Skip to main content

CHAPTER TWENTY-FIVE

KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ

The Three Modes of Nature and Beyond

Tři kvality přírody a mimo jejich vliv

To establish the transcendental nature of the Supreme Personality of Godhead, this chapter describes the various functional manifestations of the three modes (goodness, passion and ignorance), which arise in the mind.

S cílem ustavit transcendentální povahu Nejvyšší Osobnosti Božství tato kapitola popisuje různé projevy vlivu tří kvalit (dobra, vášnĕ a nevĕdomosti), které se rodí v mysli.

Control of the mind, control of the senses, tolerance and so forth are manifestations of the unmixed mode of goodness. Desire, endeavor, false pride and so on are manifestations of the unmixed mode of passion. And anger, greed and bewilderment are among the functions of the unmixed mode of ignorance. In the admixture of the three modes we find the concept of “I” and “my,” behavior in accordance with this mentality by body, mind and words, adherence to the principles of religiosity, economic development and sense gratification, and the fixed pursuit of one’s occupational duty for material interest.

Ovládání mysli, ovládání smyslů, tolerance a tak dále jsou projevy nesmíšené kvality dobra. Touha, úsilí, pýcha a tak dále jsou projevy nesmíšené kvality vášnĕ. A hnĕv, chamtivost a zmatenost patří mezi vlivy nesmíšené kvality nevĕdomosti. Ve smĕsi tří kvalit nacházíme pojetí „já“ a „moje“, používání tĕla, mysli a slov na základĕ této mentality, následování zásad náboženského života, ekonomického rozvoje a uspokojování smyslů a neochvĕjné plnĕní předepsaných povinností pro hmotné zájmy.

A person whose character is in the mode of goodness worships Lord Hari in a spirit of devotion, without regard to profit. On the other hand, one who hankers after the fruits of his worship of the Lord is passionate by nature. And one who desires violence is in the mode of ignorance. These modes of goodness, passion and ignorance are present in the infinitesimal living entity, whereas the Supreme Personality of Godhead is transcendental to the three modes of material nature.

Ten, v jehož povaze převládá vliv kvality dobra, uctívá Pána Hariho v náladĕ oddanosti, bez ohledu na zisk. Na druhou stranu ten, kdo dychtí po plodech svého uctívání Pána, je vášnivé povahy. A ten, kdo touží po násilí, podléhá kvalitĕ nevĕdomosti. Tyto kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti jsou přítomné v nekonečnĕ malé živé bytosti, zatímco Nejvyšší Osobnost Božství je vůči třem kvalitám hmotné přírody transcendentální.

The substance, place and result of activity, along with the time, the knowledge underlying action, the activity itself, the performer, his faith, his level of awareness, his spiritual progress and his destination after death, all partake of the three modes and manifest variously in terms of distinctions and hierarchies. But objects related to the Supreme Personality, places connected with Him, happiness based on Him, the time occupied in His worship, knowledge related to Him, work offered to Him, the performer of work who acts under His shelter, faith in His devotional service, progress toward the spiritual realm, and the destination of the Supreme Lord’s personal abode all transcend the material modes.

Materiál, místo a výsledek činnosti spolu s časem, poznáním, na kterém se činnost zakládá, činností samotnou, konatelem, jeho vírou, jeho úrovní vĕdomí, jeho duchovní pokročilostí a jeho cílem po smrti – to vše závisí na třech kvalitách a projevuje se různĕ co se týče odstupňování podle významu a důležitosti. Ale předmĕty vztahující se k Nejvyšší Osobnosti, místa spojená s Pánem, štĕstí založené na Nĕm, čas trávený Jeho uctíváním, poznání týkající se Jeho, činnost vĕnovaná Jemu, konatel jednající pod Jeho ochranou, víra v oddanou službu Jemu, transcendentální vĕdomí, pokrok na cestĕ do duchovního svĕta a osobní sídlo Nejvyššího Pána jako cíl – to vše hmotné kvality transcenduje.

