Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

दुर्गां विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्सुरान् ।
स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभि: ॥ २९ ॥

Text

Verš

durgāṁ vināyakaṁ vyāsaṁ
viṣvaksenaṁ gurūn surān
sve sve sthāne tv abhimukhān
pūjayet prokṣaṇādibhiḥ
durgāṁ vināyakaṁ vyāsaṁ
viṣvaksenaṁ gurūn surān
sve sve sthāne tv abhimukhān
pūjayet prokṣaṇādibhiḥ

Synonyms

Synonyma

durgām — the Lord’s spiritual energy; vināyakam — the original Gaṇeśa; vyāsam — the compiler of the Vedas; viṣvaksenam — Viṣvaksena; gurūn — one’s spiritual masters; surān — the demigods; sve sve — each in his own; sthāne — place; tu — and; abhimukhān — all facing the Deity; pūjayet — one should worship; prokṣaṇa-ādibhiḥ — by the various prescriptions beginning with sprinkling of water for purification.

durgām — Pánovu duchovní energii; vināyakam — původního Gaṇeśe; vyāsam — sestavitele Véd; viṣvaksenam — Viṣvaksenu; gurūn — své duchovní učitele; surān — polobohy; sve sve — každého na svém; sthāne — místĕ; tu — a; abhimukhān — všechny čelem k Božstvu; pūjayet — mĕl by uctívat; prokṣaṇa-ādibhiḥ — různými předepsanými postupy počínaje pokropením vodou pro očištĕní.

Translation

Překlad

With offerings such as prokṣaṇa one should worship Durgā, Vināyaka, Vyāsa, Viṣvaksena, the spiritual masters and the various demigods. All these personalities should be in their proper places facing the Deity of the Lord.

Obĕťmi jako je prokṣaṇa by mĕl oddaný uctívat Durgu, Vināyaku, Vyāsu, Viṣvaksenu, duchovní učitele a různé polobohy. Všechny tyto osobnosti mají zaujímat svá příslušná místa čelem k Božstvu Pána.

Purport

Význam

According to Śrīla Jīva Gosvāmī, the Gaṇeśa and Durgā mentioned in this verse are not the same personalities present within the material world; rather, they are eternal associates of the Lord in Vaikuṇṭha. In this world Gaṇeśa, the son of Lord Śiva, is famous for awarding financial success, and the goddess Durgā, the wife of Lord Śiva, is famous as the external, illusory potency of the Supreme Lord. The personalities mentioned here, however, are eternally liberated associates of the Lord who reside in the spiritual sky, beyond the material manifestation. Śrīla Jīva Gosvāmī quotes from various Vedic literatures to prove that the name Durgā may also indicate the internal potency of the Lord, who is nondifferent from Him. The external, or covering, potency of the Lord expands from this original Durgā. The Durgā of the material world, called Mahā-māyā, assumes the function of bewildering the living entities. Thus a devotee should not fear becoming polluted by worshiping the Durgā mentioned here, who has the same name as illusion, but rather the devotee must show respect to these eternal servitors of the Supreme Lord in Vaikuṇṭha.

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho nejsou Gaṇeśa a Durgā zmínĕní v tomto verši tytéž osobnosti, které sídlí v hmotném svĕtĕ, ale vĕční společníci Pána na Vaikuṇṭĕ. V tomto svĕtĕ je Gaṇeśa, syn Pána Śivy, slavný tím, že udílí finanční úspĕch, a bohynĕ Durgā, manželka Pána Śivy, je známá jako vnĕjší, matoucí energie Nejvyššího Pána. Zde uvedené osobnosti jsou však vĕčnĕ osvobození společníci Pána sídlící v duchovním nebi, nad hmotným projevem. Śrīla Jīva Gosvāmī dokládá citáty z různých védských textů, že jméno Durgā může také označovat vnitřní energii Pána, která se od Nĕho neliší. Pánova vnĕjší, zahalující energie je expanzí této původní Durgy. Durgā hmotného svĕta, zvaná Mahā-māyā, přijímá poslání mást živé bytosti. Oddaný by se tedy nemĕl bát, že se znečistí uctíváním zde jmenované Durgy, která má stejné jméno jako iluze, ale jeho povinností je projevovat úctu tĕmto vĕčným služebníkům Nejvyššího Pána na Vaikuṇṭĕ.