Skip to main content

Texts 29-30

Sloka 29-30

Devanagari

Dévanágarí

नमस्ते वासुदेवाय नम: सङ्कर्षणाय च ।
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नम: ॥ २९ ॥
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने ।
विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नम: ॥ ३० ॥

Text

Verš

namas te vāsudevāya
namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
pradyumnāyāniruddhāya
tubhyaṁ bhagavate namaḥ
namas te vāsudevāya
namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
pradyumnāyāniruddhāya
tubhyaṁ bhagavate namaḥ
nārāyaṇāya ṛṣaye
puruṣāya mahātmane
viśveśvarāya viśvāya
sarva-bhūtātmane namaḥ
nārāyaṇāya ṛṣaye
puruṣāya mahātmane
viśveśvarāya viśvāya
sarva-bhūtātmane namaḥ

Synonyms

Synonyma

namaḥ — obeisances; te — unto You; vāsudevāya — Vāsudeva; namaḥ — obeisances; saṅkarṣaṇāya — to Saṅkarṣaṇa; ca — and; pradyumnāya — to Pradyumna; aniruddhāya — to Aniruddha; tubhyam — to You; bhagavate — the Personality of Godhead; namaḥ — obeisances; nārāyaṇāya ṛṣaye — to Lord Nārāyaṇa Ṛṣi; puruṣāya — the supreme enjoying male and the creator of the material universe; mahā-ātmane — the supreme being; viśva-īśvarāya — the Lord of the universe; viśvāya — and Himself the very form of the universe; sarva-bhūta-ātmane — the Supersoul of all living beings; namaḥ — obeisances.

namaḥ — poklony; te — Tobĕ; vāsudevāya — Vāsudevovi; namaḥ — poklony; saṅkarṣaṇāya — Saṅkarṣaṇovi; ca — a; pradyumnāya — Pradyumnovi; aniruddhāya — Aniruddhovi; tubhyam — Tobĕ; bhagavate — Osobnosti Božství; namaḥ — poklony; nārāyaṇāya ṛṣaye — Pánu Nārāyaṇovi Ṛṣimu; puruṣāya — nejvyššímu mužskému jedinci a stvořiteli hmotného vesmíru; mahā-ātmane — nejvyšší bytosti; viśva-īśvarāya — Pánovi vesmíru; viśvāya — který je sám podobou vesmíru; sarva-bhūta-ātmane — Nadduši všech živých bytostí; namaḥ — poklony.

Translation

Překlad

“Obeisances to You, O Supreme Lord Vāsudeva, and to Your forms of Saṅkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha. O Supreme Personality of Godhead, all obeisances unto You. O Lord Nārāyaṇa Ṛṣi, O creator of the universe, best of personalities, master of this cosmos and original form of the universe, O Supersoul of all created entities, all homage unto You.”

„Klaníme se Tobĕ, ó Nejvyšší Pane Vāsudevo, a Tvým podobám Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy. Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Tobĕ patří všechny poklony. Ó Pane Nārāyaṇe Ṛṣi, ó stvořiteli vesmíru, nejlepší ze všech osobností, vládce tohoto vesmíru a původní podobo vesmíru, ó Nadduše všech stvořených bytostí, Tobĕ patří všechny pocty.“

Purport

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī explains that although Lord Kṛṣṇa appeared at the end of Dvāpara-yuga, great sages chanted this verse from the beginning of that age in expectation of His appearance.

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že i když se Pán Kṛṣṇa zjevil na konci Dvāpara-yugy, velcí mudrci pronášeli tento verš hned od jejího začátku v očekávání Jeho příchodu.

Ordinary living entities, although eternally subordinate to the Lord, become absorbed in attempting to dominate the material creation yet ultimately remain under the control of the Supreme Lord. The constitutional position of the living entity is engagement in the Lord’s service. It is further the constitutional position of the material nature to be engaged by the living entity in satisfying the transcendental desires of the Lord. Thus these prayers, as mentioned in this verse, are offered to the Supreme Lord in accordance with the Pañcarātra and the Vedic mantras so that one may become fixed in remembering his eternal subordination to the Absolute Truth.