There are many different destinations and conditions of life for the spirit soul within the cycle of material existence. These are all based on the modes of nature and on fruitive activities, which are governed by the modes. It is only by practicing the yoga of pure devotional service to the Supreme Lord that one can conquer the three modes, which arise originally from the mind. After obtaining a human body, which has the potential for developing knowledge and realization, a person who is intelligent should renounce association with the three modes of nature and then worship the Supreme Personality of Godhead. First, by increasing the mode of goodness, one can defeat passion and ignorance. Then one can conquer material goodness by evolving his consciousness to the platform of transcendence. At that time he becomes entirely liberated from the material modes, gives up his subtle body (the material mind, intelligence and false ego) and attains the association of the Personality of Godhead. By the shattering of his subtle covering, the living entity is able to come face to face with the Supreme Lord and thus achieve absolute fulfillment by His grace.

V kolobĕhu hmotné existence má duše mnoho různých cílů a životních podmínek. Ty všechny se zakládají na kvalitách přírody a na plodonosných činnostech kvalitami ovládaných. Jedinĕ praktikováním yogy čisté oddané služby Nejvyššímu Pánu lze překonat tyto tři kvality, jež mají původ v mysli. Ten, kdo je inteligentní, by mĕl poté, co získal lidské tĕlo, které umožňuje získat poznání a realizaci, přerušit styk se třemi kvalitami přírody a pak uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. Nejprve může zvyšováním kvality dobra přemoci vášeň a nevĕdomost. A pak může překonat hmotné dobro tím, že přesune své vĕdomí na úroveň transcendence. Tehdy bude zcela osvobozen od hmotných kvalit, opustí své subtilní tĕlo (hmotnou mysl, inteligenci a falešné ego) a dosáhne společnosti Osobnosti Božství. Tím, že živá bytost zničí svůj jemnohmotný obal, je schopná potkat Nejvyššího Pána tváří v tvář, a Jeho milostí tak dosáhnout absolutního naplnĕní.

