Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Devanagari

Dévanágarí

एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभि: ।
मनुजैरिज्यते राजन् श्रेयसामीश्वरोहरि: ॥ ३५ ॥

Text

Verš

evaṁ yugānurūpābhyāṁ
bhagavān yuga-vartibhiḥ
manujair ijyate rājan
śreyasām īśvaro hariḥ
evaṁ yugānurūpābhyāṁ
bhagavān yuga-vartibhiḥ
manujair ijyate rājan
śreyasām īśvaro hariḥ

Synonyms

Synonyma

evam — thus; yuga-anurūpābhyām — (by particular names and forms) suitable for each age; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; yuga-vartibhiḥ — by those living in each of the different ages; manujaiḥ — human beings; ijyate — is worshiped; rājan — O King; śreyasām — of all spiritual benefit; īśvaraḥ — the controller; hariḥ — Lord Hari.

evam — takto; yuga-anurūpābhyām — (pod příslušnými jmény a v příslušných podobách) vhodných pro každý vĕk; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; yuga-vartibhiḥ — obyvateli jednotlivých vĕků; manujaiḥ — lidskými bytostmi; ijyate — je uctíván; rājan — ó králi; śreyasām — všeho duchovního prospĕchu; īśvaraḥ — vládce; hariḥ — Pán Hari.

Translation

Překlad

Thus, O King, the Supreme Lord Hari is the giver of all desirable benefits of life. Intelligent human beings worship the particular forms and names that the Lord manifests in different ages.

Ó králi, Nejvyšší Pán Hari je dárcem veškerého kýženého prospĕchu v životĕ. Inteligentní lidské bytosti uctívají příslušné podoby a jména, jež Pán projevuje v různých vĕcích.

Purport

Význam

The word yugānurūpābhyām is significant here. Anurūpa means “suitable” or “appropriate.” The Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, anxiously desires that all conditioned living entities come back home, back to Godhead, for an eternal life of bliss and knowledge. Thus, the Lord reveals Himself in each of the four ages — Satya, Tretā, Dvāpara and Kali — in a form appropriate for worship by the human beings of that age. In his Laghu-bhāgavatāmṛta (Pūrva-khaṇḍa 1.25), Śrīla Rūpa Gosvāmī states:

Zde je významné slovo yugānurūpābhyām. Anurūpa znamená „vhodný, odpovídající“. Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, si toužebnĕ přeje, aby se všechny podmínĕné duše vrátily domů, zpátky k Bohu, do vĕčného života plného blaženosti a poznání. V každém ze čtyř vĕků – Satya, Tretā, Dvāpara a Kali – se tedy Pán zjevuje v podobĕ vhodné k tomu, aby ji lidé daného vĕku uctívali. Śrīla Rūpa Gosvāmī uvádí ve své Laghu-bhāgavatāmṛtĕ (Pūrva-khaṇḍa 1.25):

kathyate varṇa-nāmābhyāṁ
śuklaḥ satya-yuge hariḥ
raktaḥ śyāmaḥ kramāt kṛṣṇas
tretāyāṁ dvāpare kalau
kathyate varṇa-nāmābhyāṁ
śuklaḥ satya-yuge hariḥ
raktaḥ śyāmaḥ kramāt kṛṣṇas
tretāyāṁ dvāpare kalau

“The Supreme Lord Hari is described in terms of His color and names as śukla [white, or the most pure] in Satya-yuga, and as red, dark blue and black respectively in Tretā, Dvāpara and Kali.” Thus, although in each age various names suitable for glorifying the Lord are given, such as Haṁsa and Suparṇa in Satya-yuga, Viṣṇu and Yajña in Tretā-yuga, and Vāsudeva and Saṅkarṣaṇa in Dvāpara-yuga, similar names are not given for Kali-yuga, although such names exist, in order to avoid disclosing cheaply the truth of the incarnation of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

„Nejvyšší Pán Hari je popsán z hlediska barvy pleti a jmen: v Satya-yuze je śukla (bílý, neboli nejčistší) a ve vĕcích Tretā, Dvāpara a Kali je červený, tmavĕmodrý a černý.“ Pro každý vĕk jsou dána různá jména vhodná k oslavování Pána, jako Haṁsa a Suparṇa pro Satya-yugu, Viṣṇu a Yajña pro Tretā-yugu a Vāsudeva a Saṅkarṣaṇa pro Dvāpara-yugu, ale pro Kali-yugu tato jména nejsou uvedena, přestože existují, aby se předešlo lacinému vyjevení pravdy ohlednĕ inkarnace Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

