ zpíváním Jeho svatých jmen. Podle Śrīdhara Svāmīho ani v dřívĕjších vĕcích, jako je Satya-yuga, živé bytosti nemohly dosáhnout dokonalosti dostupné v Kali-yuze. Śrīla Jīva Gosvāmī to vysvĕtlil takto. V dřívĕjších vĕcích, jako byla Satya-yuga, byli lidé dokonale kvalifikovaní a mohli snadno praktikovat i ty nejobtížnĕjší duchovní metody, kdy meditovali po mnoho tisíc let a přitom prakticky nejedli ani nespali. I když tedy v každém vĕku platí, že ten, kdo plnĕ přijme útočištĕ u Pánova svatého jména, získá veškerou dokonalost, vysoce kvalifikovaní obyvatelé Satya-yugy neberou v úvahu, že pouhé pohybování jazykem a rty, zpívání Pánova svatého jména, je úplný proces a že svaté jméno Pána je jediné útočištĕ ve vesmíru. Víc je přitahuje obtížný a složitý systém yogové meditace s náročnými sedovými pozicemi, důkladným ovládáním dechu a hlubokými dlouhodobými meditacemi v transu o Osobnosti Božství v srdci. V Satya-yuze je hříšný život nĕco neslýchaného, a proto lidi nesužují hrozné reakce, jaké vidíme v Kali-yuze – svĕtové války, hladomory, epidemie, sucha, šílenství a podobnĕ. I když v Satya-yuze lidé vždy uctívají Osobnost Božství jako konečný cíl života a pečlivĕ dodržují Boží zákony zvané dharma, nepřipadá jim, že by byli v beznadĕjné situaci, a proto ne vždy pociťují silnou lásku k Pánu.

However, in Kali-yuga living conditions are so unbearable, modern governments are so obnoxious, our bodies are so ridden by physical and mental disease, and even self-preservation is so troublesome, that the conditioned souls intensely cry out the holy name of Kṛṣṇa, begging for relief from the onslaught of this age. The members of the Kṛṣṇa consciousness movement have vivid and unforgettable experiences of the terrible contradictions inherent in human society in this age, and thus they are firmly convinced that there is nothing to be achieved except the mercy of the Supreme Lord. In ISKCON centers throughout the world we observe wonderfully ecstatic kīrtana performances in which men, women and children from all walks of life chant with startling enthusiasm the holy names of Kṛṣṇa and dance in ecstasy, becoming completely indifferent to so-called public opinion. In America a prominent professor from Oberlin College visited a Hare Kṛṣṇa center in California and was astonished by the enthusiasm with which the devotees chant the holy name of Kṛṣṇa in their congregational performances.

V Kali-yuze jsou však životní podmínky nesnesitelné. Moderní vlády jednají tak odpornĕ, naše tĕla jsou tak prolezlá fyzickými i mentálními chorobami a dokonce i zaopatření základních potřeb je tak tĕžké, že podmínĕné duše intenzívnĕ volají svaté jméno Kṛṣṇy a prosí o úlevu od náporu tohoto vĕku. Členové hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy mají živé a nezapomenutelné zážitky s hrozivými protiklady, které v současném vĕku v lidské společnosti vládnou, a proto jsou pevnĕ přesvĕdčení, že mimo milosti Nejvyššího Pána tu není o co stát. Ve střediscích ISKCONu na celém svĕtĕ vidíme úžasné extatické kīrtany, při kterých muži, ženy a dĕti všech postavení zpívají s udivujícím nadšením svatá jména Kṛṣṇy a tančí ve vytržení, kdy vůbec nedbají na takzvané veřejné mínĕní. Jeden významný profesor z Oberlin College v Americe navštívil středisko Hare Kṛṣṇa v Kalifornii a žasl nad nadšením, s jakým oddaní při společném programu zpívají Kṛṣṇovo svaté jméno.

