Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् ।
यज्ञै: सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधस: ॥ ३२ ॥

Text

Verš

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ
kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa-varṇam — repeating the syllables kṛṣ-ṇa; tviṣā — with a luster; akṛṣṇam — not black (golden); sa-aṅga — along with associates; upa-aṅga — servitors; astra — weapons; pārṣadam — confidential companions; yajñaiḥ — by sacrifice; saṅkīrtana-prāyaiḥ — consisting chiefly of congregational chanting; yajanti — they worship; hi — certainly; su-medhasaḥ — intelligent persons.

kṛṣṇa-varṇam — opakující slabiky kṛṣ-ṇa; tviṣā — jasem; akṛṣṇam — ne černým (zlatým); sa-aṅga — se svými společníky; upāṅga — služebníky; astra — zbranĕmi; pārṣadam — důvĕrnými druhy; yajñaiḥ — obĕtí; saṅkīrtana-prāyaiḥ — tvořenou hlavnĕ společným zpíváním; yajanti — uctívají; hi — jistĕ; su-medhasaḥ — inteligentní lidé.

Translation

Překlad

In the Age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the names of Kṛṣṇa. Although His complexion is not blackish, He is Kṛṣṇa Himself. He is accompanied by His associates, servants, weapons and confidential companions.

Ve vĕku Kali se inteligentní lidé vĕnují společnému zpívání, kterým uctívají inkarnaci Boha, jež neustále zpívá Kṛṣṇova jména. I když nemá načernalou pleť, je to samotný Kṛṣṇa. Doprovázejí Ho Jeho společníci, služebníci, zbranĕ a důvĕrní přátelé.

Purport

Význam

This same verse is quoted by Kṛṣṇadāsa Kavirāja in the Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā, Chapter Three, verse 52. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda has given the following commentary on this verse. “This text is from Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.32). Śrīla Jīva Gosvāmī has explained this verse in his commentary on the Bhāgavatam known as the Krama-sandarbha, wherein he says that Lord Kṛṣṇa also appears with a golden complexion. That golden Lord Kṛṣṇa is Lord Caitanya, who is worshiped by intelligent men in this age. That is confirmed in Śrīmad-Bhāgavatam by Garga Muni, who said that although the child Kṛṣṇa was blackish, He also appears in three other colors — red, white and yellow. He exhibited His white and red complexions in the Satya and Tretā ages respectively. He did not exhibit the remaining color, yellow-gold, until He appeared as Lord Caitanya, who is known as Gaurahari.

Stejný verš cituje Kṛṣṇadāsa Kavirāja ve třetí kapitole Ādi-līly Caitanya-caritāmṛty, sloce 52. Jeho Božská Milost A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda jej opatřil následujícím komentářem: „Tento text je převzatý ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32). Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtlil tento verš ve svém komentáři k Bhāgavatamu známém jako Krama-sandarbha, kde uvádí, že se Pán Kṛṣṇa zjevuje také se zlatou pletí. Tento zlatý Pán Kṛṣṇa je Pán Caitanya, jehož uctívají inteligentní lidé současného vĕku. To ve Śrīmad-Bhāgavatamu potvrzuje Garga Muni, který řekl, že i když je dítĕ Kṛṣṇa načernalé, zjevuje se také v dalších třech barvách, a to červené, bílé a žluté. Svoji bílou a červenou barvu projevil ve vĕcích Satya a Tretā. Zbývající žlutou barvu však neprojevil, dokud se nezjevil jako Pán Caitanya známý též jako Gaurahari.

“Śrīla Jīva Gosvāmī explains that kṛṣṇa-varṇam means Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Kṛṣṇa-varṇam and Kṛṣṇa Caitanya are equivalent. The name Kṛṣṇa appears with both Lord Kṛṣṇa and Lord Caitanya Kṛṣṇa. Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but He always engages in describing Kṛṣṇa and thus enjoying transcendental bliss by chanting and remembering His name and form. Lord Kṛṣṇa Himself appears as Lord Caitanya to preach the highest gospel. Varṇayati means ‘utters’ or ‘describes.’ Lord Caitanya always chants the holy name of Kṛṣṇa and describes it also, and because He is Kṛṣṇa Himself, whoever meets Him will automatically chant the holy name of Kṛṣṇa and later describe it to others. He injects one with transcendental Kṛṣṇa consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. In all respects, therefore, He appears before everyone as Kṛṣṇa, either by personality or by sound. Simply by seeing Lord Caitanya one at once remembers Lord Kṛṣṇa. One may therefore accept Him as viṣṇu-tattva. In other words, Lord Caitanya is Lord Kṛṣṇa Himself.

