Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

क्व‍‍चिद् रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्व‍‍चि-
द्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिका: ।
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निवृता: ॥ ३२ ॥

Text

Verš

kvacid rudanty acyuta-cintayā kvacid
dhasanti nandanti vadanty alaukikāḥ
nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṁ
bhavanti tūṣṇīṁ param etya nirvṛtāḥ
kvacid rudanty acyuta-cintayā kvacid
dhasanti nandanti vadanty alaukikāḥ
nṛtyanti gāyanty anuśīlayanty ajaṁ
bhavanti tūṣṇīṁ param etya nirvṛtāḥ

Synonyms

Synonyma

kvacit — sometimes; rudanti — they cry; acyuta — of the infallible Supreme Lord; cintayā — by the thought; kvacit — sometimes; hasanti — they laugh; nandanti — take great pleasure; vadanti — speak; alaukikāḥ — acting amazingly; nṛtyanti — they dance; gāyanti — sing; anuśīlayanti — and imitate; ajam — the unborn; bhavanti — they become; tūṣṇīm — silent; param — the Supreme; etya — obtaining; nirvṛtāḥ — freed from distress.

kvacit — nĕkdy; rudanti — naříkají; acyuta — na neomylného Nejvyššího Pána; cintayā — myšlenkami; kvacit — nĕkdy; hasanti — smĕjí se; nandanti — mají velkou radost; vadanti — hovoří; alaukikāḥ — jednají úžasným způsobem; nṛtyanti — tančí; gāyanti — zpívají; anuśīlayanti — a napodobují; ajam — nezrozeného; bhavanti — stanou se; tūṣṇīm — tiší; param — Nejvyššího; etya — získají; nirvṛtāḥ — zbaveni utrpení.

Translation

Překlad

Having achieved love of Godhead, the devotees sometimes weep loudly, absorbed in thought of the infallible Lord. Sometimes they laugh, feel great pleasure, speak out loud to the Lord, dance or sing. Such devotees, having transcended material, conditioned life, sometimes imitate the unborn Supreme by acting out His pastimes. And sometimes, achieving His personal audience, they remain peaceful and silent.

Oddaní, kteří dosáhli lásky k Bohu nĕkdy pohrouženi v myšlenkách na neomylného Pána hlasitĕ naříkají. Nĕkdy se smĕjí, pociťují velkou radost, nahlas k Pánu promlouvají, tančí nebo zpívají. Protože transcendovali hmotný podmínĕný život, napodobují nĕkdy nezrozeného Nejvyššího hraním Jeho zábav. A jindy, když se jim Pán osobnĕ zjeví, zůstávají klidní a tiší.

Purport

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura has explained the symptoms of love of Godhead. Rudanti: The devotees cry, thinking, “Another day has passed, and still I could not obtain Kṛṣṇa. Then what will I do, where will I go, from whom shall I inquire, and who can possibly help me reach Kṛṣṇa?” Hasanti: It is late at night, the sky is dark, and Kṛṣṇa is determined to steal from the house of one of the elderly gopīs. He is hiding underneath a tree in the corner of the courtyard belonging to one of the cowherd men. Although Kṛṣṇa thinks that He is completely concealed, He suddenly hears a voice from one of the elderly members of the family. “Who are You there? Who are You? I say.” Thus Kṛṣṇa has been caught, and He begins to flee the courtyard. When this humorous scene is revealed to the devotee, the devotee begins to laugh heartily. Nandanti: When Kṛṣṇa actually reveals His transcendental form to the devotee, the devotee experiences the highest transcendental bliss. Vadanti: The devotee says to the Lord, “O Kṛṣṇa, after so many days I have finally achieved You.”