Thus, due to their helpless and pathetic condition, the living entities in Kali-yuga have great impetus to surrender fully to the holy name of Kṛṣṇa, putting all of their hope and faith in the Lord’s holy name. Kali-yuga is therefore the best age because in this age, more than in Satya-yuga or other ages, the conditioned souls become disgusted with the kingdom of illusion and surrender fully to the Lord’s holy name. This status of full surrender is called paramāṁ śāntim, or supreme peace.

Bezmocné, nešťastné postavení živých bytostí v Kali-yuze je pro nĕ tedy mocným podnĕtem plnĕ se odevzdat svatému jménu Kṛṣṇy a vložit do nĕj všechny své nadĕje a víru. Proto je Kali-yuga nejlepším vĕkem, jelikož v tomto vĕku jsou podmínĕné duše víc než v Satya-yuze a dalších vĕcích znechucené královstvím iluze a plnĕ se odevzdávají Pánovu svatému jménu. Tento stav úplné odevzdanosti se nazývá paramāṁ śāntim, nejvyšší mír.

Śrīla Madhvācārya has quoted a passage from the book called Svābhāvya to the effect that a bona fide spiritual master in disciplic succession is able to understand the mentality and capability of his disciples and engage them in worshiping the particular form of the Lord suitable for them. In this way the spiritual master destroys all obstacles in the path of his disciples. The general rule is that one must worship the particular form of the Lord that appears in the current yuga. One may also offer his love and worship to other forms of the Lord that appear in other ages, and specifically one is recommended to chant the holy names of Lord Nṛsiṁhadeva to get all protection. Practically all of these injunctions are being carried out within the ISKCON movement. Within the Kṛṣṇa consciousness society, men, women and children are all being engaged in worshiping the Lord according to their particular natures. In addition, according to Caitanya Mahāprabhu’s order, we are worshiping Balarāma and Kṛṣṇa, who appeared in Dvāpara-yuga, because They are the original Supreme Personality of Godhead. Similarly, by chanting the Daśāvatāra-stotra, jaya jagad-īśa hare, and by reading Śrīmad-Bhāgavatam, the members of ISKCON worship all of the plenary expansions of the Personality of Godhead. And after every ārati performance devotional prayers are duly chanted to Lord Nṛsiṁhadeva for protection of this movement, which is so essential to human society.

Śrīla Madhvācārya citoval úryvek z knihy zvané Svābhāvya, kde je řečeno, že pravý duchovní mistr v učednické posloupnosti dokáže rozpoznat mentalitu a schopnosti svých žáků a zamĕstnat je uctíváním příslušné podoby Pána, která je pro nĕ vhodná. Tímto způsobem duchovní mistr odstraňuje všechny překážky, které jeho žákům stojí v cestĕ. Obecným pravidlem je, že je třeba uctívat tu podobu Pána, která se zjevuje v dané yuze. Je také možné svou lásku a uctívání zamĕřit i na další podoby Pána, které se zjevují v jiných vĕcích, a zvláštĕ se doporučuje zpívat svatá jména Pána Nṛsiṁhadevy, který poskytuje veškerou ochranu. Prakticky všechny tyto pokyny jsou následovány v hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy. Všichni muži, ženy i dĕti v ISKCONu uctívají Pána způsobem, který odpovídá jejich povaze. Navíc na pokyn Caitanyi Mahāprabhua uctíváme Balarāmu a Kṛṣṇu, kteří se zjevili ve Dvāpara-yuze, protože jsou původní Nejvyšší Osobnost Božství. Zpíváním Daśāvatāra-stotry, jaya jagad-īśa hare, a čtením Śrīmad-Bhāgavatamu členové ISKCONu uctívají všechny úplné expanze Osobnosti Božství. A po každém ārati se zpívají modlitby k Pánu Nṛsiṁhadevovi, aby chránil toto hnutí, které je pro lidskou společnost tak důležité.