Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्चो
रुद्रादयोऽस्य तनया: पतयो गिरां ये ।
त्वन्मायया पिहितद‍ृष्टय एतदञ्ज:
किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीम: ॥ ३८ ॥

Text

Verš

yasyātma-yoga-racitaṁ na vidur viriñco
rudrādayo ’sya tanayāḥ patayo girāṁ ye
tvan-māyayā pihita-dṛṣṭaya etad añjaḥ
kiṁ tasya te vayam asad-gatayo gṛṇīmaḥ
yasyātma-yoga-racitaṁ na vidur viriñco
rudrādayo ’sya tanayāḥ patayo girāṁ ye
tvan-māyayā pihita-dṛṣṭaya etad añjaḥ
kiṁ tasya te vayam asad-gatayo gṛṇīmaḥ

Synonyms

Synonyma

yasya — whose; ātma-yoga — by the personal mystic power; racitam — produced; na viduḥ — they do not understand; viriñcaḥ — Lord Brahmā; rudra-ādayaḥ — Śiva and others; asya — his; tanayāḥ — sons; patayaḥ — masters; girām — of the words of the Vedas; ye — who are; tvat-māyayā — by Your illusory potency; pihita — covered; dṛṣṭayaḥ — whose vision; etat — of this; añjaḥ — directly; kim — what; tasya — of Him; te — of You; vayam — we; asat — impure; gatayaḥ — whose birth; gṛṇīmaḥ — shall say.

yasya — jehož; ātma-yoga — osobní mystickou silou; racitam — vytvořené; na vidaḥ — nechápou; viriñcaḥ — Pán Brahmā; rudra-ādayaḥ — Śiva a další; asya — jeho; tanayāḥ — synové; patayaḥ — mistry; girām — slov Véd; ye — kteří jsou; tvat-māyayā — Tvou matoucí energií; pihita — zahalený; dṛṣṭayaḥ — jejichž zrak; etat — ohlednĕ tohoto; añjaḥ — přímo; kim — co; tasya — Jeho; te — Tebe; vayam — my; asat — nečistý; gatayaḥ — jejichž původ; gṛṇīmaḥ — řekneme.

Translation

Překlad

Neither Brahmā nor his sons, headed by Rudra, nor any of the great sages who are masters of the Vedic mantras can understand the function of Your mystic power. Because Your illusory potency has covered their sight, they remain ignorant of how Your mystic power works. Therefore, what can I, such a low-born person, possibly say?

Ani Brahmā, ani jeho synové v čele s Rudrou, ani nikdo z velkých mudrců, kteří jsou mistry védských manter, nechápe působení Tvé mystické síly. Jelikož jim Tvá matoucí energie zahalila zrak, nemají o její činnosti ani ponĕtí. Co tedy mohu říci já, osoba tak nízkého původu?