Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा ।
आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा नि:सङ्गो विचरेदिह ॥ ९ ॥

Text

Verš

pratyakṣeṇānumānena
nigamenātma-saṁvidā
ādy-antavad asaj jñātvā
niḥsaṅgo vicared iha
pratyakṣeṇānumānena
nigamenātma-saṁvidā
ādy-antavad asaj jñātvā
niḥsaṅgo vicared iha

Synonyms

Synonyma

pratyakṣeṇa — by direct perception; anumānena — by logical deduction; nigamena — by the statements of scripture; ātma-saṁvidā — and by one’s own realization; ādi-anta-vat — having a beginning and an end; asat — unreal; jñātvā — knowing; niḥsaṅgaḥ — free from attachment; vicaret — one should move about; iha — in this world.

pratyakṣeṇa — přímým vnímáním; anumānena — logickou dedukcí; nigamena — výroky písem; ātma-saṁvidā — a vlastní realizací; ādi-anta-vat — jenž má počátek a konec; asat — neskutečný; jñātvā — když ví; niḥsaṅgaḥ — bez připoutanosti; vicaret — mĕl by se pohybovat; iha — tímto svĕtem.

Translation

Překlad

By direct perception, logical deduction, scriptural testimony and personal realization, one should know that this world has a beginning and an end and so is not the ultimate reality. Thus one should live in this world without attachment.

Osoba by mĕla vĕdĕt na základĕ přímého vnímání, logické dedukce, svĕdectví písem a osobní realizace, že tento svĕt má počátek a konec, a není tedy nejvyšší realitou. Mĕl by v nĕm tedy žít bez připoutanosti.

Purport

Význam

According to Śrīla Jīva Gosvāmī, there are two main material dualities. The first duality is that one sees material good and bad, beautiful and ugly, rich and poor, and so on. The second is that one sees the entire material world as separate from or independent of the Supreme Personality of Godhead. The first duality, that of opposites, is subject to dissolution by the influence of time, and the second duality, that of separateness, is merely a hallucination. One who is firmly convinced of the temporary, illusory nature of this world moves about freely, without attachment. Although engaging in all types of devotional service for the Lord, such a person is never entangled and remains cheerful and satisfied in spiritual consciousness.

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho existují dvĕ hlavní hmotné duality. První dualitou je vidĕt hmotné dobro a zlo, krásu a ošklivost, bohatství a chudobu a tak dále. A druhou je vidĕt celý hmotný svĕt jako oddĕlený od Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, či na Pánu nezávislý. První dualita, týkající se protikladů, podléhá zániku vlivem času a druhá dualita, představa o oddĕlenosti, je pouhou halucinací. Ten, kdo je pevnĕ přesvĕdčený o dočasné, klamné povaze tohoto svĕta, se jím pohybuje svobodnĕ, bez připoutanosti. I když se vĕnuje všem možným druhům oddané služby Pánu, nikdy se nezaplétá a je stále šťastný a spokojený v duchovním vĕdomí.