Text 1:
The Supreme Personality of Godhead said: O best among men, please listen as I describe to you how the living entity attains a particular nature by association with individual material modes.
Sloka 1:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó nejlepší z lidí, prosím vyslechni si popis, jak živá bytost získává určitou povahu stykem s jednotlivými hmotnými kvalitami.
Texts 2-5:
Mind and sense control, tolerance, discrimination, sticking to one’s prescribed duty, truthfulness, mercy, careful study of the past and future, satisfaction in any condition, generosity, renunciation of sense gratification, faith in the spiritual master, being embarrassed at improper action, charity, simplicity, humbleness and satisfaction within oneself are qualities of the mode of goodness. Material desire, great endeavor, audacity, dissatisfaction even in gain, false pride, praying for material advancement, considering oneself different and better than others, sense gratification, rash eagerness to fight, a fondness for hearing oneself praised, the tendency to ridicule others, advertising one’s own prowess and justifying one’s actions by one’s strength are qualities of the mode of passion. Intolerant anger, stinginess, speaking without scriptural authority, violent hatred, living as a parasite, hypocrisy, chronic fatigue, quarrel, lamentation, delusion, unhappiness, depression, sleeping too much, false expectations, fear and laziness constitute the major qualities of the mode of ignorance. Now please hear about the combination of these three modes.
Sloka 2-5:
Ovládání mysli a smyslů, tolerance, rozlišování, plnĕní svých předepsaných povinností, pravdomluvnost, milostivost, pečlivé zkoumání minulosti a budoucnosti, spokojenost za jakýchkoliv podmínek, štĕdrost, zříkání se smyslového požitku, víra v duchovního mistra, stud kvůli nevhodnému jednání, rozdávání milodarů, upřímnost, pokora a vnitřní spokojenost jsou vlastnosti kvality dobra. Hmotná touha, velké úsilí, troufalost, nespokojenost i v případĕ zisku, pýcha, modlení se o hmotný pokrok, považování se za jiného a lepšího než ostatní, uspokojování smyslů, ukvapená dychtivost bojovat, záliba v naslouchání chvále své osoby, sklon zesmĕšňovat ostatní, hlásání vlastní udatnosti a ospravedlňování svých činů silou jsou vlastnosti kvality vášnĕ. Netolerantní hnĕv, lakota, mluvení bez odkazů na písma, nepřátelství spojené s násilím, život parazita, pokrytectví, chronická únava, hádky, nářek, klam, zoufalství, deprese, příliš mnoho spánku, falešná očekávání, strach a lenost představují hlavní vlastnosti kvality nevĕdomosti. Nyní prosím slyš o kombinaci tĕchto tří kvalit.
Text 6:
My dear Uddhava, the combination of all three modes is present in the mentality of “I” and “mine.” The ordinary transactions of this world, which are carried out through the agency of the mind, the objects of perception, the senses and the vital airs of the physical body, are also based on the combination of the modes.
Sloka 6:
Můj milý Uddhavo, kombinace všech tří kvalit je přítomná v mentalitĕ „já“ a „moje“. Bĕžné jednání v tomto svĕtĕ, které se uskutečňuje pomocí mysli, předmĕtů vnímání, smyslů a životních vzduchů hmotného tĕla, se rovnĕž zakládá na kombinaci kvalit.
Text 7:
When a person devotes himself to religiosity, economic development and sense gratification, the faith, wealth and sensual enjoyment obtained by his endeavors display the interaction of the three modes of nature.
Sloka 7:
Když se osoba oddává náboženství, ekonomickému rozvoji a uspokojování smyslů, pak víra, bohatství a smyslový požitek, které svými snahami získává, projevují vzájemné působení tří kvalit přírody.
Text 8:
When a man desires sense gratification, being attached to family life, and when he consequently becomes established in religious and occupational duties, the combination of the modes of nature is manifest.
Sloka 8:
Kombinace kvalit přírody se projevuje, když je človĕk připoutaný k rodinnému životu, touží po smyslovém požitku, a když se následnĕ ustálí v povinnostech týkajících se náboženství a zamĕstnání.
Text 9:
A person exhibiting qualities such as self-control is understood to be predominantly in the mode of goodness. Similarly, a passionate person is recognized by his lust, and one in ignorance is recognized by qualities such as anger.
Sloka 9:
Ten, kdo projevuje vlastnosti jako je ovládání smyslů, je především v kvalitĕ dobra. Vášnivá osoba se podobnĕ pozná podle chtíče a ten, kdo podléhá nevĕdomosti, se pozná podle vlastností jako je hnĕv.
