Skip to main content

CHAPTER THIRTY-ONE

KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ

The Disappearance of Lord Śrī Kṛṣṇa

Odchod Pána Śrī Kṛṣṇy

This chapter describes the return of the Supreme Personality of Godhead to His own abode, along with all the Yadus.

Tato kapitola popisuje, jak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, odešel společnĕ se všemi Yaduovci zpátky do svého sídla.

Upon learning from Dāruka that Lord Śrī Kṛṣṇa had returned to His abode, Vasudeva and all the others remaining in Dvārakā became very much agitated by lamentation and went out from the city to find Him. All the demigods who, in pursuance of the desire of Lord Kṛṣṇa, had taken birth in the Yadu dynasty to render assistance in His pastimes followed Lord Kṛṣṇa and returned to their respective abodes. The Lord’s activities of creating a life for Himself and then dismantling it are simply tricks of Māyā, like an actor’s performance. Actually, He creates the entire universe, and then He enters within it as the Supersoul. In the end, He again winds up the entire universe within Himself and, remaining in His private glory, desists from external pastimes.

Když se Vasudeva a všichni ostatní, kdo zůstali ve Dvārace, dozvĕdĕli od Dāruky, že se Pán Śrī Kṛṣṇa vrátil do svého sídla, silnĕ rozrušení s nářekem opustili mĕsto a vydali se Ho hledat. Všichni polobozi, kteří se na přání Pána Kṛṣṇy narodili v yaduovské dynastii, aby Mu asistovali v Jeho zábavách, následovali Pána a vrátili se do svých vlastních sídel. To, jak Pán sám pro sebe stvoří život a potom ho zase zničí, jsou jen triky Māyi, jako divadelní představení. Pán ve skutečnosti stvoří celý vesmír, pak do nĕho vstoupí jako Nadduše a nakonec jej opĕt vtáhne do sebe a zanechá vnĕjšího projevování zábav, zatímco setrvává ve své důvĕrné slávĕ.

Though overcome by feelings of separation from Kṛṣṇa, Arjuna was nevertheless able to pacify himself by remembering all the various instructions given to him by the Lord. Arjuna then carried out the rituals of offering piṇḍa and so on for his dead relatives. At that time the ocean swallowed up all of Dvārakā-purī except for the Lord’s own residence. Arjuna took the remaining members of the Yadu dynasty to Indraprastha, where he installed Vajra upon the throne. Hearing of these events, the Pāṇḍavas, led by Yudhiṣṭhira, placed Parīkṣit upon their throne and left for the great journey.

Arjunu sužovaly pocity odloučení od Kṛṣṇy, ale dokázal se uklidnit vzpomínáním na všechny pokyny, které mu Pán dal. Potom vykonal obřady jako obĕtování piṇḍy a podobnĕ pro své mrtvé příbuzné. Tehdy oceán pohltil celé Dvārakā-purī, s výjimkou Pánova obydlí. Arjuna vzal zbývající členy yaduovské dynastie do Indraprasthy, kde dosadil Vajru na trůn. Když se Pāṇḍuovci v čele s Yudhiṣṭhirou doslechli o tĕchto událostech, dosadili na svůj trůn Parīkṣita a vydali se na velkou cestu.