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že kṛṣṇa-varṇam znamená Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Kṛṣṇa-varṇa a Kṛṣṇa Caitanya jsou totožní. Jméno Kṛṣṇa se objevuje u obou, u Pána Kṛṣṇy i u Pána Caitanyi Kṛṣṇy. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství, ale vždy popisuje Kṛṣṇu, a tak si opĕvováním Jeho jména a podoby a vzpomínáním na nĕ vychutnává transcendentální blaženost. Pán Kṛṣṇa se osobnĕ zjevuje jako Pán Caitanya, aby kázal nejvyšší poselství. Varṇayati znamená ,pronáší̀ či ,popisujè. Pán Caitanya stále zpívá svaté jméno Kṛṣṇy a také je popisuje. A protože je samotný Kṛṣṇa, každý, kdo Ho potká, automaticky zpívá svaté jméno Kṛṣṇy a pozdĕji je také přibližuje ostatním. Každého človĕka naplňuje transcendentálním vĕdomím Kṛṣṇy, které ho pohrouží do transcendentální blaženosti. Jako Kṛṣṇa se tedy Pán zjevuje každému, a to buď osobnĕ, anebo prostřednictvím zvuku. Když človĕk zahlédne Pána Caitanyu, okamžitĕ si vzpomene na Pána Kṛṣṇu. Proto Ho lze přijmout jako viṣṇu-tattvu. Jinak řečeno, Pán Caitanya je samotný Pán Kṛṣṇa.

“Sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam further indicates that Lord Caitanya is Lord Kṛṣṇa. His body is always decorated with ornaments of sandalwood and with sandalwood paste. By His superexcellent beauty He subdues all the people of the age. In other descents the Lord sometimes used weapons to defeat the demoniac, but in this age the Lord subdues them with His all-attractive figure as Caitanya Mahāprabhu. Śrīla Jīva Gosvāmī explains that His beauty is His astra, or weapon, to subdue the demons. Because He is all-attractive, it is to be understood that all the demigods lived with Him as His companions. His acts were uncommon and His associates wonderful. When He propagated the saṅkīrtana movement, He attracted many great scholars and ācāryas, especially in Bengal and Orissa. Lord Caitanya is always accompanied by His best associates like Lord Nityānanda, Advaita, Gadādhara and Śrīvāsa.

To, že Pán Caitanya je Pán Kṛṣṇa, dále potvrzují slova sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam. Jeho tĕlo neustále zdobí santálové dřevo a santálová pasta. Svojí zcela výjimečnou krásou si podmaňuje všechny lidi tohoto vĕku. Když Pán sestupuje jindy, používá občas k poražení démonských osob zbranĕ, ale v tomto vĕku si je podmaňuje svojí dokonale přitažlivou postavou jako Caitanya Mahāprabhu. Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že Jeho krása je Jeho astra neboli zbraň k pokoření démonů. Rozumí se, že díky Jeho dokonalé přitažlivosti s Ním všichni polobozi žili jako Jeho společníci. Jeho činy byly neobvyklé a Jeho společníci úžasní. Když šířil saṅkīrtanové hnutí, zaujal mnoho velkých učenců a ācāryů, zvláštĕ v Bengálsku a Uríse. Pána Caitanyu vždy doprovázejí Jeho nejbližší druhové, jako je Pán Nityānanda, Advaita, Gadādhara a Śrīvāsa.