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura příznaky lásky k Bohu vysvĕtlil. Rudanti: Oddaní naříkají a myslí si: „Další den je pryč a přesto jsem Kṛṣṇu nezískal. Co budu dĕlat, kam půjdu, koho se budu ptát a kdo mi může pomoci Kṛṣṇu získat?“ Hasanti: Je pozdĕ v noci, noc je temná a Kṛṣṇa je odhodlán vykrást dům jedné starší gopī. Schovává se pod stromem v rohu dvora, který patří jednomu z pastevců. Přestože si o sobĕ Kṛṣṇa myslí, že není vidĕt, uslyší najednou hlas jednoho ze starších rodinných příslušníků: „Kdo je to tam? Kdo jsi, ptám se?“ Kṛṣṇa je přistižen a chystá se ze dvora utéci. Když je tato úsmĕvná příhoda vyprávĕna oddanému, ten se začne ze srdce smát. Nandanti: Když Kṛṣṇa oddanému opravdu zjeví svou transcendentální podobu, oddaný zakouší nejvyšší transcendentální blaženost. Vadanti: Oddaný říká Pánu: „Ó Kṛṣṇo, po tolika dnech konečnĕ jsem Tĕ dosáhl.“

When all of the devotee’s senses are absorbed in Śrī Kṛṣṇa, the devotee has successfully transcended the material condition of life. This is indicated by the word alaukikāḥ. Alaukikāḥ, or the transcendental platform, is explained by the Lord in Bhagavad-gītā (14.26):

Pokud jsou všechny smysly oddaného pohrouženy ve Śrī Kṛṣṇovi, oddaný úspĕšnĕ transcendoval hmotné životní podmínky. To je vyjádřeno slovem alaukikāḥ. Alaukikāḥ neboli transcendentální úroveň vysvĕtluje Pán v Bhagavad-gītĕ (14.26):

mām ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
mām ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

“One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman.”

„Kdo Mi slouží s naprostou a výlučnou, neselhávající oddaností, okamžitĕ překonává kvality hmotné přírody a tak se dostává na úroveň Brahmanu.“

According to Śrīla Śrīdhara Svāmī, ajaṁ harim, anuśīlayanti tal-līlām abhinayanti:Anuśīlayanti indicates that out of extreme ecstasy the devotees sometimes imitate or act out the pastimes of the Supreme Lord.” This ecstatic symptom was manifested by the gopīs in Vṛndāvana during Kṛṣṇa’s absence.

Śrīla Śrīdhara Svāmī říká, ajaṁ harim, anuśīlayanti tal-līlām abhinayanti:Anuśīlayanti znamená, že oddaný nĕkdy v krajní extázi napodobuje nebo hraje zábavy Nejvyššího Pána.“ Tento příznak extáze projevily gopī ve Vṛndāvanu bĕhem Kṛṣṇovy nepřítomnosti.

In verse 21 of this chapter it was stated that one who has understood that there is no happiness either on earth or in material heaven must surrender at the lotus feet of a bona fide spiritual master. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam. The following verses gave many detailed instructions regarding the activities of a bona fide disciple. Now this verse is describing the mature fruit of devotional service, namely, pure love of Godhead. Everyone has the opportunity to come to this platform of transcendental bliss by taking the dust of the lotus feet of Kṛṣṇa’s representative on his head. One should give up the mentality of envy and false prestige and humbly take shelter of the mercy of the Supreme Personality of Godhead. The spiritual master is to be considered the incarnation of the Lord’s mercy. There is absolutely no doubt that a sincere soul who serves a bona fide spiritual master will achieve the highest perfection of life (śreya uttamam). He will enjoy eternal bliss and knowledge in the personal abode of the Lord.

Ve dvacátém prvním verši této kapitoly bylo řečeno, že ten, kdo pochopil, že ani na zemi ani v hmotném nebi žádné štĕstí není, se musí odevzdat u lotosových nohou pravého duchovního mistra. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam. Následující verše dávají mnoho podrobných pokynů ohlednĕ činností pravého žáka. Tento verš popisuje zralý plod oddané služby, konkrétnĕ čistou lásku k Bohu. Na tuto úroveň transcendentální blaženosti se může dostat každý tím, že na svou hlavu přijme prach z lotosových nohou Kṛṣṇova zástupce. Je třeba vzdát se mentality závisti a falešné prestiže, a pokornĕ přijmout útočištĕ milosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Duchovní mistr má být považován za inkarnaci Pánovy milosti. Naprosto není pochyb o tom, že upřímná duše, která slouží pravému duchovnímu mistrovi, dosáhne nejvyšší dokonalosti života (śreya uttamam). V Pánovĕ osobním sídle si bude užívat vĕčné blaženosti a poznání.