Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

पुंश्चल्यापहृतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभु: ।
आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम् ॥ १५ ॥

Text

Verš

puṁścalyāpahṛtaṁ cittaṁ
ko nv anyo mocituṁ prabhuḥ
ātmārāmeśvaram ṛte
bhagavantam adhokṣajam
puṁścalyāpahṛtaṁ cittaṁ
ko nv anyo mocituṁ prabhuḥ
ātmārāmeśvaram ṛte
bhagavantam adhokṣajam

Synonyms

Synonyma

puṁścalyā — by a prostitute; apahṛtam — stolen; cittam — the intelligence; kaḥ — who; nu — indeed; anyaḥ — other person; mocitum — to free; prabhuḥ — is capable; ātma-ārāma — of the self-satisfied sages; īśvaram — the Lord; ṛte — except for; bhagavantam — the Supreme Personality of Godhead; adhokṣajam — who lies beyond the purview of material senses.

puṁścalya — prostitutkou; apahṛtam — ukradená; cittam — inteligence; kaḥ — kdo; nu — jistĕ; anyaḥ — nĕkdo jiný; mocitum — osvobodit; prabhuḥ — je schopný; ātma-ārāma — niternĕ spokojených mudrců; īśvaram — Pán; ṛte — než; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; adhokṣajam — mimo dosah hmotných smyslů.

Translation

Překlad

Who but the Supreme Personality of Godhead, who lies beyond material perception and is the Lord of self-satisfied sages, can possibly save my consciousness, which has been stolen by a prostitute?

Kdo jiný než Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž je mimo dosah hmotného vnímání a je Pánem niternĕ spokojených mudrců, může zachránit mé vĕdomí ukradené prostitutkou?