Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

अस्थिरायां विकल्प: स्यात् स्थण्डिले तु भवेद् द्वयम् ।
स्‍नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम् ॥ १४ ॥

Text

Verš

asthirāyāṁ vikalpaḥ syāt
sthaṇḍile tu bhaved dvayam
snapanaṁ tv avilepyāyām
anyatra parimārjanam
asthirāyāṁ vikalpaḥ syāt
sthaṇḍile tu bhaved dvayam
snapanaṁ tv avilepyāyām
anyatra parimārjanam

Synonyms

Synonyma

asthirāyām — in the case of the temporarily installed Deity; vikalpaḥ — an option (as to whether the Deity is to be called and sent away); syāt — there is; sthaṇḍile — in the case of the Deity traced upon the ground; tu — but; bhavet — do occur; dvayam — these two rituals; snapanam — the bathing; tu — but; avilepyāyām — in the case when the Deity is not made out of clay (or paint or wood); anyatra — in the other cases; parimārjanam — thorough cleansing, but without water.

asthirāyām — v případĕ dočasnĕ instalovaného Božstva; vikalpaḥ — možnost volby (zda Božstvo přivolat a poslat pryč); syāt — je; sthaṇḍile — v případĕ Božstva nakresleného na zemi; tu — ale; bhavet — konají se; dvayam — tyto dva obřady; snapanam — koupel; tu — ale; avilepyāyām — v případĕ, že Božstvo není vytvořené z hlíny (nebo barev či dřeva); anyatra — v jiných případech; parimārjanam — důkladné očištĕní, ale bez vody.

Translation

Překlad

The Deity that is temporarily established can optionally be called forth and sent away, but these two rituals should always be performed when the Deity is traced upon the ground. Bathing should be done with water except if the Deity is made of clay, paint or wood, in which cases a thorough cleansing without water is enjoined.

Božstvo, které je instalované dočasnĕ, je možné přivolat a poslat pryč podle vlastní volby, ale tyto dva obřady se musí konat vždy, když je Božstvo nakreslené na zemi. Koupel se má provádĕt vodou, kromĕ případů, kdy je Božstvo vytvořené z hlíny, barev či dřeva – tehdy je předepsané důkladné očištĕní bez vody.

Purport

Význam

Various classes of devotees worship the Deity of the Personality of Godhead according to their various stages of faith in the Lord. An advanced devotee of Lord Kṛṣṇa understands his eternal loving relationship with the Lord and, seeing the Deity as the Lord Himself, establishes an eternal relationship with the Deity based on loving servitude to Him. Understanding Lord Kṛṣṇa to be the eternal form of bliss and knowledge, a faithful devotee makes a permanent arrangement for Deity worship, installing the Lord’s form made of, for example, stone, wood or marble.

Různé druhy oddaných uctívají Božstvo Osobnosti Božství v závislosti na různých úrovních jejich víry v Pána. Pokročilý oddaný Pána Kṛṣṇy chápe svůj vĕčný láskyplný vztah s Pánem a jelikož vidí Božstvo jako samotného Pána, navazuje s Božstvem vĕčný vztah založený na láskyplné službĕ. Chápe, že Pán Kṛṣṇa je vĕčnou podobou blaženosti a poznání, a tak s vírou zařizuje trvalé uctívání Božstva po instalaci Pánovy podoby vytvořené například z kamene, dřeva či mramoru.

The śālagrāma-śilā is considered to be automatically installed even without the formal ceremony, and so it is forbidden to call the Deity with mantras or ask the Deity to leave. On the other hand, if one prepares a Deity form by drawing on sanctified ground or by constructing a sand image, one must call the Deity with mantras and then ask the Deity to leave the external form, which will soon be demolished by the natural elements.

Śālagrāma-śilā se považuje automaticky za instalovanou i bez formálního obřadu, a proto je zakázané toto Božstvo přivolávat mantrami nebo Ho žádat, aby odešlo. Pokud na druhou stranu nĕkdo připravuje podobu Božstva tak, že ji nakreslí na posvĕcenou půdu nebo ji vytvaruje z písku, musí Božstvo přivolat mantrami a pak Ho požádat, aby tuto vnĕjší podobu opustilo, neboť ji přírodní živly brzy zničí.

The general principle is that a pure devotee of the Lord understands his relationship with the Deity to be eternal. The more one surrenders in loving devotion to the Deity, the more one can understand the Supreme Personality of Godhead. Lord Kṛṣṇa is a person, but He is the Supreme Person, possessing His own unique feelings. One can easily please the Lord by devotional service offered to His Deity form. By pleasing the Lord one can gradually progress in the mission of human life and eventually go back home, back to Godhead, where the Deity personally appears before the devotee and welcomes the devotee to His personal abode, known throughout the world as the kingdom of God.

Obecným pravidlem je, že čistý oddaný Pána chápe svůj vztah s Božstvem jako vĕčný. Čím více se s láskyplnou oddaností odevzdává Božstvu, tím více poznává Nejvyšší Osobnost Božství. Pán Kṛṣṇa je osoba, ale je Nejvyšší Osoba s vlastními jedinečnými pocity. Pána lze snadno potĕšit oddanou službou vĕnovanou Jeho podobĕ Božstva. Díky potĕšení Pána lze postupnĕ naplňovat poslání lidského života a nakonec se vrátit domů, zpátky k Bohu, kde se oddanému jeho Božstvo osobnĕ zjeví a uvítá ho do svého osobního sídla, jemuž se na celém svĕtĕ říká království Boha.