Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

वस्त्र‍ोपवीताभरणपत्रस्रग्गन्धलेपनै: ।
अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भ‍क्तो मां यथोचितम् ॥ ३२ ॥

Text

Verš

vastropavītābharaṇa-
patra-srag-gandha-lepanaiḥ
alaṅkurvīta sa-prema
mad-bhakto māṁ yathocitam
vastropavītābharaṇa-
patra-srag-gandha-lepanaiḥ
alaṅkurvīta sa-prema
mad-bhakto māṁ yathocitam

Synonyms

Synonyma

vastra — with clothing; upavīta — a brāhmaṇa thread; ābharaṇa — ornaments; patra — decorations drawn on various parts of the body with tilaka; srak — garlands; gandha-lepanaiḥ — and smearing of fragrant oils; alaṅkurvīta — he should decorate; sa-prema — with love; mat-bhaktaḥ — My devotee; mām — Me; yathā ucitam — as is enjoined.

vastra — odĕvy; upavītabrāhmaṇskou šňůrou; ābharaṇa — šperky; patra — ozdobnými malbami tilakem na různých částech tĕla; srak — girlandami; gandha-lepanaiḥ — a rozetřením vonných olejů; alaṅkurvīta — mĕl by ozdobit; sa-prema — s láskou; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; mām — Mĕ; yathā ucitam — jak je předepsáno.

Translation

Překlad

My devotee should then lovingly decorate Me with clothing, a brāhmaṇa thread, various ornaments, marks of tilaka and garlands, and he should anoint My body with fragrant oils, all in the prescribed manner.

Poté by Mĕ Můj oddaný mĕl s láskou ozdobit odĕvy, brāhmaṇskou šňůrou, různými šperky, značkami tilaku a girlandami a Mé tĕlo potřít vonnými oleji, to vše předepsaným způsobem.

Purport

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī quotes Lord Śrī Viṣṇu’s instructions to Ambarīṣa Mahārāja in the Viṣṇu-dharma Upapurāṇa as follows: “Absorbing your mind completely in the Deity, you should give up all other shelter and consider the Deity your intimate well-wisher. You should mentally worship Him and meditate upon Him while you walk, while you stand, while you sleep and eat. You should see the Deity in front of you, behind, above, below and on both sides. In this way you should constantly remember My Deity form.” In the Gautamīya-tantra one is enjoined to give the Deity of the Lord a brāhmaṇa thread, if possible one made of gold. In the Nṛsiṁha Purāṇa it is stated, “If one offers to Lord Govinda a yellow sacred thread containing three strands of silk, he will become an expert in Vedānta.

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje pokyny Pána Śrī Viṣṇua, které dal Ambarīṣovi Mahārājovi ve Viṣṇu-dharma Upapurāṇĕ: „Mĕl bys plnĕ pohroužit mysl do Božstva, vzdát se veškerých jiných útočišť a považovat Božstvo za svého důvĕrného dobrodince. Mĕl bys Ho v mysli uctívat a meditovat o Nĕm, když kráčíš, stojíš, spíš či jíš. Mĕl bys Božstvo vidĕt před sebou, za sebou, nad sebou, pod sebou a po obou bocích. Tímto způsobem bys mĕl neustále vzpomínat na Mou podobu Božstva.“ V Gautamīya-tantře je předepsáno dávat Božstvu Pána brāhmaṇskou šňůru, pokud možno zhotovenou ze zlata. V Nṛsiṁha Purāṇĕ je uvedeno: „Nabízí-li oddaný Pánu Govindovi žlutou posvátnou šňůru se třemi vlákny z hedvábí, stane se znalcem Vedānty.“