Skip to main content

Text 19

Sloka 19

Devanagari

Dévanágarí

पुत्रा अयुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च
स्वस्रीयदौहित्रपितृव्यमातुलै: ।
मित्राणि मित्रै: सुहृद: सुहृद्भ‍ि-
र्ज्ञातींस्त्वहन् ज्ञातय एव मूढा: ॥ १९ ॥

Text

Verš

putrā ayudhyan pitṛbhir bhrātṛbhiś ca
svasrīya-dauhitra-pitṛvya-mātulaiḥ
mitrāṇi mitraiḥ suhṛdaḥ suhṛdbhir
jñātīṁs tv ahan jñātaya eva mūḍhāḥ
putrā ayudhyan pitṛbhir bhrātṛbhiś ca
svasrīya-dauhitra-pitṛvya-mātulaiḥ
mitrāṇi mitraiḥ suhṛdaḥ suhṛdbhir
jñātīṁs tv ahan jñātaya eva mūḍhāḥ

Synonyms

Synonyma

putrāḥ — sons; ayudhyan — fought; pitṛbhiḥ — with their fathers; bhrātṛbhiḥ — with brothers; ca — and; svasrīya — with the sons of sisters; dauhitra — the sons of daughters; pitṛvya — paternal uncles; mātulaiḥ — and maternal uncles; mitrāṇi — friends; mitraiḥ — with friends; suhṛdaḥ — well-wishers; suhṛdbhiḥ — with well-wishers; jñātīn — intimate relatives; tu — and; ahan — killed; jñātayaḥ — intimate relatives; eva — indeed; mūḍhāḥ — bewildered.

putrāḥ — synové; ayudhyan — bojovali; pitṛbhiḥ — se svými otci; bhrātṛbhiḥ — s bratry; ca — a; svasrīya — se syny sester; dauhitra — synové dcer; pitṛvya — strýcové z otcovy strany; mātulaiḥ — a strýcové z matčiny strany; mitrāṇi — přátelé; mitraiḥ — s přáteli; suhṛdaḥ — dobrodinci; suhṛdbhiḥ — s dobrodinci; jñātīn — blízcí příbuzní; tu — a; ahan — zabíjeli; jñātayaḥ — blízké příbuzné; eva — vskutku; mūḍhāḥ — pomatení.

Translation

Překlad

Thus bewildered, sons fought with fathers, brothers with brothers, nephews with paternal and maternal uncles, and grandsons with grandfathers. Friends fought with friends, and well-wishers with well-wishers. In this way intimate friends and relatives all killed one another.

Takto pomatení bojovali synové s otci, bratři s bratry, synovci se strýci z otcovy i z matčiny strany a vnuci se svými dĕdy. Přátelé bojovali s přáteli a dobrodinci jeden s druhým. Tak se mezi sebou zabíjeli blízcí přátelé a příbuzní.