Text 1:
Śukadeva Gosvāmī said: Then Lord Brahmā arrived at Prabhāsa along with Lord Śiva and his consort, the sages, the Prajāpatis and all the demigods, headed by Indra.
Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté se do Prabhāsy dostavil Pán Brahmā společnĕ s Pánem Śivou a jeho ženou, mudrci, Prajāpatii a všemi polobohy vedenými Indrou.
Texts 2-3:
The forefathers, Siddhas, Gandharvas, Vidyādharas and great serpents also came, along with the Cāraṇas, Yakṣas, Rākṣasas, Kinnaras, Apsarās and relatives of Garuḍa, greatly eager to witness the departure of the Supreme Personality of Godhead. As they were coming, all these personalities variously chanted and glorified the birth and activities of Lord Śauri [Kṛṣṇa].
Sloka 2-3:
Dostavili se tam i předkové, Siddhové, Gandharvové, Vidyādharové a velcí hadi společnĕ s Cāraṇy, Yakṣi, Rākṣasy, Kinnary, Apsarami a příbuznými Garuḍy. Všichni velmi dychtili být svĕdky odchodu Nejvyšší Osobnosti Božství. Jak přicházeli, různými způsoby opĕvovali a velebili zrození a činnosti Pána Śauriho (Kṛṣṇy).
Text 4:
O King, crowding the sky with their many airplanes, they showered down flowers with great devotion.
Sloka 4:
Ó králi, zaplnili nebe svými početnými letadly a s velkou oddaností shazovali kvĕty.
Text 5:
Seeing before Him Brahmā, the grandfather of the universe, along with the other demigods, who are all His personal and powerful expansions, the Almighty Lord closed His lotus eyes, fixing His mind within Himself, the Supreme Personality of Godhead.
Sloka 5:
Když před sebou Všemocný Pán uvidĕl praotce vesmíru Brahmu s ostatními polobohy, kteří jsou Jeho mocnými osobními expanzemi, zavřel své lotosové oči a upřel mysl sám na sebe, Nejvyšší Osobnost Božství.
Text 6:
Without employing the mystic āgneyī meditation to burn up His transcendental body, which is the all-attractive resting place of all the worlds and the object of all contemplation and meditation, Lord Kṛṣṇa entered into His own abode.
Sloka 6:
Aniž by pomocí mystické meditace āgneyī spálil své transcendentální tĕlo, které je všepřitažlivým útočištĕm všech svĕtů a předmĕtem veškerého rozjímání a meditace, vstoupil Pán Kṛṣṇa do svého sídla.
Text 7:
As soon as Lord Śrī Kṛṣṇa left the earth, Truth, Religion, Faithfulness, Glory and Beauty immediately followed Him. Kettledrums resounded in the heavens and flowers showered from the sky.
Sloka 7:
Jakmile Pán Śrī Kṛṣṇa opustil Zemi, Pravda, Náboženství, Vĕrnost, Sláva a Krása odešly okamžitĕ za Ním. Na nebesích znĕly kotle a z nebe pršely kvĕty.
Text 8:
Most of the demigods and other higher beings led by Brahmā could not see Lord Kṛṣṇa as He was entering His own abode, since He did not reveal His movements. But some of them did catch sight of Him, and they were extremely amazed.
Sloka 8:
Vĕtšina polobohů a dalších vyšších bytostí v čele s Brahmou nevidĕla, jak Pán Kṛṣṇa vstupuje do svého sídla, protože své přemístĕní nevyjevil. Nĕkteří Ho ale zahlédli a velmi žasli.
Text 9:
Just as ordinary men cannot ascertain the path of a lightning bolt as it leaves a cloud, the demigods could not trace out the movements of Lord Kṛṣṇa as He returned to His abode.
Sloka 9:
Tak jako obyčejní lidé nedovedou určit, kudy proletĕl blesk poté, co opustil mrak, nedovedli polobozi sledovat pohyb Pána Kṛṣṇy, když se vracel do svého sídla.
Text 10:
A few of the demigods, however — notably Lord Brahmā and Lord Śiva — could ascertain how the Lord’s mystic power was working, and thus they became astonished. All the demigods praised the Lord’s mystic power and then returned to their own planets.
Sloka 10:
Nĕkolik polobohů – zvláštĕ Pán Brahmā a Pán Śiva – však vidĕlo, jak Pánova mystická síla jedná, a žasli. Všichni polobozi opĕvovali mystickou sílu Pána a potom se vrátili na své planety.
Text 11:
My dear King, you should understand that the Supreme Lord’s appearance and disappearance, which resemble those of embodied conditioned souls, are actually a show enacted by His illusory energy, just like the performance of an actor. After creating this universe He enters into it, plays within it for some time, and at last winds it up. Then the Lord remains situated in His own transcendental glory, having ceased from the functions of cosmic manifestation.
