Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे ।
यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विध: ॥ ३३ ॥

Text

Verš

jñāne karmaṇi yoge ca
vārtāyāṁ daṇḍa-dhāraṇe
yāvān artho nṛṇāṁ tāta
tāvāṁs te ’haṁ catur-vidhaḥ
jñāne karmaṇi yoge ca
vārtāyāṁ daṇḍa-dhāraṇe
yāvān artho nṛṇāṁ tāta
tāvāṁs te ’haṁ catur-vidhaḥ

Synonyms

Synonyma

jñāne — in the process of knowledge; karmaṇi — in fruitive work; yoge — in mystic yoga; ca — and; vārtāyām — in ordinary business; daṇḍa-dhāraṇe — in political rule; yāvān — whatever; arthaḥ — accomplishment; nṛṇām — of men; tāta — My dear Uddhava; tāvān — that much; te — to you; aham — I; catuḥ-vidhaḥ — fourfold (i.e., the fourfold goals of human life: religiosity, economic development, sense gratification and liberation).

jñāne — rozvíjením poznání; karmaṇi — plodonosným jednáním; yoge — mystickou yogou; ca — a; vārtāyām — obyčejným podnikáním; daṇḍa-dhāraṇe — politickým vládnutím; yāvān — jakýkoliv; arthaḥ — úspĕch; nṛṇām — lidí; tāta — Můj milý Uddhavo; tāvān — tolik; te — tobĕ; aham — Já; catuḥ-vidhaḥ — čtverý (tj. čtyři cíle lidského života: náboženství, ekonomický rozvoj, smyslový požitek a osvobození).

Translation

Překlad

Through analytic knowledge, ritualistic work, mystic yoga, mundane business and political rule, people seek to advance in religiosity, economic development, sense gratification and liberation. But because you are My devotee, whatever men can accomplish in these multifarious ways you will very easily find within Me.

Pomocí analytického poznání, obřadních činností, mystické yogy, svĕtského podnikání a politického vládnutí se lidé snaží dosahovat pokroku v náboženství, ekonomickém rozvoji, smyslovém požitku a osvobození. Ty jsi ale Můj oddaný, a tak vše, čeho mohou lidé tĕmito rozmanitými postupy dosáhnout, najdeš velmi snadno u Mĕ.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa is the basis of all that exists, and one who takes exclusive shelter of the Lord never suffers any loss whatsoever for his intelligent decision to surrender to Kṛṣṇa.

Pán Kṛṣṇa je základem všeho, co existuje, a ten, kdo u Nĕho přijme útočištĕ, nikdy kvůli svému inteligentnímu rozhodnutí odevzdat se výhradnĕ Kṛṣṇovi nic neztratí.