Skip to main content

Text 31

Sloka 31

Devanagari

Dévanágarí

इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम् ।
नानातन्त्रविधानेन कलावपि तथा श‍ृणु ॥ ३१ ॥

Text

Verš

iti dvāpara urv-īśa
stuvanti jagad-īśvaram
nānā-tantra-vidhānena
kalāv api tathā śṛṇu
iti dvāpara urv-īśa
stuvanti jagad-īśvaram
nānā-tantra-vidhānena
kalāv api tathā śṛṇu

Synonyms

Synonyma

iti — thus; dvāpare — in the Dvāpara age; uru-īśa — O King; stuvanti — they praise; jagat-īśvaram — the Lord of the universe; nānā — various; tantra — of scriptures; vidhānena — by the regulations; kalau — in the Age of Kali; api — also; tathā — in which manner; śṛṇu — please hear.

iti — takto; dvāpare — ve vĕku Dvāpara; uru-īśa — ó králi; stuvanti — velebí; jagat-īśvaram — Pána vesmíru; nānā — různých; tantra — písem; vidhānena — podle nařízení; kalau — ve vĕku Kali; api — také; tathā — jakým způsobem; śṛṇu — prosím slyš.

Translation

Překlad

O King, in this way people in Dvāpara-yuga glorified the Lord of the universe. In Kali-yuga also people worship the Supreme Personality of Godhead by following various regulations of the revealed scriptures. Now kindly hear of this from me.

Ó králi, takto oslavovali Pána vesmíru lidé ve Dvāpara-yuze. V Kali-yuze také uctívají Nejvyšší Osobnost Božství následováním různých nařízení zjevených písem. Nyní prosím slyš, co ti o tom řeknu.

Purport

Význam

The words kalāv api, “in Kali-yuga also,” are very important in this verse. It is well known that Kali-yuga is an irreligious age. Thus it is surprising that in such a completely irreligious age the Supreme Lord is worshiped. Therefore it is stated kalāv api, “even in Kali-yuga.” In Kali-yuga the incarnation of the Personality of Godhead does not directly assert Himself to be the Personality of Godhead, but rather He is detected by expert devotees in accordance with the revealed Vedic scriptures. Similarly, Prahlāda Mahārāja states in Śrīmad-Bhāgavatam (7.9.38):

Velmi významná jsou v tomto verši slova kalāv api, „v Kali-yuze také“. To, že Kali-yuga je bezbožný vĕk, je dobře známo. Je proto překvapující, že i v tomto vĕku je Nejvyšší Pán uctíván. Z toho důvodu jsou použita slova kalāv api, „dokonce i v Kali-yuze“. Ve vĕku Kali se inkarnace Osobnosti Božství přímo neprohlašuje za Osobnost Božství, ale pokročilí oddaní Pána poznávají podle popisů zjevených védských písem. I Prahlāda Mahārāja říká ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.9.38):

itthaṁ nṛ-tiryag-ṛṣi-deva-jhaṣāvatārair
lokān vibhāvayasi haṁsi jagat pratīpān
dharmaṁ mahā-puruṣa pāsi yugānuvṛttaś
channaḥ kalau yad abhavas tri-yugo ’tha sa tvam
itthaṁ nṛ-tiryag-ṛṣi-deva-jhaṣāvatārair
lokān vibhāvayasi haṁsi jagat pratīpān
dharmaṁ mahā-puruṣa pāsi yugānuvṛttaś
channaḥ kalau yad abhavas tri-yugo 'tha sa tvam

“In this way, my Lord, You appear in various incarnations as a human being, an animal, a great saintly demigod, a fish or a tortoise, thus maintaining the entire creation in different planetary systems and killing the demoniac principles. According to the age, O my Lord, You protect the principles of religion. In the Age of Kali, however, You do not assert Yourself as the Supreme Personality of Godhead, and therefore You are known as Triyuga, or the Lord who appears in three yugas.” Thus it is understood that it is difficult for common people in Kali-yuga to recognize the incarnation of the Lord since in this age the Lord’s appearance is slightly concealed.

„Takto se zjevuješ, můj Pane, v různých inkarnacích jako lidská bytost, zvíře, velký svĕtec, polobůh, ryba nebo želva, a tak udržuješ celé stvoření v různých planetárních soustavách a ničíš démonské principy. Ó můj Pane, podle daného vĕku chráníš zásady náboženství. Ve vĕku Kali se však neprohlašuješ za Nejvyšší Osobnost Božství, a proto jsi známý pod jménem Triyuga – Pán, který se zjevuje ve třech yugách.“ Proto je zřejmé, že bĕžní lidé v Kali-yuze Pánovu inkarnaci tĕžko rozpoznávají, neboť je lehce skrytá.

According to Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura the word nānā-tantra-vidhānena indicates the importance in Kali-yuga of the Vaiṣṇava scriptures known as the Pañcarātras or Sātvata-pañcarātras. It is stated in the Bhāgavatam, strī-śūdra-dvija-bandhūnāṁ trayī na śruti-gocarā: in Kali-yuga it is impossible for ordinary people to perform highly technical Vedic sacrifices or the unbearable penances of the mystic yoga system. Such standard Vedic processes are practically inaccessible for the spiritually retarded population of Kali-yuga. Therefore the simple process of glorifying the Personality of Godhead by chanting His holy names is essential in this age. Such devotional processes as chanting the holy names of the Lord and worshiping His Deity form are elaborately described in the Vaiṣṇava śāstras known as Pañcarātras. Such tantric scriptures are referred to in this verse, and it is stated that in Kali-yuga these devotional processes, taught by great ācāryas such as Nārada Muni, are the only practical means for worshiping the Lord. This will be more clearly explained in the following verse.

Podle Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura slovo nānā-tantra-vidhānena zdůrazňuje, jak významná jsou v Kali-yuze vaiṣṇavská písma jako Pañcarātry či Sātvata-pañcarātry. V Bhāgavatamu je uvedeno: strī-śūdra-dvija-bandhūnāṁ trayī na śruti-gocarā – v Kali-yuze je pro obyčejné lidi nemožné provádĕt technicky náročné védské obĕti či praktikovat systém mystické yogy spojený s nesnesitelnou askezí. Tyto standardní védské procesy jsou duchovnĕ zaostalému obyvatelstvu Kali-yugy prakticky nedostupné. Proto je zásadní metodou v tomto vĕku jednoduchý proces oslavování Nejvyššího Pána zpíváním Jeho svatých jmen. Tyto metody oddané služby, jako je pronášení svatých jmen Pána a Jeho uctívání v podobĕ Božstva, podrobnĕ popisují vaiṣṇavské śāstry známé jako Pañcarātry. Na tyto tantrické spisy odkazuje tento verš a je řečeno, že v Kali-yuze jsou tyto devocionální praktiky, kterým učí velcí ācāryové, jako je Nārada Muni, jediným praktickým prostředkem uctívání Pána. To dále objasňuje následující verš.