Sloka 11:
Můj milý králi, mĕl bys pochopit, že zjevení Nejvyššího Pána a Jeho odchod z tohoto svĕta, jež připomínají zrození a smrt vtĕlených podmínĕných duší, jsou ve skutečnosti představení sehraná Jeho matoucí energií, jako výstup herce. Poté, co stvoří tento vesmír, vstupuje do nĕho, nĕjaký čas si v nĕm hraje a nakonec ho zničí. Tehdy Pán zanechává svého působení ve vesmírném projevu a zůstává ve své transcendentální slávĕ.
Text 12:
Lord Kṛṣṇa brought the son of His guru back from the planet of the lord of death in the boy’s selfsame body, and as the ultimate giver of protection He saved you also when you were burned by the brahmāstra of Aśvatthāmā. He conquered in battle even Lord Śiva, who deals death to the agents of death, and He sent the hunter Jarā directly to Vaikuṇṭha in his human body. How could such a personality be unable to protect His own Self?
Sloka 12:
Pán Kṛṣṇa přivedl zpátky z planety pána smrti syna svého gurua v témže chlapeckém tĕle a tebe také zachránil jako nejvyšší ochránce, když tĕ pálila Aśvatthāmova brahmāstra. V bitvĕ porazil dokonce i Pána Śivu, jenž přináší smrt pomocníkům smrti, a lovce Jaru poslal v jeho lidském tĕle přímo na Vaikuṇṭhu. Jak by taková osobnost nedokázala ochránit sebe sama?
Text 13:
Although Lord Kṛṣṇa, being the possessor of infinite powers, is the only cause of the creation, maintenance and destruction of innumerable living beings, He simply did not desire to keep His body in this world any longer. Thus He revealed the destination of those fixed in the self and demonstrated that this mortal world is of no intrinsic value.
Sloka 13:
Pán Kṛṣṇa jako vlastník nekonečných energií je sice jedinou příčinou stvoření, udržování a zničení nesčetných živých bytostí, ale jednoduše již nechtĕl své tĕlo ponechávat v tomto svĕtĕ. Proto vyjevil cíl tĕch, kdo neochvĕjnĕ spočívají ve vlastním já, a ukázal, že tento svĕt smrti je sám o sobĕ bezcenný.
Text 14:
Anyone who regularly rises early in the morning and carefully chants with devotion the glories of Lord Śrī Kṛṣṇa’s transcendental disappearance and His return to His own abode will certainly achieve that same supreme destination.
Sloka 14:
Každý, kdo ráno pravidelnĕ brzy vstává a pozornĕ a s oddaností opĕvuje slávu transcendentálního odchodu Pána Śrī Kṛṣṇy z tohoto svĕta a návrat do svého sídla, nepochybnĕ dosáhne téhož svrchovaného cíle.
Text 15:
As soon as Dāruka reached Dvārakā, he threw himself at the feet of Vasudeva and Ugrasena and drenched their feet with his tears, lamenting the loss of Lord Kṛṣṇa.
Sloka 15:
Jakmile Dāruka přijel do Dvāraky, padl k nohám Vasudevy a Ugraseny a smáčel je slzami, jak naříkal nad ztrátou Pána Kṛṣṇy.
Texts 16-17:
Dāruka delivered the account of the total destruction of the Vṛṣṇis, and upon hearing this, O Parīkṣit, the people became deeply distraught in their hearts and stunned with sorrow. Feeling the overwhelming pain of separation from Kṛṣṇa, they struck their own faces while hurrying to the place where their relatives lay dead.
Sloka 16-17:
Dāruka popsal úplný zánik Vṛṣṇiovců, a když to lidé slyšeli, ó Parīkṣite, hluboce je to zasáhlo v srdci a byli ochromeni žalem. Pociťovali zdrcující bolest z odloučení od Kṛṣṇy a jak pospíchali na místo, kde leželi jejich mrtví příbuzní, cestou se bili do tváří.
Text 18:
When Devakī, Rohiṇī and Vasudeva could not find their sons, Kṛṣṇa and Rāma, they lost consciousness out of anguish.
Sloka 18:
Když Devakī, Rohiṇī a Vasudeva nemohli najít své syny, Kṛṣṇu a Rāmu, zármutkem pozbyli vĕdomí.
Text 19:
Tormented by separation from the Lord, His parents gave up their lives at that very spot. My dear Parīkṣit, the wives of the Yādavas then climbed onto the funeral pyres, embracing their dead husbands.
Sloka 19:
Pánovi rodiče byli odloučením od Nĕho tak usoužení, že se na místĕ vzdali života. Můj milý Parīkṣite, manželky Yaduovců pak vystoupily na pohřební hranice a objaly své mrtvé manžely.
Text 20:
The wives of Lord Balarāma also entered the fire and embraced His body, and Vasudeva’s wives entered his fire and embraced his body. The daughters-in-law of Lord Hari entered the funeral fires of their respective husbands, headed by Pradyumna. And Rukmiṇī and the other wives of Lord Kṛṣṇa — whose hearts were completely absorbed in Him — entered His fire.
Sloka 20:
Manželky Pána Balarāmy také vstoupily do ohnĕ a objaly Jeho tĕlo a Vasudevovy ženy vstoupily do jeho ohnĕ a objaly jeho tĕlo. Snachy Pána Hariho vstupovaly do pohřebních ohňů svých manželů v čele s Pradyumnou. A Rukmiṇī a ostatní ženy Pána Kṛṣṇy – jejichž srdce byla naprosto pohroužená do Nĕho – vstoupily do Jeho ohnĕ.
Text 21:
Arjuna felt great distress over separation from Lord Kṛṣṇa, his dearmost friend. But he consoled himself by remembering the transcendental words the Lord had sung to him.
Sloka 21:
Arjuna byl odloučením od Pána Kṛṣṇy, svého nejdražšího přítele, velmi rozrušený. Uklidnil se však tím, že vzpomínal na transcendentální slova, která mu Pán zpíval.
Text 22:
Arjuna then saw to it that the funeral rites were properly carried out for the dead, who had no remaining male family members. He executed the required ceremonies for each of the Yadus, one after another.
Sloka 22:
Arjuna pak dohlédl na patřičné vykonání pohřebních obřadů pro mrtvé, kteří již nemĕli žádné žijící mužské příbuzné. Postupnĕ vykonal potřebné obřady pro každého z Yaduovců.
Text 23:
As soon as Dvārakā was abandoned by the Supreme Personality of Godhead, the ocean flooded it on all sides, O King, sparing only His palace.
Sloka 23:
Jakmile Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, opustil Dvāraku, zaplavil ji ze všech stran oceán, ó králi. Pouze Jeho palác zůstal ušetřen.
Text 24:
Lord Madhusūdana, the Supreme Personality of Godhead, is eternally present in Dvārakā. It is the most auspicious of all auspicious places, and merely remembering it destroys all contamination.
Sloka 24:
Pán Madhusūdana, Nejvyšší Osobnost Božství, je vĕčnĕ přítomný ve Dvārace. Je to nejpříznivĕjší ze všech příznivých míst a samotné vzpomínání na nĕ ničí veškeré znečištĕní.
Text 25:
Arjuna took the survivors of the Yadu dynasty — the women, children and old men — to Indraprastha, where he installed Vajra as ruler of the Yadus.
Sloka 25:
Arjuna vzal přeživší členy yaduovské dynastie – ženy, dĕti a starce – do Indraprasthy, kde korunoval Vajru vládcem Yaduovců.
Text 26:
Hearing from Arjuna of the death of their friend, my dear King, your grandfathers established you as the maintainer of the dynasty and left to prepare for their departure from this world.
Sloka 26:
Když tvoji dĕdové uslyšeli od Arjuny o smrti svého přítele, můj milý králi, učinili tĕ udržovatelem dynastie a odešli, aby se připravili opustit tento svĕt.
Text 27:
A person who with faith engages in chanting the glories of these various pastimes and incarnations of Viṣṇu, the Lord of lords, will gain liberation from all sins.
Sloka 27:
Človĕk, který s vírou opĕvuje slávu tĕchto různých zábav a inkarnací Viṣṇua, Pána pánů, bude osvobozen ode všech hříchů.
Text 28:
The all-auspicious exploits of the all-attractive incarnations of Lord Śrī Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, and also the pastimes He performed as a child, are described in this Śrīmad-Bhāgavatam and in other scriptures. Anyone who clearly chants these descriptions of His pastimes will attain transcendental loving service unto Lord Kṛṣṇa, who is the goal of all perfect sages.
Sloka 28:
Svrchovanĕ příznivé činy všepřitažlivých inkarnací Pána Śrī Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, a také zábavy, kterým se vĕnoval jako dítĕ, jsou popsané v tomto Śrīmad-Bhāgavatamu a v dalších písmech. Každý, kdo jasnĕ opĕvuje tyto popisy Jeho zábav, dosáhne transcendentální láskyplné služby Pánu Kṛṣṇovi, cíle všech dokonalých mudrců.