“Śrīla Jīva Gosvāmī cites a verse from the Vedic literature that says that there is no necessity of performing sacrificial demonstrations or ceremonial functions. He comments that instead of engaging in such external, pompous exhibitions, all people, regardless of caste, color or creed, can assemble together and chant Hare Kṛṣṇa to worship Lord Caitanya. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam indicates that prominence should be given to the name Kṛṣṇa. Lord Caitanya taught Kṛṣṇa consciousness and chanted the name of Kṛṣṇa. Therefore, to worship Lord Caitanya, everyone should together chant the mahā-mantra — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. To propagate worship in churches, temples or mosques is not possible because people have lost interest in that. But anywhere and everywhere, people can chant Hare Kṛṣṇa. Thus worshiping Lord Caitanya, they can perform the highest activity and fulfill the highest religious purpose of satisfying the Supreme Lord.

Śrīla Jīva Gosvāmī cituje verš z védské literatury, který říká, že není nutné provádĕt okázalé obĕti nebo obřady. Vysvĕtluje, že místo tĕchto vnĕjších pompézních činností by se mĕli všichni lidé bez ohledu na kastu, barvu pleti či vyznání shromáždit a uctívat Pána Caitanyu zpíváním Hare Kṛṣṇa. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam znamená, že by mĕl být kladen důraz na jméno Kṛṣṇy. Pán Caitanya učil nauce o vĕdomí Kṛṣṇy a zpíval Kṛṣṇovo jméno. Mĕl by tedy být uctíván všemi společným zpíváním mahā-mantry: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Šířit uctívání v kostelech, chrámech nebo mešitách již není možné, protože o to lidé ztratili zájem. Zpívat Hare Kṛṣṇa však mohou kdykoliv a kdekoliv. Tímto uctíváním Pána Caitanyi mohou konat tu nejvznešenĕjší činnost a splnit nejvyšší účel náboženství, uspokojit Svrchovaného Pána.

“Śrīla Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, a famous disciple of Lord Caitanya, said: ‘The principle of transcendental devotional service having been lost, Śrī Kṛṣṇa Caitanya has appeared to deliver again the process of devotion. He is so kind that He is distributing love of Kṛṣṇa. Everyone should be attracted more and more to His lotus feet, as humming bees are attracted to a lotus flower.’”

Śrīla Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, slavný žák Pána Caitanyi, řekl: ,Protože byly zásady transcendentální oddané služby ztraceny, zjevil se Śrī Kṛṣṇa Caitanya, aby znovu přinesl proces oddanosti. Je tak milostivý, že rozdává lásku ke Kṛṣṇovi. Každý by mĕl být čím dál tím víc přitahován k Jeho lotosovým nohám, jako bzučící včely přitahuje lotosový kvĕt.̀“

The incarnation of Caitanya Mahāprabhu is also described in the Śrī Viṣṇu-sahasra-nāma, which appears in Chapter 189 of the Dāna-dharma-parva of Mahābhārata. Śrīla Jīva Gosvāmī has quoted this reference as follows: suvarṇa-varṇo hemāṅgo varāṅgaś candanāṅgadī. “In His early pastimes He appears as a householder with a golden complexion. His limbs are beautiful, and His body, smeared with the pulp of sandalwood, seems like molten gold.” He has also quoted, sannyāsa-kṛc chamaḥ śānto niṣṭhā-śānti-parāyaṇaḥ: “In His later pastimes He accepts the sannyāsa order, and He is equipoised and peaceful. He is the highest abode of peace and devotion, for He silences the impersonalist nondevotees.”

Inkarnaci Caitanyi Mahāprabhua zmiňuje také Śrī Viṣṇu-sahasra-nāma, kterou najdeme v kapitole 189 Dāna-dharma-parvy Mahābhāraty. Śrīla Jīva Gosvāmī tento zdroje cituje: suvarṇa-varṇo hemāṅgo varāṅgaś candanāṅgadī. „Ve svých raných zábavách vypadá jako hospodář se zlatou pletí. Má překrásné údy a Jeho tĕlo potřené santálovou pastou připomníná tekuté zlato.“ A dále cituje: sannyāsa-kṛc chamaḥ śānto niṣṭhā-śānti-parāyaṇaḥ – „V pozdĕjších zábavách přijímá sannyās a je vyrovnaný a klidný. Je nejvyšším sídlem klidu a oddanosti, neboť umlčuje neoddané impersonalisty.“