Text 10:
Any person, whether man or woman, who worships Me with loving devotion, offering his or her prescribed duties unto Me without material attachment, is understood to be situated in goodness.
Sloka 10:
Rozumí se, že každý človĕk, ať muž či žena, který Mĕ uctívá s láskyplnou oddaností a koná své předepsané povinnosti pro Mĕ bez připoutanosti ke hmotĕ, je na úrovni dobra.
Text 11:
When a person worships Me by his prescribed duties with the hope of gaining material benefit, his nature should be understood to be in passion, and one who worships Me with the desire to commit violence against others is in ignorance.
Sloka 11:
Když Mĕ nĕkdo uctívá svými předepsanými povinností s nadĕjí na hmotný prospĕch, je třeba chápat, že jeho povaha podléhá vášni, a ten, kdo Mĕ uctívá s touhou páchat násilí proti ostatním, podléhá nevĕdomosti.
Text 12:
The three modes of material nature — goodness, passion and ignorance — influence the living entity but not Me. Manifesting within his mind, they induce the living entity to become attached to material bodies and other created objects. In this way the living entity is bound up.
Sloka 12:
Tři kvality hmotné přírody – dobro, vášeň a nevĕdomost – ovlivňují živou bytost, ale ne Mĕ. Projevují se v její mysli a pak způsobují, že se připoutává k hmotným tĕlům a dalším stvořeným objektům. Tímto způsobem je spoutána.
Text 13:
When the mode of goodness, which is luminous, pure and auspicious, predominates over passion and ignorance, a man becomes endowed with happiness, virtue, knowledge and other good qualities.
Sloka 13:
Když kvalita dobra, která je zářivá, čistá a příznivá, převládne nad vášní a nevĕdomostí, človĕk je obdařen štĕstím, ctností, poznáním a dalšími dobrými vlastnostmi.
Text 14:
When the mode of passion, which causes attachment, separatism and activity, conquers ignorance and goodness, a man begins to work hard to acquire prestige and fortune. Thus in the mode of passion he experiences anxiety and struggle.
Sloka 14:
Když kvalita vášnĕ, která je příčinou připoutanosti, separatismu a činnosti, přemůže nevĕdomost a dobro, človĕk začíná tĕžce pracovat, aby získal slávu a bohatství. Pod vlivem kvality vášnĕ tedy zažívá úzkost a boj.
Text 15:
When the mode of ignorance conquers passion and goodness, it covers one’s consciousness and makes one foolish and dull. Falling into lamentation and illusion, a person in the mode of ignorance sleeps excessively, indulges in false hopes, and displays violence toward others.
Sloka 15:
Když kvalita nevĕdomosti přemůže vášeň a dobro, zahalí vĕdomí živé bytosti a učiní ji pošetilou a tupou. Pod jejím vlivem podléhá nářku a klamu, příliš spí, dĕlá si falešné nadĕje a chová se násilnĕ k ostatním.
Text 16:
When consciousness becomes clear and the senses are detached from matter, one experiences fearlessness within the material body and detachment from the material mind. You should understand this situation to be the predominance of the mode of goodness, in which one has the opportunity to realize Me.
Sloka 16:
Když se vĕdomí vyjasní a smysly jsou odpoutané od hmoty, osoba zažívá nebojácnost v hmotném tĕle a odpoutanost od hmotné mysli. Vĕz, že v této situaci převládá kvalita dobra, která osobĕ dává příležitost Mĕ realizovat.
Text 17:
You should discern the mode of passion by its symptoms — the distortion of the intelligence because of too much activity, the inability of the perceiving senses to disentangle themselves from mundane objects, an unhealthy condition of the working physical organs, and the unsteady perplexity of the mind.
Sloka 17:
Kvalitu vášnĕ bys mĕl poznat podle jejích příznaků – pokroucení inteligence nadmĕrnou činností, neschopnosti poznávacích smyslů oprostit se od svĕtských objektů, nezdravého stavu činných fyzických orgánů a neklidu a zmatenosti mysli.
Text 18:
When one’s higher awareness fails and finally disappears and one is thus unable to concentrate his attention, his mind is ruined and manifests ignorance and depression. You should understand this situation to be the predominance of the mode of ignorance.
Sloka 18:
Když vyšší vĕdomí selhává a nakonec úplnĕ zmizí, následkem čehož osoba nedokáže soustředit pozornost, její mysl je zničená a projevuje známky nevĕdomosti a deprese. Mĕl bys pochopit, že v této situaci převládá kvalita nevĕdomosti.
Text 19:
With the increase of the mode of goodness, the strength of the demigods similarly increases. When passion increases, the demoniac become strong. And with the rise of ignorance, O Uddhava, the strength of the most wicked increases.