Obyčejné živé bytosti jsou vĕčnĕ podřízené Pánu, ale přesto se houževnatĕ pokoušejí vládnout hmotnému stvoření. Nicménĕ stále podléhají vládĕ Nejvyššího Pána. Sloužit Pánu je vĕčným přirozeným postavením živé bytosti. Podobnĕ je vĕčným přirozeným postavením hmotné přírody být živou bytostí používána k uspokojování transcendentálních tužeb Pána. Proto se k Nejvyššímu Pánu pronášejí modlitby uvedené v tomto verši v souladu s Pañcarātrou a védskými mantrami, aby se oddaný upevnil ve vĕdomí své vĕčné podřízenosti Absolutní Pravdĕ.

The supreme living entity, Kṛṣṇa, eternally manifests Himself as the catur-vyūha, or quadruple plenary expansion. The purport of this prayer is that one should give up his false ego and pray to this catur-vyūha by offering Them obeisances. Although the Absolute Truth is one without a second, the Absolute Truth displays His unlimited opulences and potencies by expanding Himself in innumerable plenary forms, of which the catur-vyūha is a principal expansion. The original being is Vāsudeva, the Personality of Godhead. When the Godhead manifests His primeval energies and opulences, He is called Saṅkarṣaṇa. Pradyumna is the basis of the Viṣṇu expansion who is the soul of the entire universe, and Aniruddha is the basis of the personal manifestation of Viṣṇu as the Supersoul of every individual entity within the universe. Among the four plenary expansions mentioned here, the original expansion is Vāsudeva, and the other three are considered to be particular manifestations of Him.

Nejvyšší živá bytost, Kṛṣṇa, se vĕčnĕ projevuje jako catur-vyūha, čtveřice úplných expanzí. Význam této modlitby je, že človĕk se má oprostit od falešného ega a modlit se k této catur-vyūze skládáním poklon. I když je Absolutní Pravda jedna jediná, projevuje své nekonečné bohatství a energie tak, že se expanduje do nesčetnĕ mnoha úplných podob, mezi nimiž je catur-vyūha základní expanzí. Vāsudeva, Osobnost Božství, je původní bytost. Když Pán projevuje své prvotní energie a majestát, nazývá se Saṅkarṣaṇa. Pradyumna je základem expanze Viṣṇua, který je duší celého vesmíru, a Aniruddha je základem osobního projevu Viṣṇua jako Nadduše každé individuální bytosti ve vesmíru. Původní z tĕchto čtyř úplných expanzí je Vāsudeva; ostatní tři jsou pokládány za Jeho zvláštní projevy.

When the living entity forgets that both he himself as well as the material nature are meant for the Lord’s service, the quality of ignorance becomes prominent, and the conditioned entity desires to become himself the master. Thus the conditioned soul imagines that he is a very important person within society or that he is a great philosopher. The Vedic mantras and Pañcarātra give mankind instructions about devotional service to the Personality of Godhead, which free one from the contamination of considering oneself a prestigious member of society or a great philosopher. One in knowledge should recognize himself as a tiny servant of the Supreme Absolute Truth.

Jakmile živá bytost zapomene, že ona sama i hmotná příroda mají sloužit Pánu, převládne vliv kvality nevĕdomosti a podmínĕná duše si přeje stát se pánem. Představuje si tedy, že je VIP nebo velký filozof. Védské mantry a Pañcarātra dávají lidstvu pokyny ohlednĕ oddané služby Osobnosti Božství, která človĕka tohoto znečištĕní, kdy se považuje za významného člena společnosti nebo velkého filozofa, zbaví. Ten, kdo má poznání, by mĕl vĕdĕt, že je nepatrným služebníkem Nejvyšší Absolutní Pravdy.

In Dvāpara-yuga, Deity worship of the Lord is prominent. Such Deity worship is ultimately aimed at the process of śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Without hearing and chanting the glories of the Lord one cannot perform Deity worship. In Deity worship it is required that the worshiper glorify the names, forms, qualities, paraphernalia, entourage and pastimes of the Supreme Lord. When such glorification is complete, the worshiper becomes eligible to realize transcendental knowledge through hearing about the Lord.

Ve Dvāpara-yuze je rozšířené uctívání Pána v podobĕ Božstev, které je z konečného hlediska zamĕřeno na proces śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Nikdo nemůže uctívat Božstva bez naslouchání o slávĕ Pána a jejího opĕvování. Ten, kdo se vĕnuje uctívání Božstev, musí oslavovat jména, podoby, vlastnosti, majetek, doprovod a zábavy Nejvyššího Pána. Je-li toto oslavování úplné, dává uctívajícímu schopnost nasloucháním o Pánu zrealizovat transcendentální poznání.