Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

श्रीचमस उवाच
मुखबाहूरुपादेभ्य: पुरुषस्याश्रमै: सह ।
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादय: पृथक् ॥ २ ॥

Text

Verš

śrī-camasa uvāca
mukha-bāhūru-pādebhyaḥ
puruṣasyāśramaiḥ saha
catvāro jajñire varṇā
guṇair viprādayaḥ pṛthak
śrī-camasa uvāca
mukha-bāhūru-pādebhyaḥ
puruṣasyāśramaiḥ saha
catvāro jajñire varṇā
guṇair viprādayaḥ pṛthak

Synonyms

Synonyma

śrī-camasaḥ uvāca — Śrī Camasa said; mukha — face; bāhu — arms; ūru — thighs; pādebhyaḥ — from the feet; puruṣasya — of the Supreme Lord; āśramaiḥ — the four spiritual orders; saha — with; catvāraḥ — four; jajñire — were born; varṇāḥ — the social orders; guṇaiḥ — by the modes of nature; vipra-ādayaḥ — headed by the brāhmaṇas; pṛthak — various.

śrī-camasaḥ uvāca — Śrī Camasa řekl; mukha — tvář; bāhu — paže; ūru — stehna; pādebhyaḥ — z chodidel; puruṣasya — Nejvyššího Pána; āśramaiḥ — čtyřmi duchovními stavy; saha — se; catvāraḥ — čtyři; jajñire — zrodily se; varṇāḥ — společenské třídy; guṇaiḥ — podle kvalit přírody; vipra-ādayaḥ — počínaje brāhmaṇy; pṛthak — různé.

Translation

Překlad

Śrī Camasa said: Each of the four social orders, headed by the brāhmaṇas, was born through different combinations of the modes of nature, from the face, arms, thighs and feet of the Supreme Lord in His universal form. Thus the four spiritual orders were also generated.

Śrī Camasa řekl: Každá ze čtyř společenských tříd brāhmaṇy počínaje se zrodila prostřednictvím různých kombinací kvalit přírody z tváře, paží, stehen a chodidel Nejvyššího Pána v Jeho vesmírné podobĕ. Tak byly stvořeny i čtyři duchovní stavy.

Purport

Význam

Those who are not spontaneously attracted to the devotional service of the Lord can be gradually purified by observing the varṇāśrama system of four social orders and four spiritual orders. According to Śrīdhara Svāmī, the brāhmaṇas are born of the mode of goodness, the kṣatriyas of a combination of goodness and passion, the vaiśyas of a combination of passion and ignorance and the śūdras of the mode of ignorance. Just as the four social orders are born from the face, arms, thighs and feet of the Lord’s universal form, similarly the brahmacārīs are generated from the heart of the Lord, the householder order from His loins, the vānaprasthas from His chest and the sannyāsa order from His head.

Ti, kdo nejsou spontánnĕ přitahováni oddanou službou Pánu, se mohou postupnĕ očistit následováním varṇāśramského systému čtyř společenských tříd a čtyř duchovních stavů. Podle Śrīdhara Svāmīho se brāhmaṇové rodí z kvality dobra, kṣatriyové z kombinace dobra a vášnĕ, vaiśyové z kombinace vášnĕ a nevĕdomosti a śūdrové z kvality nevĕdomosti. Tak jako se čtyři společenské třídy rodí z tváře, paží, stehen a chodidel Pánovy vesmírné podoby, jsou podobnĕ brahmacārī stvořeni z Pánova srdce, hospodáři z Jeho beder, vānaprasthové z Jeho hrudi a sannyāsī z Jeho hlavy.

A similar verse is found in the Ṛk-saṁhitā (8.4.19), as well as the Śukla-yajur Veda (34.11) and the Atharva Veda (19.66):

Podobný verš obsahuje Ṛk-saṁhitā (10.90.12), Śukla-yajur Veda (31.11) a Atharva Veda (19.6.6):

brāhmaṇo ’sya mukham āsīd
bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ
ūrū tad asya yad vaiśyaḥ
padbhyāṁ śūdro ’jāyata
brāhmaṇo 'sya mukham āsīd
bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ
ūrū tad asya yad vaiśyaḥ
padbhyāṁ śūdro 'jāyata

“The brāhmaṇa appeared as His face, the king as His arms, the vaiśya as His thighs, and the śūdra was born from His feet.”

Brāhmaṇa přišel na svĕt jako Jeho tvář, král jako Jeho paže, vaiśya jako Jeho stehna a śūdra se narodil z Jeho chodidel.“

It is understood that pure devotional service to the Lord has already been described by two of the Yogendras, Drumila and Āvirhotra. Camasa Muni now describes the system of varṇāśrama-dharma, because this system is meant to gradually purify those who are inimical to the Supreme Lord, bringing them back to their constitutional position of love of Godhead. Similarly, the virāṭ-rūpa, or universal form of the Lord, is an imaginary form meant to help the gross materialists gradually understand the position of the Personality of Godhead. Since the foolish materialist cannot understand anything beyond matter, he is encouraged to see the entire universe as a personal form of the Supreme Lord’s body. The impersonal conception of formlessness is a mere negation of temporary material variety without any concept of the Lord’s spiritual potency. The impersonal view is another kind of material speculative conception. The Supreme Lord is full of spiritual potencies under the principal headings hlādinī, or unlimited bliss, sandhinī, or eternal existence, and saṁvit, or omniscience. It is understood from this verse that the varṇāśrama-dharma system generated from the universal form of the Lord is a program offered by the Lord to engage the conditioned souls in a complete social and religious system that gradually brings them back home, back to Godhead.

Rozumí se, že čistou oddanou službu Pánu již popsali dva z Yogendrů, Drumila a Āvirhotra. Camasa Muni nyní popisuje systém varṇāśrama-dharmy, neboť účelem tohoto systému je postupnĕ očistit ty, kdo se staví nepřátelsky k Nejvyššímu Pánu, a přivést je zpátky do jejich přirozeného postavení, které se vyznačuje láskou k Bohu. Virāṭ-rūpa neboli vesmírná podoba Pána je imaginární podobou, která má pomoci hrubým materialistům postupnĕ pochopit postavení Osobnosti Božství. Jelikož pošetilý materialista nedokáže pochopit nic víc než hmotu, doporučuje se mu na celý vesmír pohlížet jako na osobní podobu tĕla Nejvyššího Pána. Neosobní pojetí beztvarosti je pouhou negací dočasné hmotné rozmanitosti nezahrnující představu Pánovy duchovní energie. Neosobní pohled je dalším druhem hmotné spekulativní představy. Nejvyšší Pán oplývá duchovními energiemi, které se dĕlí na základní kategorie hlādinī, neomezená blaženost, sandhinī, vĕčná existence, a saṁvit, vševĕdoucnost. Z tohoto verše je zřejmé, že systém varṇāśrama-dharmy stvořený z vesmírné podoby Pána nabízí podmínĕným duším Pánův program jak se zamĕstnat v úplném společenském a náboženském systému, který je postupnĕ přivede domů, zpátky k Bohu.