Sloka 19:
Když vzrůstá kvalita dobra, vzrůstá i síla polobohů. S růstem vášnĕ sílí démoni a s růstem nevĕdomosti roste síla tĕch nejzlovolnĕjších bytostí, ó Uddhavo.
Text 20:
It should be understood that alert wakefulness comes from the mode of goodness, sleep with dreaming from the mode of passion, and deep, dreamless sleep from the mode of ignorance. The fourth state of consciousness pervades these three and is transcendental.
Sloka 20:
Je třeba vĕdĕt, že bdĕní pochází z kvality dobra, spánek se sny z kvality vášnĕ a hluboký, bezesný spánek z kvality nevĕdomosti. Čtvrtý stav vĕdomí prostupuje tĕmito třemi a je transcendentální.
Text 21:
Learned persons dedicated to Vedic culture are elevated by the mode of goodness to higher and higher positions. The mode of ignorance, on the other hand, forces one to fall headfirst into lower and lower births. And by the mode of passion one continues transmigrating through human bodies.
Sloka 21:
Učené osoby oddané védské kultuře povyšuje kvalita dobra do čím dál tím vyšších postavení. Kvalita nevĕdomosti oproti tomu nutí živou bytost padat po hlavĕ do stále nižších forem života. A pod vlivem kvality vášnĕ duše stále transmigruje lidskými tĕly.
Text 22:
Those who leave this world in the mode of goodness go to the heavenly planets, those who pass away in the mode of passion remain in the world of human beings, and those dying in the mode of ignorance must go to hell. But those who are free from the influence of all modes of nature come to Me.
Sloka 22:
Ti, kdo opouštĕjí tento svĕt pod vlivem kvality dobra, spĕjí na nebeské planety, ti, kdo odcházejí pod vlivem kvality vášnĕ, zůstávají ve svĕtĕ lidí a ti, kdo umírají pod vlivem kvality nevĕdomosti, musí jít do pekla. Ale ti, kdo jsou prostí vlivu všech kvalit přírody, dospĕjí ke Mnĕ.
Text 23:
Work performed as an offering to Me, without consideration of the fruit, is considered to be in the mode of goodness. Work performed with a desire to enjoy the results is in the mode of passion. And work impelled by violence and envy is in the mode of ignorance.
Sloka 23:
Práce konaná jako obĕť Mnĕ, bez ohledu na výsledek, se řadí do kvality dobra. Práce konaná s touhou užívat si jejích výsledků je v kvalitĕ vášnĕ. A práce podnĕcovaná násilím a závistí náleží ke kvalitĕ nevĕdomosti.
Text 24:
Absolute knowledge is in the mode of goodness, knowledge based on duality is in the mode of passion, and foolish, materialistic knowledge is in the mode of ignorance. Knowledge based upon Me, however, is understood to be transcendental.
Sloka 24:
Absolutní poznání je v kvalitĕ dobra, poznání založené na dualitĕ v kvalitĕ vášnĕ a pošetilé, materialistické poznání je v kvalitĕ nevĕdomosti. Poznání založené na Mnĕ je však chápáno jako transcendentální.
Text 25:
Residence in the forest is in the mode of goodness, residence in a town is in the mode of passion, residence in a gambling house displays the quality of ignorance, and residence in a place where I reside is transcendental.
Sloka 25:
Sídlo v lese je v kvalitĕ dobra, sídlo ve mĕstĕ v kvalitĕ vášnĕ, sídlo v kasinu projevuje kvalitu nevĕdomosti a sídlo na místĕ, kde sídlím Já, je transcendentální.
Text 26:
A worker free of attachment is in the mode of goodness, a worker blinded by personal desire is in the mode of passion, and a worker who has completely forgotten how to tell right from wrong is in the mode of ignorance. But a worker who has taken shelter of Me is understood to be transcendental to the modes of nature.
Sloka 26:
Pracovník, který není připoutaný, jedná v kvalitĕ dobra, pracovník zaslepený osobní touhou podléhá kvalitĕ vášnĕ a pracovník, který úplnĕ zapomnĕl, jak rozeznat dobré od špatného, je ovládaný kvalitou nevĕdomosti. Ale rozumí se, že pracovník, který přijal útočištĕ u Mĕ, je vůči kvalitám přírody transcendentální.
Text 27:
Faith directed toward spiritual life is in the mode of goodness, faith rooted in fruitive work is in the mode of passion, faith residing in irreligious activities is in the mode of ignorance, but faith in My devotional service is purely transcendental.
Sloka 27:
Víra nasmĕrovaná k duchovnímu životu patří do kvality dobra, víra založená na plodonosném jednání je pod vlivem kvality vášnĕ, víra spočívající v bezbožných činnostech náleží ke kvalitĕ nevĕdomosti, ale víra v oddanou službu Mnĕ je čistĕ transcendentální.
Text 28:
Food that is wholesome, pure and obtained without difficulty is in the mode of goodness, food that gives immediate pleasure to the senses is in the mode of passion, and food that is unclean and causes distress is in the mode of ignorance.
Sloka 28:
Jídlo, které je zdravé, čisté a získané bez obtíží, je v kvalitĕ dobra, jídlo, které skýtá bezprostřední potĕšení smyslům, v kvalitĕ vášnĕ a jídlo, které je nečisté a způsobuje utrpení, v kvalitĕ nevĕdomosti.
Text 29:
Happiness derived from the self is in the mode of goodness, happiness based on sense gratification is in the mode of passion, and happiness based on delusion and degradation is in the mode of ignorance. But that happiness found within Me is transcendental.
Sloka 29:
Štĕstí získávané z vlastního já náleží do kvality dobra, štĕstí založené na smyslovém požitku do kvality vášnĕ a štĕstí založené na klamu a degradaci do kvality nevĕdomosti. Štĕstí nacházené ve Mnĕ je však transcendentální.
Text 30:
Therefore material substance, place, result of activity, time, knowledge, work, the performer of work, faith, state of consciousness, species of life and destination after death are all based on the three modes of material nature.
Sloka 30:
Materiál, místo, výsledek činnosti, čas, poznání, práce, její konatel, víra, stav vĕdomí, forma života i cíl po smrti se tedy zakládají na třech kvalitách hmotné přírody.
Text 31:
O best of human beings, all states of material being are related to the interaction of the enjoying soul and material nature. Whether seen, heard of or only conceived within the mind, they are without exception constituted of the modes of nature.
Sloka 31:
Ó nejlepší z lidských bytostí, všechny stavy hmotné existence souvisejí se vzájemnou interakcí užívající si duše a hmotné přírody. Ať jsou vidĕné, slyšené nebo jen vymyšlené v mysli, bez výjimky jsou tvořené kvalitami přírody.
Text 32:
O gentle Uddhava, all these different phases of conditioned life arise from work born of the modes of material nature. The living entity who conquers these modes, manifested from the mind, can dedicate himself to Me by the process of devotional service and thus attain pure love for Me.
Sloka 32:
Ó šlechetný Uddhavo, všechny tyto fáze podmínĕného života vznikají z činností zrozených z kvalit hmotné přírody. Ta živá bytost, která tyto kvality projevené z mysli přemůže, se Mi může odevzdat skrze proces oddané služby, a tak dosáhnout čisté lásky ke Mnĕ.
Text 33:
Therefore, having achieved this human form of life, which allows one to develop full knowledge, those who are intelligent should free themselves from all contamination of the modes of nature and engage exclusively in loving service to Me.
Sloka 33:
Toto lidské tĕlo umožňuje rozvinout úplné poznání. Ti, kdo jej získali a jsou inteligentní, by se proto mĕli zbavit všeho znečištĕní kvalitami přírody a vĕnovat se výhradnĕ láskyplné službĕ Mnĕ.
Text 34:
A wise sage, free from all material association and unbewildered, should subdue his senses and worship Me. He should conquer the modes of passion and ignorance by engaging himself only with things in the mode of goodness.
Sloka 34:
Mudrc, který se oprostil od veškerého styku s hmotou a není zmatený, by mĕl si podrobit své smysly a uctívat Mĕ. Mĕl by překonat kvality vášnĕ a nevĕdomosti tak, že se bude vĕnovat pouze vĕcem v kvalitĕ dobra.
Text 35:
Then, being fixed in devotional service, the sage should also conquer the material mode of goodness by indifference toward the modes. Thus pacified within his mind, the spirit soul, freed from the modes of nature, gives up the very cause of his conditioned life and attains Me.
Sloka 35:
Pak by mĕl tento mudrc ustálený v oddané službĕ lhostejností vůči kvalitám překonat i hmotnou kvalitu dobra. S takto uklidnĕnou myslí se duchovní duše oproštĕná od vlivu kvalit přírody zbavuje samotné příčiny svého podmínĕného života a dosahuje Mĕ.
Text 36:
Freed from the subtle conditioning of the mind and from the modes of nature born of material consciousness, the living entity becomes completely satisfied by experiencing My transcendental form. He no longer searches for enjoyment in the external energy, nor does he contemplate or remember such enjoyment within himself.
Sloka 36:
Když je živá bytost oproštĕná od subtilního podmínĕní mysli a od kvalit přírody zrozených z hmotného vĕdomí, stane se zcela spokojenou díky vnímání Mé transcendentální podoby. Již nehledá požitek ve vnĕjší energii, ani na tento požitek nemyslí a nevzpomíná ve svém nitru.