In Kali-yuga human society is infested with hypocrisy and superficiality. There is a strong tendency toward imitation and fraud in this age. Therefore the incarnation of Śrī Caitanya Mahāprabhu is revealed in Vedic literature in a confidential, discrete way, so that it will be known to the authorized persons who can then propagate the mission of the Lord on the earth. We actually see in this modern age that many foolish and ordinary persons claim to be God or incarnations, avatāras, etc. There are many cheap philosophies and academies that promise, for a moderate fee, to make one God in a short time. In America one famous religious group promises its followers that they will all become the Supreme Lord in heaven. Such bogus preaching goes on in the name of Christianity. Thus, were Caitanya Mahāprabhu’s name widely spoken of in Vedic literature, there would soon be a veritable plague of imitation Caitanya Mahāprabhus infesting the world.

V Kali-yuze je lidská společnost plná pokrytectví a povrchnosti. V tomto vĕku převládají silné sklony napodobovat a podvádĕt. Proto védská literatura vyjevuje inkarnaci Śrī Caitanyi Mahāprabhua důvĕrným a nenápadným způsobem, kterému budou rozumĕt ti, kdo jsou zplnomocnĕní šířit na svĕtĕ Pánovo poselství. V moderní dobĕ vidíme, jak se mnoho pošetilých a obyčejných lidí prohlašuje za Boha či inkarnace, avatāry a podobnĕ. Mnoho laciných filozofií a škol slibuje – za mírný poplatek – udĕlat za krátkou dobu z človĕka Boha. V Americe slibuje jedna slavná náboženská skupina svým následovníkům, že se všichni stanou Nejvyšším Pánem na nebi. Takové lži se kážou ve jménu křesťanství. Kdyby se tedy jméno Caitanyi Mahāprabhua hojnĕ vyskytovalo ve védské literatuře, byla by na svĕtĕ brzy celá záplava Jeho imitátorů.

Therefore, to prevent this pandemonium, discretion is exercised in the Vedic literatures in Kali-yuga, and in a sober, concealed way the actual followers of Vedic culture are informed through the Vedic mantras of the descent of Śrī Caitanya Mahāprabhu. This discrete system, selected by the Lord Himself for His appearance in Kali-yuga, is proving to be greatly successful on the earth planet. And throughout the world millions of people are chanting the holy names of Kṛṣṇa without the unbearable harassment of hundreds and thousands of imitation Caitanya Mahāprabhus. Those who seriously desire to approach the Supreme Personality of Godhead can easily understand the Lord’s mission, whereas cynical materialistic rascals, puffed up by false prestige and madly considering their insignificant intelligence to be greater than the intelligence of Lord Kṛṣṇa, cannot understand the beautiful arrangements made by the Lord for His graceful descent into the material world. Thus, although Kṛṣṇa is śreyasām īśvaraḥ, or the Lord of all benedictions, such foolish persons turn away from the Lord’s mission and in this way deprive themselves of their own true benefit in life.

Aby se tedy předešlo takovým zmatkům, jsou védské texty pro Kali-yugu zdrženlivé. Praví následovníci védské kultury jsou védskými mantrami informováni o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua rozvážným a skrytým způsobem. Ukazuje se, že tento diskrétní systém, který si Pán sám vybral pro své zjevení v Kali-yuze, je na planetĕ Zemi velmi úspĕšný a milióny lidí zpívají svatá jména Kṛṣṇy, aniž by je nesnesitelnĕ obtĕžovaly stovky a tisíce Jeho imitátorů. Ti, kdo se vážnĕ chtĕjí přiblížit k Nejvyšší Osobnosti Božství, mohou snadno pochopit Pánovu misi, zatímco cyničtí materialističtí darebáci, kteří jsou pyšní na svou falešnou slávu a bláznivĕ si myslí, že jejich nepatrná inteligence je vĕtší než inteligence Pána Kṛṣṇy, nechápou, jak pĕknĕ Pán zařídil svůj milostivý příchod do hmotného svĕta. Proto se tito pošetilci odvracejí od Pánovy mise, přestože je Kṛṣṇa śreyasām īśvaraḥ neboli Pán všech požehnání, a tak se připravují o pravý prospĕch ve svém životĕ.